Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2013

Sylwia Guzdek

Streszczenie


Pomoc publiczna w Polsce stopniowo zaczyna nabierać charakteru pomocy stymulującej rozwój społecznogospodarczy, który jest jednym z podstawowych założeń odnowionej strategii lizbońskiej. Celem opracowania było przedstawienie skali i struktury udzielonej pomocy publicznej w Polsce w latach 2007–2013. Analiza danych w badanym okresie pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: beneficjentami ok. połowy wartości pomocy publicznej były duże przedsiębiorstwa, najczęściej stosowano instrumenty pomocy należące do grupy A1 (dotacje), najwyższą wartość miała pomoc regionalna. Po akcesji do Unii Europejskiej różnice między Polską a innymi krajami członkowskimi dotyczące przyznawania pomocy publicznej zaczęły się zacierać, m.in. za sprawą kontroli i nadzoru nad świadczeniem pomocy publicznej przez Komisję Europejską.


Słowa kluczowe


pomoc publiczna, przedsiębiorstwo, Unia Europejska, fundusze unijne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013 [2008], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj.

KogutJaworska M. [2010], Znaczenie dotacji i subsydiów podatkowych w systemie pomocy publicznej w Polsce – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 141, Poznań.

Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz.Urz. UE C 14 z 19 stycznia 2008 r.

Krzemińska U. [2008], Zasady pomocy publicznej i depozytów w przepisach unijnych i polskich, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce”, nr 12.

Marquardt P. [2007], Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LexisNexis, Warszawa.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku [2008], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku [2009], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku [2010], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku [2011], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku [2012], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku [2013], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, wrzesień.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku [2014], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, październik.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku [2015], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz.Urz. UE L 214/3 z 9 sierpnia 2008 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, Dz.U. nr 190 poz. 1402.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.Urz. UE C 321 E/1 z 29 grudnia 2006 r.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE C 306 z 17 grudnia 2007 r.

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 59 poz.404 ze zm.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, Dz.U. nr 155 poz. 1297.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, Dz.U. nr 130 poz. 905.

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tekst jedn. Dz.U. nr 18 poz. 99.




DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1204