Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym

Tomasz Małkus

Streszczenie


Oczekiwania zleceniodawców w odniesieniu do wdrożenia outsourcingu personalnego mogą być znacznie zróżnicowane. Założenia dotyczące efektów współpracy z usługodawcą wpływają istotnie na schemat oceny tej współpracy. Zależnie od znaczenia outsourcingu personalnego w strategii zleceniodawcy ocena może być ukierunkowana na efekty osiągane bezpośrednio po podjęciu współpracy lub także na inne, osiągalne w perspektywie strategicznej. Celem artykułu jest prezentacja metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym. Uwzględniono przede wszystkim charakterystykę obszaru badawczego (współpraca z wyspecjalizowanym usługodawcą), tok postępowania, przykłady kryteriów oraz charakterystykę wybranych narzędzi, które można wykorzystać w tym zakresie wraz zaleceniami wdrożeniowymi.

Słowa kluczowe


metodyka, outsourcing, ocena współpracy, organizacja współpracy

Pełny tekst

PDF

Literatura


Anderson M.C. [1997], Measurement a Primer in Measuring Outsourcing Results, „National Productivity Review", vol. 17, nr 1.

Bendor-Samuel P. [2001], Seven Mistakes Buyers Must Avoid When in an Outsourcing Relationship, „Supplier Selection & Management Report", vol. 1, nr 8.

Brown D., Wilson S. [2005], The Black Book of Outsourcing. How to Manage the Changes, Challenges and Opportunities, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.

Corbett M. [2004], The Outsourcing Revolution. Why It Makes Sense and How to Do It Right, Dearborn Trade Publishing, A Kaplan Professional Company, Chicago.

Doskonalenie struktury organizacyjnej, red. A. Stabryła i J. Trzcieniecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1988.

Gay Ch.L., Essinger J. [2002], Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Halvey J.K., Murphy Melby B. [2000], Business Process Outsourcing. Process, Strategies and Contract, John Wiley & Sons Inc., New York-Singapore.

Jakóbiec W.W. [1987], Metodyka diagnozy organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Lynch C.F. [2000], Managing the Outsourcing Relationship, Supply Chain Management, vol. 4, nr 4.

Martyniak Z. [1999], Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Power M.J., Desouza K., Bonfazi C. [2012], Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes Ltd, Warszawa.

Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Yallof J., Morgan C. [2003], Beyond Performance Standards: How to Get the Most Your Outsourcing Relationship, Benefits Quarterly, Third Quarter.