Źródła przewagi konkurencyjnej małej gospodarki otwartej w dobie powiązań globalnych – Singapur w latach 2007–2012

Autor

  • Małgorzata Żmuda Cologne Business School, Cologne, International Business Department

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0945.0904

Słowa kluczowe:

konkurencyjność gospodarki narodowej, mała gospodarka otwarta, globalizacja, uogólniony podwójny diament przewag konkurencyjnych

Abstrakt

Przyjmując, że przewaga konkurencyjna małej gospodarki otwartej nie musi opierać się wyłącznie na potencjale krajowym, ale może być wygenerowana w efekcie włączenia w sieć współzależności globalnych, za główny cel artykułu wyznaczono ocenę roli całokształtu międzynarodowych powiązań gospodarczych w kształtowaniu długookresowej konkurencyjności Singapuru. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy umiędzynarodowienie pozostaje główną siłą napędzającą gospodarkę Singapuru, czy też wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym kraj ten rozbudował potencjał krajowy. W celu ukazania wpływu kryzysu finansowo-gospodarczego na potencjalne zmiany źródeł krajowej przewagi konkurencyjnej Singapuru badanie przeprowadzono dla lat 2007–2012 na podstawie uogólnionego podwójnego modelu diamentu.
W świetle wyników przeprowadzonej analizy stwierdzono, że mała gospodarka dzięki skrupulatnie realizowanej strategii ma realną szansę przezwyciężenia naturalnych barier rozwojowych, jeśli wykorzysta szansę związaną z postępem globalizacji i regionalizacji. Zaznaczono, że w celu utrzymania pozycji na ścieżce wzrostu, oprócz wykorzystania powiązań globalnych, konieczna jest stopniowa rozbudowa krajowego filaru konkurencyjności głównie przez podnoszenie efektywności pracy oraz stymulowanie innowacyjności. Zmiany te wpływają równocześnie na wzrost atrakcyjności tej lokalizacji dla napływu inwestycji z obszaru wysokich technologii, tworząc podstawę długookresowej przewagi konkurencyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anwar S., Sam C.Y. [2008], Services Sector Growth in Singapore, „Singapore Management Review”, vol. 30, nr 2.

Blomqvist H.C. [2004], Explaining Trade Flows of Singapore, „Asian Economic Journal”, vol. 18, nr 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8381.2004.00180.x.

Bräutigam D., Woolcock W. [2001], Small States in a Global Economy: The Role of Institutions in Managing Vulnerability and Opportunity in Small Developing Countries, WIDER Discussion Paper, nr 2001/37.

Cantwell J. [1995], Multinational Corporations and Innovatory Activities: Towards a New, Evolutionary Approach [w:] Technological Innovation, Multinational Corporations and New International Competitiveness: The Case of Intermediate Countries, red. J. Molero, Harwood Academic Publishers, Madrid.

Cartwright W. [1993], Multiple Linked „Diamonds” and the International Competitiveness of Export-dependent Industries: The New Zealand Experience, „Management International Review”, vol. 33, nr 2.

Castello S., Ozawa T. [1999], Globalization of Small Economies as a Strategic Behaviour in International Business, Garland Publishing, London.

Cho D., Moon H. [1998], A Nation’s International Competitiveness in Different Stages of Economic Development, „Advances in Competitiveness Research”, vol. 6, nr 1.

Choy K. [2009], Trade Cycles in a Re-export Economy: The Case of Singapore, Economic Growth Centre Working Paper Series, Nanzang Technological University, nr 905.

Crowards T. [2002], Defining the Category of ‘Small’ States, „Journal of International Development”, vol. 14, nr 2, http://dx.doi.org/10.1002/jid.860.

Daszkiewicz N. [2008], Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa.

Dunning J.H. [1993], Internationalizing Porter’s Diamond, „Management International Review”, vol. 33, nr 2.

Gal M.S. [2003], Competition Policy for Small Market Economies, Harvard University Press, Harvard.

Garelli S. [2008], Competitiveness 20 Years Later [w:] IMD World Competitiveness Yearbook, IMD, Lausanne.

Grossman G., Helpman E. [1991], Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge, MA.

Henderson J. [2012], Planning for Success: Singapore, the Model City-state?, „Journal of International Affairs”, vol. 65, nr 2.

Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, New York, roczniki 2000–2012.

Hock O.C. [1990], Development Strategies, Economic Performance, and Relations with the United States: Singapore’s Experience, „ Journal of Asian Economics”, vol. 1, nr 1, http://dx.doi.org/10.1016/1049-0078(90)90008-o.

Hodgetts R. [1993], Porter’s Diamond Framework in a Mexican Context, „Management International Review”, vol. 33, nr 2.

IMD World Competitiveness Yearbook [1990–2013], IMD, Lausanne, roczniki 1990–2013.

Internal Revenue Authority of Singapore IRAS [2013], http://www.iras.gov.sg (dostęp: 22.05.2013).

Jagiełło E. [2008], Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Poltext, Warszawa.

Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności [2010], red. W. Bieńkowski, M. Weresa, M. Radło, SGH, Warszawa.

Krugman P. [1997], Good News from Ireland: A Geographical Perspective [w:] International Perspectives on the Irish Economy, red. A. Grey, Indecon, Dublin.

Krugman P.R. [1996], Making Sense of the Competitiveness Debate, „Oxford Review of Economic Policy”, vol. 12, nr 3, http://dx.doi.org/10.1093/oxrep/12.3.17.

Kuan Yew L. [2000], From Third World to First: The Singapore Story, 1965–2000, Harper, New York.

Liu D., Hsu H. [2009], An International Comparison of Empirical Generalized Double Diamond Approaches to Taiwan and Korea, „Competitiveness Review: An International Business Journal”, vol. 19, nr 3, http://dx.doi.org/10.1108/10595420910962043.

Main Science and Technology Database OECD [2013], http://www.oecd.org (dostęp: 22.05.2013).

Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.

Molendowski E., Żmuda M. [2013], Changes in Competitiveness among the Visegrad Countries after Accession to the European Union: A Comparative Analysis Based on a Generalized Double Diamond Model, „Comparative Economic Research”, vol. 16, nr 4.

Moon H., Rugman A., Verbeke A. [1998], A Generalized Double Diamond Approach to International Competitiveness of Korea and Singapore, „International Business Review”, vol. 7, nr 3, http://dx.doi.org/10.1016/s0969-5931(98)00002-x.

Moon H., Rugman A., Verbeke A. [2000], Extended Model: The Generalized Double Diamond Model [w:] From Adam Smith to Michael Porter, Asia-Pacific Business Series, vol. 2, World Scientific, Singapore.

O’Hagan J.W. [1991], The Economy of Ireland: Policy and Performance of Small European Country, IMI, Dublin.

O’Riain S. [2004], The Politics of High Tech Growth: Developmental Network States in the Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge.

Olczyk M. [2008], Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.

Oziewicz E. [1998], Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Oziewicz E. [2007], Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Park D. [2006], Foreign Direct Investment and Corporate Taxation: Overview of the Singaporean Experience, referat na sympozjum „International Symposium on FDI and Corporate Taxation: Experience of Asian Countries and Issues in the Global Economy”, Tokyo, 17–18 lutego.

Paus E. [2012], Confronting the Middle Income Trap: Insights from Small Latecomers, „Studies in Comparative International Development”, vol. 47, nr 2, http://dx.doi.org/10.1007/s12116-012-9110-y.

Pitelis C.N. [2008], The Sustainable Competitive Advantage and Catching up Nations: FDI, Clusters and Liability (Asset) of Smallness, Conference on Dynamic Regions in Knowledge-driven Economy: Lessons and Implications for the European Union – Dynerg, Brussels November.

Porter M.E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.

Postelnicu C., Ban I. [2010], Some Empirical Approaches of the Competitiveness’ Diamond – the Case of Romanian Economy, „The Romanian Economic Journal”, vol. 13, nr 36.

Rugman A., D’Cruz J. [1993], „Double Diamond” Model of International Competitiveness: The Canadian Experience, „Management International Review”, vol. 33, nr 2.

Sung J. [2006], Explaining the Economic Success of Singapore, Edward Elgar, Nort-

hampton.

Vu K.M. [2011], Sources of Singapore’s Economic Growth, 1965–2008: Trends, Patterns and Policy Implications, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 28, nr 3, http://dx.doi.org/10.1355/ae28-3c.

Wah T. [2012], Singapore’s Rising Income Inequality and a Strategy to Address It, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 29, nr 2.

Wai-Chung Yeung H. [2005], Institutional Capacity and Singapore’s Developmental State: Managing Economic [w:] Globalization and Economic Security in East Asia: Governance and Institutions, red. H. Nasadurai, Routledge, London.

WEF [1990–2013], Global Competitiveness Report, Geneva, roczniki 1990–2013.

Weresa M.A. [2008], Definicje, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, „Prace i Materiały” nr 284, SGH, Warszawa.

World Bank [2000], Small States: Meeting Challenges in the Global Economy, World Bank Joint Task Force on Small States, Washington.

Wysokińska Z. [2001], Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa.

Yeung H. [2003], Managing Economic In(security) in the Global Economy: Institutional Capacity and Singapore’s Developmental State, materiały konferencyjne nt. „Globalization and Economic Security in East Asia: Governance and Institutions”, 11–12 September 2003, Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University, Singapore.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-29

Numer

Dział

Artykuły