Ewolucja controllingu w Polsce i na świecie

Janusz Nesterak

Streszczenie


Menedżerowie firm, świadomi istnienia skomplikowanych procesów gospodarczych, poszukują instrumentów, które umożliwią im podejmowanie decyzji ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej. Wieloletnie doświadczenia firm zagranicznych, ale także coraz częściej rodzimych, wskazują, że funkcję takiego instrumentu może pełnić controlling. Mimo rosnącego znaczenia controllingu w naukach ekonomicznych oraz w praktyce gospodarczej wciąż występują rozbieżności odnośnie do tego, co należy pod tym pojęciem rozumieć. Controlling nie jest jednakowo definiowany w światowej literaturze, a liczne autorytety w zakresie zarządzania wskazują duże trudności uporządkowania tego pojęcia. Artykuł prezentuje z jednej strony genezę controllingu, z drugiej zaś przedstawia etapy rozwoju tej koncepcji na świecie. Autor prezentuje również własne podejście do definiowania controllingu.

Słowa kluczowe


controlling, ewolucja controllingu, controller, proces zarządzania

Pełny tekst

PDF

Literatura


Anthony R. [1988], Management Control Function, Harvard Business School Press, Boston.

Belkaoui A. [1986], Handbook of Management Control Systems, Quorum Books, New York.

Bowie F.R. [1998], Comptroller' or `controller, Armed Forces Comptroller, vol. 43, nr 2.

Błoch H. [1992], Controlling i rachunkowość zarządcza, CIM, Warszawa.

Bramsemann R. [1990], Handbuch Controlling - Methoden und Techniken, Hanser, München, Wien.

Controllers Institute: CIA becomes FEI, „The Controller" 1962, nr 5.

Durand R. [1992], La séparation des comptabilités: origine et conséquences, Revue Franç aise de Comptabilité, nr 12.

Elliott V.J. [1940], Functions and Activities of the Controller's Department, Accounting Review, vol. 15, nr 2.

Goliszewski J. [1991], Controlling strategiczny - część 2, „Przegląd Organizacji" nr 6.

Haus B., Nowosielski S. [1995], Controlling a kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji", nr 12.

Gray J., Pesqueux Y. [1993], Evolutions actuelles des systèmes de tableaux de bord, Revue Française de Comptabilité, February.

Heigl A. [1989], Controlling - Interne Revision, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York.

Holland-Letz S. [2009], Controlling im Mittelstand, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin.

Horngren Ch. [2008], Management and Cost Accounting, Prentice Hall, New Jersey.

Horvath P. [2006], Controlling, Verlag Franz Vahlen, München.

Hubley R. [1990], The Picture in Canada: Finance Roles are Changing There, Too, „Financial Executive", nr 2.

Hugh J. [1949], The Comptroller: his Functions and Organization, Harvard University Press, Cambridge.

Janczyk-Strzała E. [2008], Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, CeDeWu, Warszawa.

Kaplan R. [2006], Management Control System, McGraw Hill, New York.

Kerzner H. [2006], Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, New Jersey.

Koontz H., O'Donnell C., Weihrinch H. [1984], Management, Mc-Graw Hill, New York.

Kupper H. [2005], Controlling, Schaffer-Poeschel, Berlin.

Lebas M. [1994], Managerial Accounting in France - Overview of Past Tradition and Current Practice, European Accounting Review, vol. 3.

Marciniak S. [2008], Controlling. Teoria, zastosowanie, Difin, Warszawa.

Nesterak J. [2003], Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności, Wydawnictwo ANVIX, Kraków.

Nowak E. [2003], Uwarunkowania systemu controllingu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 987, Wrocław.

Ossadnik W. [2003], Controlling, Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg.

Palonka J. [2007], Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez systemy ekspertowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 158, Katowice.

Preibler P. [1999], Controlling - Lehrbuch und Intensivkurs, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien.

Saunders E.J. [1996], Kontrola wewnętrzna w bankowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

Sierpińska M. [2004], Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Sierpińska M., Niedbała B. [2003], Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.

Vollmuth H. [2007], Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa.

Weber J. [2001], Wprowadzenie do controllingu, Profit, Katowice.

Ziegenbein K. [2004], Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft - Controlling, 8 Aufl., Ludwighafen.