Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego

Małgorzata Adamska-Chudzińska

Streszczenie


Celem artykułu była próba wykazania, że pożądany wysoki poziom zaangażowania organizacyjnego najsilniej ujawnia się przy uwzględnieniu społecznych czynników oddziaływania na kapitał ludzki. W prospołecznym środowisku działania poprzez odczucie osobowego uczestnictwa i autorstwa działań oraz poczucie odpowiedzialności za ich rezultaty dochodzi do wzbudzenia emocjonalnego podłoża procesu angażowania się i zaktywizowania osobowościowych wyznaczników sprawności zawodowej. Ta specyficzna grupa czynników odpowiada w istotny sposób za wzrost jakości i efektywności działań. Odpowiednio do przyjętego założenia analizie poddane zostały wybrane mechanizmy prospołecznego stymulowania zaangażowania pracowników, tj. partycypacyjny, informacyjny i wspólnotowy. Oddziaływanie za pośrednictwem tych mechanizmów obejmuje umożliwianie udziału w podejmowaniu decyzji, dzielenie się informacjami i zapewnianie autentycznego uczestnictwa we wspólnocie organizacyjnej. Wskazano pozytywne rezultaty wykorzystania prezentowanych mechanizmów dla funkcjonowania organizacji.

Słowa kluczowe


zaangażowanie, organizacja, prospołeczne mechanizmy, podmiotowość, predyspozycje psychiczne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adamska-Chudzińska M. [2012], Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji. Aspekt prospołeczny, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, nr 206, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Aggarwal R., Simkins B.J. [2001], Open Book Management – Optimizing Human Capital, „Business Horizons”, vol. 44, nr 5, http://dx.doi.org/10.1016/s0007-6813(01)80055-0.

Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P. [2007], Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski [w:] Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa.

Chabior J. [2014], Potencjał biznesowy zaangażowanych pracowników, „HR Mobilny”, http://hrmobilny.pl/artykuly-hr/potencjal-biznesowy-zaangazowanych-pracowników/ (dostęp: 4.08.2014).

Gilbert D. [2012], Naukowa teoria uśmiechu, „Harvard Business Review Polska”, nr 112.

Juchnowicz M. [2012], Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.

Kanter R.M. [2009], SuperCorp: How Vanguard Companies Create Innovation, Profits, Growth and Social Good, Crown Business, New York.

Kanter R.M. [2012], Myślenie, które wyróżnia dobre firmy, „Harvard Business Review Polska”, nr 112.

Kidwell R.E., Scherer P.M. [2001], Layoffs and Their Ethical Implications under Scientific Management, Quality Management and Open-book Management, „Journal of Business Ethics”, vol. 29, nr 1, http://dx.doi.org/10.1023/A:1006455228312.

Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości [1999], red. A. Gałdowa, Psychologia Osobowości, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Meyer J.P., Allen N.J. [1991], A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, „Human Resource Management Review”, vol. 1, nr 1, http://dx.doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-z.

Mintzberg H. [2012], Przekształcenie firm we wspólnoty, „Harvard Business Review Polska”, nr 112.

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej [2013], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, red. M.G. Woźniak, Rzeszów.

Pervin L.A. [2002], Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk.

Peters T.J., Waterman R.H. [2011], W poszukiwaniu doskonałości w biznesie. Doświadczenia najlepiej zarządzanych firm Ameryki, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.

Pocztowski A. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. [2007], Psychologia rozwoju człowieka, t. 1: Zagadnienia ogólne, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Spik A., Klincewicz K. [2008], Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi – zaangażowanie organizacyjne [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Spreitzer G., Porath Ch. [2012], Jak zadbać o trwałą efektywność personelu, „Harvard Business Review Polska”, nr 112.

Tomaszewski T. [1998], Główne idee współczesnej psychologii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0301