Acceptance Control Charts

Michał Major

Streszczenie


Tytuł artykułu: Karty kontrolne z możliwością akceptacji procesu

Celem artykułu jest przegląd oraz analiza podstawowych kart kontrolnych umożliwiających zarówno akceptację, jak i dyskwalifikację badanego procesu produkcyjnego. Istnieją dwa rodzaje kart kontrolnych umożliwiających akceptację procesu: karty kontrolne Shewharta oraz karty kontrolne sum skumulowanych. Obie mogą być wykorzystywane przez menedżerów jakości lub menedżerów finansowych w trakcie monitorowania lub audytu procesu. W artykule zostały zilustrowane tylko wybrane przykładowe procedury kontrolne. Pozostałe algorytmy można znaleźć w cytowanej literaturze lub opracować według zamieszczonych schematów. W artykule zwrócono również uwagę na mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań oraz podano przykłady ich zastosowania.


Słowa kluczowe


kontrola jakości, karty akceptacji procesu, karty kontrolne sum skumulowanych, statystyczne sterowanie procesem

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Hotelling H. (1947), Multivariate Quality Control (in:) Techniques of Statistical Analysis, ed. by C. Eisenhart, M. W. Hastay, W. A. Wallis, McGraw-Hill, New York.

Iwasiewicz A. (1985), Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji. Systemy i procedury [Statistical quality control in the course of production. Systems and procedures], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Iwasiewicz A. (1999), Zarządzanie jakością — podstawowe problemy i metody [Quality management – elementary problems and methods], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.

Iwasiewicz A. (2001), Karty kontrolne Shewharta z możliwością akceptacji procesu [Shewhart control charts with the option of process acceptance], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 320, pp. 35–48.

Iwasiewicz A. (2008–2009), Monitorowanie procesów binarnych za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych [Monitoring of binary processes with the use of cumulative sum control charts], Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XLIX–L, pp. 71–90.

Iwasiewicz A. (2011), Analiza wielowymiarowych procesów binarnych jako metoda wspomagania decyzji menedżerskich w zarządzaniu jakością [Analysis of multivariate binary processes as a method to support managerial decisions in quality management] (in:) Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu [Business aspects of the development of organisation and business], Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, pp. 213–245.

Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J. (1988), Sekwencyjne metody kontroli jakości [Sequential methods of quality control]. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Major M. (1997), Sterowanie procesem za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych [Process control with the use of cumulative sum control charts], Materiały konferencyjne z I Krajowej Konferencji Naukowej Materiałoznawstwo–Odlewnictwo–Jakość, vol. III Jakość, Kraków, pp. 47–54.

Major M. (2015), Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu dla zmiennych diagnostycznych o rozkładzie Poissona [Acceptance cumulative sum control charts for Poisson diagnostic variables] (in:) Wielowymiarowość systemów zarządzania [Multidimensionality of management systems], ed. by M. Giemza, T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, pp. 223–238.

PN-ISO 8258+AC1: 1996, Karty kontrolne Shewharta [Shewhart control charts], Polski Komitet Normalizacyjny.

PN-ISO 7966: 2001, Karty akceptacji procesu [Process acceptance charts], Polski Komitet Normalizacyjny.

Wald A. (1945), Sequential Tests of Statistical Hypotheses, Annals of Mathematical Statistics, 16, pp. 117–186,

Wald A. (1947), Sequential Analysis, Wiley, New York.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0943.0702