Classification of EU Countries according to Selected Indicators from the Field of Business Demography Using Self-organising Maps

Mária Vojtková, Eva Sodomová

Streszczenie


Tytuł artykułu: Zastosowanie sieci Kohonena do klasyfikacji państw Unii Europejskiej na podstawie wybranych wskaźników z zakresu demografii przedsiębiorstw

Demografia przedsiębiorstw zajmuje się opisem populacji przedsiębiorstw aktywnych ekonomicznie, a więc realnie prowadzących działalność, niezależnie od momentu jej formalnego rozpoczęcia, przedsiębiorstw zlikwidowanych, czyli nieaktywnych – bez względu na termin rzeczywistego zakończenia działalności w świetle obowiązujących regulacji prawnych, oraz przedsiębiorstw, które funkcjonowały przez pewien okres od chwili ich założenia. Rezultatem takiego opisu jest grupa podstawowych wskaźników, charakteryzujących zarówno liczbę przedsiębiorstw nowo powstałych, zlikwidowanych oraz tych, które przetrwały, jak i poziom zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.
Głównym celem artykułu jest przeprowadzenie klasyfikacji państw UE na podstawie wybranych wskaźników z zakresu demografii przedsiębiorstw i z wykorzystaniem specyficznych modeli sieci neuronowych – samoorganizujących się map (sieci Kohonena) dla danych z ostatniego obserwowanego okresu. Dokonano tego poprzez wyłonienie jednorodnych grup państw, charakteryzowanych za pomocą wskaźników demograficznych odnoszących się do powstania, przetrwania oraz zaprzestania działalności przez przedsiębiorstwa z tych krajów, a także do poziomu zatrudnienia w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw. Ponieważ wskaźniki te są ze sobą powiązane, nie można zastosować w tym wypadku klasycznych metod klasyfikacji. Budowanie sieci Kohonena możliwe jest za pośrednictwem różnego rodzaju oprogramowania. Na potrzeby klasyfikacji prezentowanej w artykule wykorzystano narzędzia statystycznego systemu analitycznego – SAS Enterprise Miner (SAS ®EM).
Dodatkowym celem artykułu jest prezentacja demografii przedsiębiorstw oraz opis wybranych wskaźników dla Unii Europejskiej od 2008 r. do ostatniego raportowanego okresu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ekonomicznego Słowacji oraz państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).


Słowa kluczowe


sieci Kohonena, sieci samoorganizujące, grupowanie, demografia przedsiębiorstw, klasyfikacja państw Unii Europejskiej

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Eurostat (2007), Eurostat – OECD Manual on Business Demography Statistics, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Hecht-Nielsen R. (1990), Neurocomputing, Reading, Addison-Wesley, Massachusetts.

Kosko B. (1992), Neural Networks and Fuzzy Systems, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey.

Mulier F., Cherkassky V. (1995), Self-organization as an Iterative Kernel Smoothing Process, “Neural Computation”, nr 7, http://dx.doi.org/10.1162/neco.1995.7.6.1165.

SAS Institute (2011), SAS/STAT User’s Guide, SAS Institute, Cary, North Carolina.

Sodomová E., Coss S. (2011), Business Demography – An Instrument for Assessing Changes in Growth and Employment (in:) Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries, Lviv Academy of Commerce Publishing House, Lviv.

Terek M., Horníková A., Labudová V. (2010), Hĺbková analýza údajov, Iura Edition, Bratislava.

Data source

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/main_tables.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0947.1103