O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Jest czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy UEK, jak i autorzy zewnętrzni.

Proces recenzji

Artykuły naukowe są poddawane następującej procedurze recenzowania:

1. Komitet Redakcyjny dokonuje wstępnej oceny artykułu pod względem merytorycznym i formalnym.
2. Komitet Redakcyjny powołuje na recenzentów artykułu dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3. W wypadku artykułu napisanego w języku angielskim co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, której siedziba znajduje się w kraju innym niż kraj, w którym zatrudniony jest autor pracy.
4. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double-blind review process).
5. Recenzja jest sporządzana poprzez stronę internetową czasopisma na formularzu recenzji (formularz recenzji w języku polskim, formularz recenzji w języku angielskim).
6. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
7. Decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji w danym numerze Zeszytów Naukowych podejmuje Komitet Redakcyjny – zasady kwalifikowania artykułów do publikacji są zawarte w zakładce Wytyczne dla autorów.
8. Nazwiska recenzentów artykułów zamieszczonych w danym numerze czasopisma nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku kalendarzowym jest zamieszczana w zakładce Wykaz recenzentów oraz w ostatnim numerze "Zeszytów Naukowych" opublikowanym w danym roku.

Polityka otwartego dostępu

Artykuły publikowane w „Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Przeciwdziałanie ghostwriting i guest authorship

„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują  rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting" i „guest authorship". Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship" („honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji".

Źródło: wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorzy publikacji są zatem zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za podane informacje ponosi autor zgłaszający pracę do publikacji.

Autorzy są zobowiązani podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Indeksacja w bazach

"Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" indeksowane są przez:

- ERIH PLUS https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
- EBSCO https://www.ebsco.com/
- Central and Eastern European Online Library http://www.ceeol.com/
- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl/
- BazEkon https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon
- ICI World of Journals https://journals.indexcopernicus.com
- Google Scholar

Czasopismo jest dostępne również w bazach EBSCO, CEEOL oraz ICI World of Journals.

Czasopismo udostępniane w ramach Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej.

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja online

Zasady etyki publikacyjnej

 

Zasady ogólne

W polityce publikacyjnej redakcja czasopisma kieruje się wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Na łamach czasopisma publikowane są teksty oryginalne, a ich ocena dokonywana jest na podstawie kryterium merytorycznego i wartości naukowej. Redakcja podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk publikacyjnych, tj. plagiatów, autoplagiatów, ghostwriting i guest authorship, stosownie do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warunkiem przyjęcia artykułu do recenzowania jest złożenie przez autorów oświadczenia o oryginalności pracy, wkładzie autorów w powstanie publikacji, źródłach finansowania artykułu oraz niewystępowania konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami. Artykuły publikowane są bez względu na rasę, płeć, wiek, religię i obywatelstwo.

Na stronie internetowej czasopisma zamieszczone są wskazówki dla autorów, informacje dotyczące procesu recenzji, formularz recenzji oraz zasady kwalifikowania artykułów do publikacji. Recenzje wykonywane są anonimowo (double-blind review) w systemie OJS czasopisma. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje, a w wypadku artykułów napisanych w języku angielskim co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.

Zasada poufności

Redakcja czasopisma przestrzega zasad poufności w procesie publikacyjnym. Dostęp do informacji związanych z publikacją mają wyłącznie: autor, redaktor naczelny, redaktorzy tematyczni i sekretarze Komitetu Redakcyjnego, recenzenci. Dostęp do artykułów jest możliwy po zalogowaniu się do systemu na podstawie kodu dostępu.  Redakcja monitoruje przestrzeganie zasad poufności przez wszystkie strony procesu wydawniczego. Redakcja zapewnia ochronę danych dotyczących recenzentów. Zasada poufności jest stosowana w odniesieniu do wszystkich tekstów złożonych do publikacji. Recenzent, recenzując pracę, może przekazać informacje wyłącznie do wiadomości redakcji. Redakcja zapewnia poufność i ochronę danych osobowych (RODO).

Zasada transparentności

W procesie wydawniczym przestrzegana jest również zasada transparentności. Warunki, które muszą być spełnione przez autora przed skierowaniem artykułu do recenzji, są podane na stronie internetowej czasopisma. Na stronie internetowej czasopisma znajdują się również informacje dotyczące procesu recenzowania prac. Autor zapoznaje się z recenzjami wydawniczymi oraz ustosunkowuje się do nich i dokonuje poprawy artykułu po recenzjach oraz ocenie artykułu przez redaktora tematycznego i statystycznego. Autor po zalogowaniu się do systemu może śledzić postęp procesu wydawniczego. Wydawnictwo czasopisma publikuje listę recenzentów za dany rok, w którym opublikowane zostały artykuły, w ostatnim numerze czasopisma w danym roku. Lista ta jest zamieszczona również na stronie internetowej czasopisma.

Polityka Open Access

Aktualny numer oraz numery archiwalne czasopisma są dostępne na stronie internetowej czasopisma. Artykuły są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0).

Artykuły czasopisma są dostępne w bazach wymienionych na stronie internetowej czasopisma.

System antyplagiatowy

Czasopismo „Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z zastosowaniem narzędzia iThenticate.
Zobacz więcej: http://www.ithenticate.com/about