Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej

Michał Thlon

Streszczenie


Ryzyko jest nieodłącznie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyróżnia się wiele kategorii ryzyka. Klasyfikacje te są przydatne w praktyce, gdyż pomagają odpowiedzieć na pytanie, gdzie szukać jego źródeł. Głównym celem publikacji jest prezentacja podstawowych definicji ryzyka, jego struktury i metod pomiaru. Przyjętemu celowi podporządkowana została struktura artykułu. Kolejno przedstawione zostały najczęściej wykorzystywane w literaturze przedmiotu definicje ryzyka. Następnie przeprowadzono analizę pojęć ryzyka i niepewności. W dalszej części zaprezentowane zostały miary oraz struktura ryzyka, w każdym przedsiębiorstwie istnieje bowiem bardzo wiele rodzajów ryzyka w różnym stopniu oddziałujących na jego poprawne funkcjonowanie. Analiza źródeł i struktury ryzyka pozwala na wyznaczenie najpoważniejszych zagrożeń związanych z różnymi rodzajami ryzyka oraz podjęcie najskuteczniejszych działań zapobiegawczych bądź minimalizujących wpływ ryzyka na wynik finansowy firmy.

Słowa kluczowe


ryzyko, niepewność, miary ryzyka, struktura ryzyka

Pełny tekst

PDF

Literatura


A Guide to the Project Management Body of Knowledge [1996], Project Management Institute, www.unipi.gr/akad_tmhm/biom_dioik_tech/files/pmbok.pdf (dostęp: 3.01.2010).

Bernstein P. [1998], Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, John Wiley & Sons, New York.

Bizon-Górecka J. [2004], Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym, „Rynek Terminowy", nr 2.

Damodran A. [2002], Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, wyd. 2, Wiley Finance, New York.

D'Arcy S. [2001], Enterprise Risk Management, „Journal of Risk Management of Korea", vol. 12, nr 1.

Doerig H. [2003], Operational Risk in Financial Services, Credit Suisse Group, New York.

Encyklopedia multimedialna PWN [1996], red. B. Kaczorowski, P. Senatorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Encyklopedia organizacji i zarządzania [1982], red. L. Piaseczny, PWE, Warszawa.

Gardner M., Mills D. [1988], Managing Financial Institutions, The Dryden Press, Chicago.

Hansson S.O. [2007], Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/ (dostęp: 5.01.2012).

Holscher R. [1987], Risikokosten-Management in Kreditinstituten, F. Knapp, Frankfurt.

Holton G. [2004], Defining Risk, „Financial Analysts Journal", vol. 60, nr 6.

Keynes J.M. [1937], The General Theory of Employment, „Quarterly Journal of Economics", vol. 51; http://links.jstor.org/sici?sici=0033-5533%28193702%2951%3A2%3C209%3ATGTOE%3E2.0.CO%3B2-I (dostęp: 01.02.2012).

Jajuga K. [1999], Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, „Rynek Terminowy", nr 3.

Jajuga K. [2007], Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.

Jajuga K., Jajuga T. [1998], Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.

Jędralska K. [1992], Zachowanie przedsiębiorstw w sytuacji niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.

Jorion P. [2007], Financial Risk Manager Handbook, John Wiley & Sons, New Jersey.

Kaczmarek T. [2003], Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych, Wydawnictwo WSZiM, Warszawa.

Kendall R. [2000], Zarządzanie ryzykiem dla menadżerów, Liber, Warszawa.

Knight F. [1971], Risk. Uncertainty and Profit, University of Chicago Press, Chicago-London.

Kreim E. [1988], Zukunftsorientierte Kreditentscheidung, Gabler, Wiesbaden.

Leksykon finansów [2001], red. J. Głuchowski, PWE, Warszawa.

Markowitz H. [1959], Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments, Yale University Press, New Haven.

Marshall C. [2001], Measuring and Managing Operational Risk in Financial Institutions, John Wiley & Sons, Singapure.

Michalski T. [2000], Ryzyko w działalności człowieka. Podstawy ubezpieczeń - mechanizmy i funkcje, t. I, Poltext, Warszawa.

Mowbray A., Blanchard R., Williams C. [1969], Insurance, wyd. 6, McGraw-Hill, New York.

Nahodko S. [2001], Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Niedziółka P. [2002], Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Pasztyła A. [2003], Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów, StatSoft, http://www.statsoft.pl/czytelnia/finanse/pdf/pasztyla.pdf (dostep: 01.02.12).

Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossollineum, Wrocław.

Rogowski W., Grzywacz J. [1999], Ryzyko kredytowe - pojęcie oraz klasyfikacje, „Bank i Kredyt", nr 10.

Sierpińska M., Jachna T. [1993], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.

Sinkey J.F. jr [1998], Commercial Bank Financial Management, Prentice Hall, New York.

Słownik języka polskiego [1984], red. M. Szymczak, t. 3, PWN, Warszawa.

Socik A. [2000], Przedsiębiorstwo a ryzyko - podejście praktyczne, „Rynek Terminowy", nr 10.

Szemraj M. [2006], Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, „Biuletyn Finanse Publiczne", nr 4.

Tarczyński W., Mojsiewicz M. [2001], Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.

Tyszka T., Zaleśkiewicz T. [2001], Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa.

Ugur Ö. [2009], An Introduction to Computational Finance, Series in Quantitative Finance, vol. 1, Imperial College Press, London 2009.

Uyemura D.G., van Deventer D.R. [1993], Financial Risk in Banking Management: The Theory and Application of Asset and Liabilities Management, Burr Ridge, Irwin.

Williams C.A., Young P.C., Smith M.L. [1995], Risk Management and Insurance, McGraw-Hill, New York.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym [2008], red. J. Zawiła-Niedźwiecki, I. Staniec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Zawadzka Z. [1999], Ryzyko bankowe - uwagi ogólne, red. L. Jaworski, Poltext Warszawa.