Finansowanie zadań publicznych na przykładzie elektroenergetycznej działalności przesyłowej

Filip Grzegorczyk

Streszczenie


W artykule poddano analizie aspekt finansowy działania elektroenergetycznego operatora systemu przesyłowego. Ustalono, że podmiot ten realizuje wyłącznie zadania publiczne. Analiza przeprowadzona w opracowaniu wykazuje niedoskonałości zarówno po stronie metodyki finansowania OSP-E, jak i obciążeń publicznoprawnych. Niedoskonałości te nie mają znaczenia fundamentalnego jedynie obecnie, gdy OSP-E nie prowadzi dynamicznego procesu inwestycyjnego, ze względu na bariery o charakterze prawnym. Jednakże stopniowe znoszenie tych barier unaoczni niewłaściwe metody finansowania OSP-E, nadmierne obciążenia finansowe oraz wadliwą formę organizacyjno-prawną, w której podmiot ten działa. Dlatego też sformułowano stosowne postulaty de lege ferenda mogące przyczynić się do poprawy obecnego stanu rzeczy.

Słowa kluczowe


prawo energetyczne, operator systemu przesyłowego, polityka publiczna

Pełny tekst

PDF

Literatura


Czarnecka M., Ogłódek T. [2009], Prawo energetyczne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Grzegorczyk F. [2009], Wybrane aspekty publicznoprawnej reglamentacji umów zawieranych na rynku energii elektrycznej [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U. [2012], Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?, „Przegląd Prawa Publicznego", nr 2.

Korab R. [2009], Porównanie i krytyczna analiza dwóch modeli rynku energii elektrycznej: miedzianej płyty oraz cen węzłowych [w:] Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski, red. J. Popczyk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Palarz H. [2006], Nowa procedura zatwierdzania taryf dla paliw lub energii w Prawie energetycznym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 5.

Lipiński A. [1998], Niektóre problemy nowego prawa energetycznego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 5.

Skowrońska-Bocian E. [2005], „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 12.

Walaszek-Pyzioł A. [2002], Energia i prawo, LexisNexis, Warszawa.