Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Artykuł jest utworem oryginalnym, nie narusza praw autorskich innych osób i nie był dotychczas publikowany ani złożony do publikacji w innym czasopiśmie, portalu internetowym lub innych mediach, nie stanowi również części innej publikacji.
  • Plik z artykułem został zapisany w formacie Microsoft Word.
  • Rysunki, schematy i wykresy zostały dodatkowo  przygotowane w osobnych plikach zgodnie ze Wskazówkami dla autorów.
  • Tekst spełnia wymagania zawarte we Wskazówkach dla autorów.
  • Treść artykułu nie zawiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie autora (autorów), z wyjątkiem danych autora (autorów) umieszczonych na pierwszej stronie artykułu.
  • W treści artykułu podano procentowy wkład autora (autorów) w powstanie publikacji.
  • Wyrażam zgodę na weryfikację artykułu w systemie antyplagiatowym Crossref Similarity Check z zastosowaniem narzędzia iThenticate.
  • Artykuł został wykonany z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorem (autorami) a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami.
  • Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji / jako współautor zgłaszający artykuł do publikacji uprawniony do udzielenia licencji Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w imieniu wszystkich współautorów – udzielam Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie licencji na korzystanie z artykułu na warunkach podlinkowanego tekstu licencji: Udzielenie licencji Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.

Wytyczne dla autorów

Informacje ogólne:

1. W „Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” są publikowane artykuły w języku angielskim.

2. Artykuły należy przesyłać do sekretarzy Komitetu Redakcyjnego, korzystając z konta użytkownika (zob. zakładka dla autorów).

3. Artykuły składane do publikacji winny być przygotowane zgodnie ze Wskazówkami dla autorów.

4. Aby przeciwdziałać zjawiskom tzw. ghostwriting i guest authorship (zob. zakładka Przeciwdziałanie ghostwriting i guest authorship), autorzy proszeni są o złożenie oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji (zob. Oświadczenie, pkt II).

5. Autorzy proszeni są o złożenie oświadczenia, że składana do publikacji praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorem (autorami) a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami (zob. Oświadczenie, pkt V).

6. Decyzję o wstępnym zakwalifikowaniu artykułów do publikacji i przekazaniu artykułów do recenzji wydawniczych podejmuje Komitet Redakcyjny. Ustala on także dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych, pozytywnej opinii redaktora naukowego i redaktora statystycznego (artykuły, które nie otrzymały pozytywnej opinii obu recenzentów, nie są kwalifikowane do publikacji). Decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji podejmuje Komitet Redakcyjny po zapoznaniu się z ww. ocenami artykułu. W przypadku wątpliwości Komitet Redakcyjny konsultuje z recenzentami decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji.

7. W celu weryfikacji oryginalności publikacji Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Silimarity Check z zastosowaniem narzędzia iThenticate.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania artykułów składanych do publikacji w "Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" zawierają Wskazówki dla autorów.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI znajduje się w zakładce dla autorów.

Polityka prywatności

Imię i nazwisko oraz adres e-mail wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji dostępne są wyłącznie Komitetowi Redakcyjnemu „Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” i nie są udostępniane osobom trzecim. Służą wyłącznie realizacji procesu wydawniczego i usprawnieniu komunikacji pomiędzy jego uczestnikami.