Publiczna oferta akcji jako forma pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo - pozytywne i negatywne aspekty pierwszej oferty publicznej

Michał Michorowski

Streszczenie


Kluczowe decyzje podejmowane przez osoby zarządzające zawsze powinny opierać się na analizie potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Bez tej wiedzy wszelkie działania inwestycyjne już na starcie obarczone są dużym ryzykiem niepowodzenia. Mnogość dostępnych dzisiaj źródeł finansowania pozwala jednak na pełne dopasowanie sposobów pozyskania kapitału do celów inwestycyjnych, działań prowadzących do ich osiągnięcia oraz sytuacji ekonomiczno-prawnej przedsiębiorstwa. Również rozwój polskiego rynku kapitałowego, który umożliwia swobodny przepływ kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi, dostarczył licznych nowych form finansowania inwestycji, m.in. poprzez możliwość pozyskania środków w wyniku pierwszej oferty publicznej. W artykule przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty procesu upublicznienia spółki, z uwzględnieniem kosztu pozyskania kapitału i polityki właścicielskiej. W opracowaniu wykorzystano dane z pierwszych ofert publicznych przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w latach 2005‒2010.

Słowa kluczowe


pierwsza oferta publiczna, giełda papierów wartościowych, notowanie giełdowe, koszt kapitału, stopa zwrotu

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adamczyk C. [2010], Niższy koszt wejścia na GPW, „Rzeczpospolita", nr 190.

Adamczyk C. [2011], W ubiegłym roku obniżyły się koszty emisji, „Gazeta Giełdy Parkiet", nr 18.

Andrzejewski M. [2002], Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bień W. [2008], Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. 8, Difin, Warszawa.

Cwynar A., Cwynar W. [2002], Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRRwP, Warszawa.

Cwynar A., Cwynar W. [2009], Kapitał musi zarabiać więcej, niż kosztuje, „Rzeczpospolita", nr 100.

Czekaj J., Dresler Z. [2008], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Droga na giełdę [2008], red. M. Adamska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Droga na giełdę. Podsumowanie debiutów giełdowych w latach 2003-2007 [2008], raport PricewaterhouseCoopers.

Dudycz T. [2005], Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Duliniec A. [2007], Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Finanse spółki akcyjnej [2009], red. J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, wyd. 3 rozsz., Difin, Warszawa.

Janasz M., Janasz W., Wiśniewska J. [2007], Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.

Kierunek giełda. Przebieg procesu wchodzenia spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004-2006 [2007], raport KPMG i GPW w Warszawie.

Kwiatkowska M. [2010], Ubiegłoroczni debiutanci na parkiecie zapłacili za obsługę ofert ponad 90 mln zł, „Dziennik Gazeta Prawna", nr 4.

Nawrot W. [2006], Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie europejskiej. Jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej, Cedewu, Warszawa.

Pomykalski B.P. [2008], Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Proces IPO: czynniki sukcesu. Analiza przeprowadzona przez zespół IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK [2009].

Ross S., Westerfield R., Jordan B. [1999], Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Rutkowski A. [2007], Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. [2007], Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Siwek P. [2005], Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce, Cedewu, Warszawa.

Strategies for Going Public [2010], raport Deloitte, 3rd ed.

Sukacz D. [2005], Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa.

Vance D.E. [2005], Raising Capital, Springer-Verlag, New York.