Funkcje badawcze w metodologii projektowania systemów organizacyjnych

Adam Stabryła

Streszczenie


Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki kluczowych funkcji badawczych, które stanowią podbudowę metodologiczną w projektowaniu organizatorskim. Wyróżniono następujące funkcje kluczowe: identyfikację, modelowanie wzorcujące, diagnozę, analizę prospektywną, podejmowanie decyzji projektowych. Każda z tych funkcji reprezentuje złożone postępowanie analityczne i poznawcze, w którym eksponuje się szczegółowe czynności (podfunkcje), specyficzne dla projektowania usprawniającego i bazowego. Jako kontekst funkcji badawczych przyjęto proces projektowo-realizacyjny.
W poszczególnych punktach artykułu została zaprezentowana następująca problematyka: nauka o projektowaniu a podejścia i metodyki organizatorskie, charakterystyka kluczowych funkcji badawczych, projektowanie usprawniające i bazowe, szczegółowe funkcje badawcze i administracyjne w procesie projektowo-realizacyjnym.


Słowa kluczowe


identyfikacja, modelowanie wzorcujące, diagnoza, analiza prospektywna, podejmowanie decyzji projektowych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Chermack T.J. [2011], Scenario Planning in Organizations. How to Create, Use and Asses Scenarios, Berret-Koehler Publishers, San Francisco.

Czekaj J. [2013], Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa.

Durlik I., Santarek K. [2016], Inżynieria zarządzania III. Naukowe, techniczne i inwestycyjne przygotowanie produkcji wyrobów wysokiej techniki, C.H. Beck, Warszawa.

Gasparski W. [1970], Kryterium i metoda wyboru rozwiązania technicznego w ujęciu prakseometrycznym, PWN, Warszawa.

Gasparski W. [1978], Projektowanie. Koncepcyjne przygotowanie działań, PWN, Warszawa.

Kerzner H. [2015], Project Management 2.0, J. Wiley, Hoboken.

Kotarbiński T. [1975], Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Lichtarski J. [2015], Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.

Lisiński M. [2016], Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 4.

Martyniak Z. [1999], Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Martyniak Z. [2002], Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa [2015], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.

Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem [1997], red. H. Bieniok, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Mikołajczyk Z. [2001], Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.

Mikołajczyk Z. [2003], Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, Wydawnictwo GWSH, Katowice.

Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu [2015], red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa.

Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J. [1999], Projektowanie organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stabryła A. [2015], Uniwersalne ujęcie metodyki projektowania i wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Strategie w zarządzaniu organizacjami, red. J. Rokita, Wydawnictwo GWSH, Katowice.

Trzcieniecki J. [1979], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.

Voros J. [2003], A Generic Foresight Process Framework, „Foresight”, vol. 5, nr 3, https://doi.org/10.1108/14636680310698379.

Ziębicki B. [2007], Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0954.0601