Infrastruktura ICT polskich przedsiębiorstw w układzie regionalnym

Oskar Kiercz

Streszczenie


Rosnące zróżnicowanie polskich regionów pod względem poziomu rozwoju stało się ważnym problemem współczesnej gospodarki. O podziale na regiony opóźnione i wysoko rozwinięte decydują nie tylko różnice w poziomie życia ludności, lecz także dywersyfikacja w wykorzystaniu ICT przez podmioty indywidualne i gospodarcze. Zjawisko to hamuje proces rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W artykule podjęto próbę oceny wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez polskie przedsiębiorstwa w 2010 r. w porównaniu z krajami Unii Europejskiej oraz w strukturach regionalnych na podstawie danych statystycznych Eurostatu i Głównego Urzędu Statystycznego.

Słowa kluczowe


społeczeństwo informacyjne, ICT, e-rozwój, e-biznes

Pełny tekst

PDF

Literatura


Chmielarz W. [2007], Systemy elektronicznego biznesu, Difin, Warszawa.

Churski P. [2008], Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Domański B. [2007], Mechanizmy terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych, www.mrr.gov.pl.

Goliński M. [2011], Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Korenik S. [2011], Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.

Metody oceny rozwoju regionalnego [2006], red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Molski M., Łacheta M. [2007], Audyt systemów informatycznych, Helion, Gliwice.

Nowakowski M. [2006], Podstawy e-biznesu, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Płoszaj A. [2007], Technologie informacji i komunikacji (ICT) a rozwój regionów [w:] Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny. Aspekty społeczne i ekonomiczne, red. K. Głomb, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie", Warszawa-Tarnów.

Przygodzki Z. [2011], Region wiedzy - wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu [w:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.

Richert-Kazimierska A. [2008], Społeczeństwo informacyjne w rozwoju regionalnym [w:] Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Runiewicz M. [2007], Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój państw i regionów UE - wprowadzenie do tematyki [w:] Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny. Aspekty społeczne i ekonomiczne, red. K. Głomb, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie", Warszawa-Tarnów.

Szymanek W. [2010], Wyposażenie przedsiębiorstw w ICT [w:] Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.

Zeliaś A. [2000], Metody statystyczne, PWE, Warszawa.