Wpływ wykorzystywanych źródeł energii na stan środowiska naturalnego w Polsce

Katarzyna Frodyma

Streszczenie


Wykorzystanie różnych źródeł energii stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla krajów, dla których zrównoważony rozwój oznacza także lepsze wykorzystanie surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska. Produkcja energii i jej wykorzystywanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Głównym celem badań jest ocena wpływu wykorzystywanych źródeł energii na stan środowiska naturalnego w Polsce. Omówione zostały zmiany w strukturze pozyskania energii ze źródeł tradycyjnych i odnawialnych w poszczególnych województwach w Polsce. Przeprowadzono analizę stanu środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza i wody. Podjęto próbę oceny, czy zwiększające się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma pozytywny wpływ na zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego.


Słowa kluczowe


energia ze źródeł odnawialnych, zanieczyszczenie powietrza i wody, liniowe uporządkowanie, grupowanie

Pełny tekst

PDF

Literatura


Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/16, 5.6.2009.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.

Kaufmann L., Rousseeuw P.J. [1990], Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York.

Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. [1998], Statystyczne metody oceny ryzyka w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Malina A., Zeliaś A. [1998], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994 i 1995, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, nr 2.

Walesiak M. [2006], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0943.0706