Ewolucja rozwiązań rachunkowości jako determinanta rozwoju rynku specjalistycznych usług finansowych

Katarzyna Świetla

Streszczenie


W artykule zwrócono uwagę na wielowiekową historię rachunkowości począwszy od czasów starożytnych, aż do współczesnych warunków jej funkcjonowania w gospodarce globalnej. Wskazano przesłanki oddziaływania rachunkowości na gospodarkę oraz zachodzące sprzężenie zwrotne. Podkreślono także konieczność ujednolicenia rozwiązań stosowanych w rachunkowości światowej oraz specjalizacji osób, które są w nią zaangażowane, w celu zapewnienia wiarygodności prezentowanych informacji oraz rzetelnego i jasnego obrazu jednostek gospodarczych. Na tym tle przedstawiono coraz powszechniejsze wykorzystanie wiedzy i zaangażowania firm świadczących specjalistyczne usługi mające sprzyjać oczekiwanej jakości informacji pochodzących z rachunkowości przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ich pozyskiwania.

Słowa kluczowe


rachunkowość, usługi finansowe, rozwój, outsourcing

Pełny tekst

PDF

Literatura


Atrill P., McLaney E. [2010], Accounting and Finance: Compiled from Accounting. An Introduction, 4th ed., Pearson Education, London.

Bals L., Hartmann E. [2008], Sourcing of Services, Consulting Services Research, Nova Science Publishers.

Blokdijk G. [2008] Outsourcing 100 Success Secrets, 100 Most Asked Questions: The Missing IT, Business Process, Call Center, HR - Outsourcing to India, China and More Guide, USA.

Boczko T. [2007], Corporate Accounting Information Systems, FT Prentice Hall.

BPO/SSC Opportunities in Central and Eastern Europe. Improving through Moving [2010], Colliers & A. T. Kearney, International Report, May 14, 2010.

Brown R. [2006], A History of Accounting and Accountants, Cosimo.

Brzezin W. [1998], Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.

Coase J.R.H. [1937], The Nature of the Firm, „Economica", New Services, 4 (16).

Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.

Foremna-Pilarska M., Radawiecka E. [2007], Rachunkowość na tle rozwiązań między-narodowych, Difin, Warszawa.

Garner D.E., McKee D.L., McKee Y. [2008], Accounting and the Global Economy after Sarbanes-Oxley, M. E. Sharpe, New York.

Gelinas U.J., Dull R.B. [2009], Accounting Information Systems, 8th ed., South-Western, USA 2009.

Gos W., Hońko S. [2011], Propozycja modyfikacji programu kształcenia księgowych w wyższych uczelniach w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 62 (118), SKwP.

Horngren Ch.T., Datar S.M.R., Foster G. [2003], Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 11th ed., Prentice Hall.

Johnston R., Clark G. [2008], Service, Operations, Management, Improving Service Delivery, 2nd ed., FT Prentice Hall, England.

Kiziukiewicz T. [2002], Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Kodeks handlowy z 27 czerwca 1934 r. [1934], Dz.U. z 30 czerwca 1934 r., nr 57, poz. 502.

Mała encyklopedia rachunkowości [1971], red. S. Skrzywan, PWE, Warszawa.

Micherda B. [2001], Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem, Zakamycze, Kraków.

Micherda B. [2006], Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.

Nasiłowski M. [2007], System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, KeyText, Warszawa 2007.

Nikolai L., Bazley J., Jones J. [2007], Intermediate Accounting, 11th ed., South-Western, USA.

Offshoring for Long-Term Advantage [2009], A.T. Kearney, Global Services Location.

Olchowicz I., Tłaczała A. [2008], Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.

Piątek E. [2007], Polityka finansowa grupy kapitałowej, CeDeWu.pl, Warszawa.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [1982], Pallottinum, Poznań-Warszawa.

Rodgers P. [2007], International Accounting Standards. From UK Standards to IAS - an Accelerated Route to Understanding the Key Principles, CIMA Publishing, London.

Ryan B., Scapens R.W., Theobald M. [2002], Research Method & Methodology in Finance & Accounting, 2nd ed., Thomson, London.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce [2011], ABSL, Warszawa.

Sobańska I. [2008], Relacje międzyorganizacyjne - nowe spektrum rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 42 (98), SKwP, Warszawa.

Sobańska I. [2010], Podejście Lean [w:] Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.

Sobańska I. [2011] Granice organizacyjne systemu rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 62 (118), SKwP, Warszawa 2011.

Sucher P., Alexander D. [2004], The Preparation of IAS Financial Statements: A Case Study in a Transitional Economy [w:] Accounting and Accountability in Emerging and Transition Economies, Elsevier, Oxford.

Surdykowska S.T. [1999], Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.

Waymire G., Basu S. [2008], Accounting in an Envolved Economic Institution, Publishers Inc., Hanover.

Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.