Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej

Agata Lulewicz-Sas

Streszczenie


Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie ma ugruntowanej pozycji w naukach ekonomicznych. Analizowana jest w równej mierze z punktu widzenia dyscypliny ekonomii, jak i dyscypliny nauk o zarządzaniu. Teoretycznych podstaw tej koncepcji doszukać się można w koncepcji ekonomii instytucjonalnej, a szczególnie w teorii kosztów transakcyjnych. W artykule podjęto próbę umiejscowienia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej.

Słowa kluczowe


społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, ekonomia instytucjonalna, instytucje, koszty transakcyjne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Arrow K.J. [1969], The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Nonmarket Allocation [w:] The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System, vol.1, US Joint Economic Committee, 91 st. Congress, 1st Session, US Government Printing Office, Washington.

Arrow K.J. [1979], Eseje o teorii ryzyka, przekład A. Ehrlich, PWN, Warszawa.

Bastiat F. [2003], Co widać i czego nie widać, Instytut Liberalno-Konserwatywny (tłum. P. Stachura), Dextra, Lublin, Rzeszów.

Bieńkowski W. [2006], Wpływ instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność krajów postkomunistycznych. Kilka uwag w odniesieniu do Polski i Rosji, „Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2(30).

Coase R.H. [1937], The Nature of the Firm, „Economica", New Series, vol. 4, nr 16.

Commons J.R. [1934], Institutional Economics, Macmillian, New York.

Fiedor B. [2007], Nowa ekonomia instytucjonalna a zrównoważony rozwój [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.

Furubotn E.G., R. Richter R. [1997], Institutions and Economics Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor.

Gancarczyk M. [2002], Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Gospodarka Narodowa", nr 5-6.

Gancarczyk M. [2006], Koszty transakcyjne - teoria i sposób pomiaru, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.

Gancarczyk M. [2010], Struktura zarządzania w ujęciu O.E. Williamsona jako przedmiot decyzji menedżerskich, „Organizacja i Kierowanie", nr 2(140).

Godłów-Legiędź J. [2005], Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista", nr 2.

Gorynia M. [1999], Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista" nr 6.

Gruszecki T. [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Hardt Ł. [2005], Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Gospodarka Narodowa", nr 1-2(161-162).

Kasper M., Streit M.E. [1998], Institutional Economics, Edward Elgar Publishing Company, INC., Cheltenham.

North D.C. [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge.

North D.C. [1994], Economic Performance through Time, „American Economic Review", nr 3.

North D.C. [1997], The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, „Wider Annual Lectures", Helsinki, vol. 1.

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka [2009], red. N.C. Smith, G. Lenssen, Wyd. Studio Emka, Warszawa.

Pańków W. i in. [2010], Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Pejovich S. [1995], Economic Analysis of Institutions and Systems, Boston.

Platje J. [2007], Bodźce i koszty transakcyjne a zmiany instytucjonalne oraz stan polskiej gospodarki w latach 1970-2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 387, Opole.

Rudolf S. [2010], Nowa ekonomia instytucjonalna, „Przedsiębiorstwo Przyszłości", Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej, nr 1(2).

Staniek Z. [2005], Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego [w:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, SGH, Warszawa.

Staniek Z. [2007], Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej, maszynopis prezentowany podczas seminarium, „Dylematy Metodologiczne", SGH, Warszawa.

Veblen T. [1924], Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The Case of America, George Allen & Unwin, London.

Williamson O.E. [1998], The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, Free Press, New York, wyd. polskie: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu (tłum. J. Kropiwnicki), PWN, Warszawa.

Wojtyna A. [2002], Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, „Gospodarka Narodowa", nr 10.

Ząbkowicz A. [2003], Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista", nr 6.