Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych

Michał Kasolik

Streszczenie


Hipoteza rynku adaptacyjnego (adaptive market hypothesis – AMH), której autorem jest A. Lo, to jeden z najnowszych modeli opisujących działanie rynków finansowych. AMH stanowi rozwinięcie hipotezy rynku efektywnego (efficient market hypothesis – EMH), która pozwala na połączenie EMH z wnioskami wynikającymi z finansów behawioralnych. W artykule przedstawione zostały główne założenia, wnioski oraz badania empiryczne dotyczące AMH. Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wybranych wniosków wynikających z hipotezy rynku adaptacyjnego w warunkach polskiego rynku. Analizie poddano wnioski dotyczące istnienia relacji pomiędzy zyskiem a ryzykiem oraz skuteczności strategii inwestycyjnych. Zgodnie z AMH inwestorzy oczekują wyższych stóp zwrotu, gdy podejmują większe ryzyko, wymagana premia za ryzyko nie jest jednak stała w czasie. Drugi wniosek dotyczy tego, że skuteczność strategii inwestycyjnych zależna jest od miejsca i czasu ich zastosowania. Badania zostały przeprowadzone na przykładzie spółki KGHM Polska Miedź SA, indeksu WIG oraz DAX. Wniosek pierwszy został sprawdzony za pomocą modelu wyceny aktywów kapitałowych, natomiast wniosek drugi z wykorzystaniem strategii inwestycyjnej opartej na tzw. efekcie stycznia. Oba wnioski okazały się poprawne.

Słowa kluczowe


hipoteza rynku adaptacyjnego, CAPM, finanse behawioralne, hipoteza rynku efektywnego

Pełny tekst

PDF

Literatura


Akram F., Rime D., Sarno L. [2007], Arbitrage in the Foreign Exchange Market: Turning on the Microscope, CEPR, University of Warwick, London.

Elton E.J., Gruber M.J. [1998], Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.

Grossman S., Stiglitz J. [1980], On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, „American Economic Review”, vol. 70.

Grotowski M. [2008], Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2.

Kahneman D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica”, vol. 47, nr 2, https://doi.org/10.2307/1914185.

Kahneman D., Tversky A. [1982], Belief in the Law of Small Numbers [w:] Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, eds D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, Cambridge University Press, Cambridge.

Kian-Ping L. [2007], Ranking Market Efficiency for Stock Markets: A Nonlinear Perspective, „Physica A: Statistical Mechanics and its Applications”, vol. 376, https://doi.org/10.1016/j.physa.2006.10.013.

Kim J.H., Shamsuddin A., Kian-Ping L. [2011], Stock Return Predictability and the Adaptive Markets Hypothesis: Evidence from Century-Long U.S. Data, „Journal of Empirical Finance”, vol. 18, nr 5, https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2011.08.002.

Lo A. [1997], Market Efficiency: Stock Market Behavior in Theory and Practice, vols 1, 2, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Lo A. [2004], The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective, „Journal of Portfolio Management”, vol. 30, nr 5, https://doi.org/10.3905/jpm.2004.4426111.

Lo A. [2005], Reconciling Efficient Markets with Behavioral Finance: The Adaptive Markets Hypothesis, „Journal of Investment Consulting”, vol. 7, nr 2.

Malkiel B.G. [2014], Błądząc po Wall Street, Wolters Kluwer, Warszawa.

Olbrys. J. [2014], Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, „Zarządzanie i Finanse”, nr 12.

Popović S., Mugoša A., Durović A. [2013], Adaptive Markets Hypothesis: Empirical Evidence from Montenegro Equity Market, „Ekonomska Istraživanja – Economic Research”, vol. 26, nr 3, https://doi.org/10.1080/1331677x.2013.11517620.

Reilly F.K., Brown K.C. [2001], Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. 1 i 2, PWE, Warszawa.

Schumpeter J. [1939], Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York.

Shiller R.J. [2003], From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 17, nr 1, https://doi.org/10.1257/089533003321164967.

Shleifer A., Vishny R. [1997], The Limits of Arbitrage, „Journal of Finance”, vol. 52, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03807.x.

Simon H. [1955], A Behavioral Model of Rational Choice, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 69, https://doi.org/10.2307/1884852.

Todea A., Ulici M., Silaghi S. [2009], Adaptive Markets Hypothesis: Evidence from Asia-Pacific Financial Markets, „Review of Finance and Banking”, vol. 01(1).

Wilson E.O. [1975], Sociobiology: The New Synthesis, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0958.1004