Badanie występowania transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Marcin Stanisław Niedużak

Streszczenie


Niniejsze opracowanie stanowi syntetyczne przybliżenie jednego z wielu efektów występujących na światowych rynkach finansowych, a mianowicie kwestii wykorzystywania informacji poufnych i ich wpływu na ceny instrumentów finansowych (ang. insider trading). W pracy podjęto próbę empirycznej weryfikacji nadużyć rynkowych w czasie rzeczywistym z zastosowaniem modeli klasy GARCH. Na podstawie oszacowanej zmienności stóp zwrotu trzech spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyselekcjonowano transakcje podejrzane o występowanie potencjalnych nadużyć rynkowych. Zgodnie z definicją otrzymane wyniki nie są dowodem zaistnienia sytuacji nielegalnych transakcji, lecz jedynie podejrzeniem ich wystąpienia, podlegającym w dalszej kolejności weryfikacji innymi metodami.

Słowa kluczowe


informacja poufna, transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych, insider trading, model GARCH, warunkowa wariancja, analiza w czasie rzeczywistym

Pełny tekst

PDF

Literatura


Baba Y. et al. [1991], Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, Discussion Paper 92-5, November, Department of Economics, University of California, San Diego.

Biesta M.A., Doeswijk R.Q., Doker H.A. [2003], The Profitability of Insider Trading in the Dutch Stock Market, Working Papers, September, http://ssrn.com/abstract=498042.

Bollerslev T. [1990], Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach, „Review of Economics and Statistics", vol. 72, iss. 3.

Cholewiński R. [2009], Real-Time Market Abuse Detection with a Stochastic Parameter Model, „Central European Journal of Economic Modeling and Econometrics", vol. 1, iss. 3.

Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. (Dz.Urz. UE L 96).

Dyrektywa Komisji 2004/72/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. UE L 162).

Emerson R., Hall S.G., Zalewska-Mitura A. [1987], Evolving Market Efficiency with an Application to Some Bulgarian Shares, „Economics of Planning", vol. 30, iss. 2.

Fama E.F. [1970], Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work, „Journal of Finance", vol. 25, iss. 2.

Firth M., Leung T.Y., Rui O.M. [2009], Insider Trading in Hong Kong: Tests of Stock Returns and Trading Frequency, Working Papers, no. 4, January, http://ssrn.com/abstract=1336454.

Gurgul H. [2006], Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Jaffe J. [1974], Special Information and Insider Trading, „Journal of Business", vol. 47, iss. 3.

Kerr H.S. [1980], The Battle of Insider Trading vs. Market Efficiency, „Journal of Portfolio Management", vol. 6, nr 4.

Ma Y., Sun H.L., Yur-Austin J. [2000], Insider Trading around Stock Split Announcements, „The Journal of Applied Business Research", vol. 16, iss. 3.

Madura J., Wiant K.J. [1995], Information Content of Bank Insider Trading, „Applied Financial Economics", vol. 5, iss. 4.

Minenna M. [2003], The Detection of Market Abuse on Financial Markets: A Quantitative Approach, „Quaderni di Finanza", vol. 54, May.

Monteiro N., Zaman Q., Leitterstorf S. [2007], Updated Measurement of Market Cleanliness, Financial Securities Authority Occasional Papers 25, March.

Rockinger M., Urga G. [2000], The Evolution of Stock Markets in Transition Economies, „Journal of Comparative Econometrics", vol. 28, iss. 3.

Seyhun H.N. [1986], Insider Profits, Cost of Trading, and Market Efficiency, „Journal of Financial Economics", vol. 16, iss. 2.

Seyhun H.N. [1988], The Information Content of Aggregate Insider Trading, „Journal of Business", vol. 61, iss. 1.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie inwestycjami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U nr. 183, poz. 1537).

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119).

Wiśniewski T.P. [2004], Empirical Evidence on Economic and Financial Aspects of Intensive Insider Trading, http://opus.kobv.de/euv/volltexte/2007/13/pdf/wisniewski.tomasz.pdf, Frankfurt.

Worthington A.C., Higgs H. [2003], Weak-form Market Efficiency in European Emerging and Developed Stock Markets, School of Economics and Finance Discussion Papers and Working Papers, series 159, September.

Zalewska-Mitura A., Hall S.G. [1999], Examining the First Stages of Market Performance: a Test for Evolving Market Efficiency, Economic Letters, vol. 64 (1).

Zingg A., Lang S., Wyttenbach D. [2007], Insider Trading in the Swiss Stock Market, „Swiss Journal of Economics and Statistics", vol. 143, nr 3.