Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym

Iryna Manczak

Streszczenie


W pracy podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia zintegrowanego programu działań marketingowych miasta na rynku turystycznym. Rozważania przeprowadzono na podstawie literatury przedmiotu w zakresie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z rynkiem. Scharakteryzowano istotę komunikacji marketingowej, jej przebieg oraz sposoby wykorzystania na rynku turystycznym. Omówiono również instrumenty promocji oraz wskazano zalety wynikające z integracji jej poszczególnych elementów w trakcie konstruowania przekazów marketingowych kierowanych na badany rynek. W opracowaniu zwrócono uwagę, że zróżnicowanie narzędzi promocyjnych przede wszystkim powinno wynikać z celów nadrzędnych strategii rozwoju turystyki jednostki osadniczej, jak również uwzględniać specyfikę grupy docelowej będącej odbiorcą niniejszego przekazu.

Słowa kluczowe


komunikacja marketingowa, instrumenty komunikacji marketingowej, promocja miasta, zintegrowana komunikacja marketingowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Anderson C.L., Massie L. [2003], Integrating Communications: is the Ideal Achievable, „Corporate Communications: An International Journal", vol. 8(4).

Ashworth G.J. [2010], Should We Brand Places, „Journal of Town & City Management", vol. 1(3).

Augustyn A., Florek M. [2011], Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury, Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.

Bernaciak A., Pilarczyk B. [2006], Miejsce promocji w strategii gminy o szczególnych walorach przyrodniczych [w:] Marketing terytorialny, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Bosiacki S., Śniadek J. [2010], Komunikacja marketingowa jako podstawa kreowania regionalnych produktów w turystyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 136, Poznań.

Briggs S. [2003], Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.

Caemmerer B. [2009], The Planning and Implementation of Integrated Marketing Communications, „Marketing Intelligence of Planning", vol. 27(4).

Czornik M. [2008], Miasto: ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

Domański T. [2002], Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia, t. CXII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.

Dziedzic E. [1998], Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Seria Monografie i Opracowania nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Ekonomika i zarządzanie miastem [2004], red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. [2000], Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.

Glińska E. [2006], Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta [w:] Obywatelstwo i tożsamość, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Gołembski G. [2011], Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej dużego miasta [w:] Sposoby mierzenia i uwarunkowania funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Grönroos Ch. [2004], The Relationship Marketing Process: Communication, Interaction, Dialogue, Value, „Journal of Business & Industrial Marketing", vol. 19 (2).

Harańczyk A. [2000], Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski [w:] Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Holloway J.Ch., Robinson C. [1997], Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.

Holm O. [2006], Integrated Marketing Communication: from Tactics to Strategy, „Corporate Communications: An International Journal", vol. 11(1).

Jansen-Verbeke M. [2011], Studia nad turystyką miejską: stare opowieści, nowe scenariusze [w:] Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kavaratzis M. [2004], From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands, Place Branding, vol. 1(1).

Kotler Ph. [1993], Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York.

Kotler Ph. i in. [2002], Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.

Kowalik I. [2012], Ocena efektów działań promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego [w:] Perspektywy rozwoju marketingu. Wyzwania praktyki, t. III, „Handel Wewnętrzny", Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Kruczek Z., Walas B. [2010], Promocja i informacja w turystyce, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.

Łuczak A. [2000], Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny", nr 10.

Łuczak M. [2010], Produkt turystyczny i jego promocja na przykładzie województwa pomorskiego [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa.

Malarski S. [2004], Marketing i promocja miast jako jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego [w:] Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Marketing usług turystycznych [2005], red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Marks M. [2006], Promocja a rozwój lokalny gmin wiejskich województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Matczak A. [2008], Turystyka miejska - kierunki badań geograficznych [w:] Turystyka miejska, red. A. Matczak, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Meyer B. [2004], Turystyka jako czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Meyer B. [2010], Możliwość wykorzystania narzędzi planistycznych i marketingowych w procesie kreowania produktów turystycznych o charakterze obszarowym [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa.

Mruk H., Pilarczyk B., Sławińska M. [2012], Marketing. Koncepcje - Strategie - Trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Niemczyk A. [2010], Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Niezgoda A. [2000], Marketing obszarów turystycznych, „Problemy Turystyki", vol. XXIII, Instytut Turystyki, Warszawa.

Noworól A. [2007], Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pabian A. [2008], Promocja: nowoczesne środki i formy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Pender L., Sharpley R. [2008], Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa.

Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku [2010], red. T. Kudłacz, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.

Seweryn R. [2008], Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Stabryła A. [2002], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

Stanowicka-Traczyk A. [2007], Rola marketingu mix w budowaniu tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny", nr 9.

Staszewska J. [2008], Skuteczność promocji marketingowej pakietów usług turystycznych, Unikat 2, Katowice.

Szromnik A. [2002], Metodologiczne problemy kształtowania strategii marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej, „Samorząd Terytorialny", nr 7-8.

Szymańska A. [2004], Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.

Szymla Z. [2000], Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław.

Śliwińska K. [2012], Rozważania nad problemami etycznymi w komunikacji marketingowej [w:] Perspektywy rozwoju marketingu. Wyzwania praktyki, t. III, „Handel Wewnętrzny", Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Trop S. [2009], Integrated Communications: from One Look to Normative Consistency, „Corporate Communications: An International Journal", vol. 14(2).

Wiktor J.W. [2004], Struktura systemu promocji. Próba polemiki z koncepcją Ph. Kotlera, „Marketing i Rynek", nr 3.

Yeoman I. [2008], Tomorrow's Tourist, Scenarios and Trends, Elsevier, Amsterdam