Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Artykuł jest utworem oryginalnym, nie narusza praw autorskich innych osób i nie był dotychczas publikowany ani złożony do publikacji w innym czasopiśmie, portalu internetowym lub innych mediach, nie stanowi również części innej publikacji.
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word.
  • Rysunki, schematy i wykresy zostały dodatkowo  przygotowane w osobnych plikach zgodnie ze Wskazówkami dla autorów.
  • Tekst spełnia wymagania zawarte we Wskazówkach dla autorów.
  • Treść artykułu nie zawiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie autora (autorów), z wyjątkiem danych autora (autorów) umieszczonych na pierwszej stronie artykułu.
  • Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem Oświadczenie, w którym podałem procentowy wkład pracy autora (współautorów) w powstanie publikacji oraz że składana do publikacji praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorem (autorami) a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami. Skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia należy załączyć w systemie jako plik uzupełniający (zob. zakładka dla autorów).
  • Wyrażam zgodę na weryfikację artykułu w systemie antyplagiatowym Crossref Similarity Check z zastosowaniem narzędzia iThenticate.

Wytyczne dla autorów

Informacje ogólne:

1. W „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management” są publikowane artykuły w języku angielskim.

2. Artykuły należy przesyłać do sekretarzy Komitetu Redakcyjnego, korzystając z konta użytkownika (zob. zakładka dla autorów).

3. Artykuły składane do publikacji winny być przygotowane zgodnie ze Wskazówkami dla autorów.

4. Autorzy wraz ze złożeniem artykułu do publikacji składają oświadczenie, że artykuł jest utworem oryginalnym, nie narusza praw autorskich innych osób i nie był dotychczas publikowany ani nie został złożony do publikacji w innym czasopiśmie (formularz Oświadczenie).

5. Aby przeciwdziałać zjawiskom tzw. ghostwriting i guest authorship (zob. zakładka Przeciwdziałanie ghostwriting i guest authorship), autorzy proszeni są o złożenie oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji (zob. Oświadczenie, pkt II).

6. Autorzy proszeni są o złożenie oświadczenia, że składana do publikacji praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorem (autorami) a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami (zob. Oświadczenie, pkt V).

7. Decyzję o wstępnym zakwalifikowaniu artykułów do publikacji i przekazaniu artykułów do recenzji wydawniczych podejmuje Komitet Redakcyjny. Ustala on także dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych, pozytywnej opinii redaktora naukowego i redaktora statystycznego (artykuły, które nie otrzymały pozytywnej opinii obu recenzentów, nie są kwalifikowane do publikacji). Decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji podejmuje Komitet Redakcyjny po zapoznaniu się z ww. ocenami artykułu. W przypadku wątpliwości Komitet Redakcyjny konsultuje z recenzentami decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji.

8. W celu weryfikacji oryginalności publikacji Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Silimarity Check z zastosowaniem narzędzia iThenticate.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania artykułów składanych do publikacji w "Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" zawierają Wskazówki dla autorów.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI znajduje się w zakładce dla autorów.

Polityka prywatności

Imię i nazwisko oraz adres e-mail wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji dostępne są wyłącznie Komitetowi Redakcyjnemu „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management” i nie są udostępniane osobom trzecim. Służą wyłącznie realizacji procesu wydawniczego i usprawnieniu komunikacji pomiędzy jego uczestnikami.