Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries

Jolanta Kurkiewicz, Ewa Soja

Streszczenie


Tytuł artykułu: Starzenie się ludności i pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich

Celem pracy jest porównanie zakresu pozainstytucjonalnego wsparcia udzielanego osobom w starszym wieku doświadczającym problemów z czynnościami życia codziennego w wybranych krajach europejskich. W celu zweryfikowania hipotezy głoszącej, że otrzymywanie pomocy pozainstytucjonalnej spoza gospodarstwa przez osoby z problemami życia codziennego jest determinowane typem gospodarstwa domowego i cechami społeczno-demograficznymi populacji otrzymującej wsparcie, skonstruowano dwumianowe modele logitowe. Teoretyczną podstawę analizy stanowi nowe podejście do starzenia się ludności przyjęte w projekcie Multilinks. Na podstawie uzyskanych rezultatów określono specyfikę krajów, które doświadczyły transformacji systemowej, oraz wskazano różnice występujące pomiędzy Europą Północną, Zachodnią, Południową i Środkowo-Wschodnią. Uzyskane wnioski są spójne z rezultatami otrzymanymi przez innych badaczy na podstawie innych baz danych i przy zastosowaniu różnych metod.

Słowa kluczowe


starsi ludzie, pozainstytucjonalna pomoc, sposób zamieszkiwania, starzenie się populacji

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Hawkley L. C., Hughes M. E., Waite L. J., Masi C. M., Thisted R. A., Cacioppo J. T. (2008), From Social Structural Factors to Perceptions of Relationship Quality and Loneliness: The Chicago Health, Aging, and Social Relations Study, “Journal of Gerontology: Social Sciences”, vol. 63B(6).

How Demographic Changes Shape Intergenerational Solidarity Well-being and Social Integration: A Multilinks Framework, http://www.multilinks-project.eu, accessed: 15.04.2014.

Jong Gierveld J. de, Dykstra P. A., Schenk N. (2012), Living Arrangements, Intergenerational Support Types and Older Adult Loneliness in Eastern and Western Europe, “Demographic Research, Special Collection”, vol. 27(7), http://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2012.27.7.

Lee R., Tuljapurkar S. (undated), Death and Taxes: How Longer Life Will Affect Social Security, “004 Working Papers”, University of California at Berkeley.

Pinquart M. (2003), Loneliness in Married Widowed Divorced and Never-married Older Adults, “Journal of Social and Personal Relationships”, vol. 20(1), http://dx.doi.org/10.1177/02654075030201002.

Van Bavel J., Dykstra P. A., Wijckmans B., Liefbroer A. C. (2010), Demographic Change and Family Obligations, Multilinks deliverable 4.2., http://www.multilinks-project.eu/publications, accessed: 15.04.2014.

Victor C., Scambler S., Bond J., Bowling A. (2000), Being Alone in Later Life: Loneliness, Social Isolation and Living Alone, “Reviews in Clinical Gerontology”, vol. 10(4).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0947.1101