Informacje dla autorów

Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu w „Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” proszone są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi czasopisma
(O czasopiśmie) oraz ze Wskazówkami dla autorów (poniżej). Należy zarejestrować się w systemie jako Autor poprzez wybranie z górnego menu Zarejestruj, a następnie wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rejestracji. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności. Jeżeli Autor był wcześniej zarejestrowany, należy zalogować się w systemie (Zaloguj).

Po zarejestrowaniu się pojawia się strona „Moje konto”. Należy wybrać link „Prześlij tekst do opublikowania”.

Proces zgłoszenia artykułu do publikacji składa się z 5 kroków:

Krok 1 (Start): Z listy wyboru należy wybrać dział w czasopiśmie oraz język publikacji. Następnie należy zapoznać się z wymaganiami podanymi na liście „Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem” i zaznaczyć każdy z elementów tej listy. Aby przejść do następnego kroku, należy wybrać przycisk „Zapisz i kontynuuj”.

Krok 2 (Prześlij plik): Należy załączyć plik główny artykułu, zapisany w Microsoft Word, zgodnie z podaną na tej stronie instrukcją. Uwaga: przesyłany plik ma obejmować imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacjami oraz cały tekst, tj. zarówno tekst zasadniczy, jak i przypisy, tabele, rysunki, literaturę. Streszczenia artykułu w języku angielskim załącza się jako plik uzupełniający w kroku 4.

Krok 3 (Wprowadź metadane): W formularzu zawierającym metadane znajdują się dane wprowadzone przez Autora na etapie rejestracji do systemu. Wymagane jest wprowadzenie dodatkowo tytułu artykułu, jego streszczenia i słów kluczowych. Autorzy niebędący pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie proszeni są o wypełnienie pola "Afiliacja". Gdy artykuł napisany jest przez kilku autorów, należy podać wszystkich autorów, korzystając z przycisku "Dodaj autora".

Krok 4 (Prześlij dodatkowe pliki): Należy załączyć pliki uzupełniające do pliku głównego:
‒ streszczenia artykułu w języku angielskim (wraz z tytułem artykułu w języku angielskim) zapisane w Microsoft Word,
‒ tabele i rysunki zapisane zgodnie ze „Wskazówkami dla autorów”,
‒ artykuł w wersji załączonej w kroku 2 zapisany w formacie pdf.

W oknie „Metadane dla plików pomocniczych”, które otworzy się po dodaniu pliku uzupełniającego, wystarczy wypełnić pole „Tytuł”, tj. podać nazwę pliku, np. streszczenie, tabele, rysunki. Po zapisaniu metadanych dla pliku pomocniczego można dołączyć kolejne pliki uzupełniające.

Krok 5 (Potwierdź): Na tej stronie wyświetlone zostaną informacje o złożonych plikach. Po sprawdzeniu kompletności przesyłanych materiałów należy potwierdzić zgłoszenie artykułu poprzez wybranie przycisku „Zakończ”. Uwaga: do momentu wybrania przycisku „Zakończ” Autor może wrócić do poprzednich etapów składania artykułu i wprowadzić ewentualne zmiany.

Po zakończeniu procesu składania artykułu Autor otrzyma na adres e-mail, który podał rejestrując się do systemu, potwierdzenie dokonania zgłoszenia artykułu do publikacji.


Wskazówki dla autorów dotyczące przygotowania artykułów składanych do publikacji

Autor składa oświadczenie, że artykuł jest utworem oryginalnym, nie narusza praw autorskich innych osób i nie był dotychczas publikowany ani nie został skierowany do opublikowania w innym czasopiśmie.

Przygotowanie artykułu

 1. Tekst artykułu powinien być kompletny i zawierać:

  • imię i nazwisko autora (autorów), jego (ich) afiliację oraz ORCID,
  • tytuł pracy,
  • artykuł o następującej strukturze: wstęp (zawierający m.in. określenie przedmiotu i celu artykułu), część teoretyczną (zawierającą przedstawienie obecnego stanu wiedzy, przegląd literatury), omówienie metodologicznych aspektów badań i analizę wyników badań (w przypadku oryginalnych artykułów naukowych), wnioski,
  • wykaz cytowanej literatury zestawionej według podanych niżej zasad,
  • streszczenie w języku angielskim (zob. poniżej: Streszczenia artykułu),
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (4–6 słów kluczowych),
  • kod (kody) klasyfikacji JEL.
 2. Objętość artykułu w arkuszach autorskich powinna odpowiadać ustalonej objętości – do 1,0 arkusza autorskiego (1 arkusz autorski tekstu zawiera 40 000 znaków, licząc ze spacjami).
 3. Tekst artykułu powinien być przygotowany zgodnie z następującymi wymaganiami:

  • program: Word, czcionka: Times New Roman,
  • format A4, z zachowaniem marginesów: lewy – 25 mm, prawy – 35 mm, górny i dolny – po ok. 25 mm,
  • wielkość czcionki: tekst zasadniczy – 12 punktów, przypisy, bibliografia załącznikowa – 10 punktów, interlinia – 1,5.
 4. Strony tekstu powinny mieć numerację ciągłą.

Streszczenia artykułu

Do artykułów należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (o objętości do 2000 znaków) wraz z tytułem artykułu oraz słowami kluczowymi (4–6 słów kluczowych) w obu językach. Streszczenie powinno zawierać następujące punkty:

 • Objective
 • Research Design & Methods
 • Findings
 • Implications/Recommendations
 • Contribution

Przypisy i literatura

Cytaty

Każdy cytat należy opatrzyć informacją bibliograficzną (zgodnie z APA). Krótkie cytaty można zamieścić w tekście zasadniczym, ujmując tekst cytatu w cudzysłowy, a większe fragmenty cytowanego tekstu, co najmniej kilkuwierszowe, powinny stanowić fragmenty wyodrębnione z tekstu głównego (mniejszą czcionką niż tekst zasadniczy).

Tabele

 1. Tabele należy przygotować w programie MS Word lub Excel, lub w innych programach pod warunkiem ich zapisania w formatach: doc, docx, xls, xlsx, rtf, txt. Zaleca się, aby duże objętościowo tabele dołączyć dodatkowo również jako pliki uzupełniające do pliku głównego artykułu obejmującego cały tekst (krok 4 procesu zgłoszenia artykułu do publikacji w systemie OJS).
 2. Tabel nie należy przygotowywać w programach do grafiki rastrowej, np. Photoshop.
 3. Pod każdą tabelą należy podać źródło, z którego została ona zaczerpnięta, lub informację, że stanowi opracowanie własne autora lub też opracowanie na podstawie prac innych autorów.
 4. Przypisy dotyczące tabel należy zamieszczać bezpośrednio pod tabelą.
 5. W tabelach nie pozostawia się pustych rubryk. W przypadku braku danych należy stosować następujące znaki umowne:

  • kreska (−) zjawisko nie występuje,
  • zero (0) − zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi, np. jeżeli produkcja wyrażona jest w tys. ton, znak 0 oznacza, że produkcja w danym przypadku nie osiąga 0,5 tys. ton,
  • kropka (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych,
  • znak x – wypełnianie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe,
  • „w tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

Rysunki, schematy, wykresy

 1. Do wszystkich rysunków, schematów i wykresów należy podać źródła.
 2. Rysunki, schematy i wykresy sporządzone w programie MS Word winny być wykonane w module rysunkowym.
 3. Rysunki, schematy i wykresy zamieszczone w artykule, które zostały sporządzone w innych pro-gramach, należy dodatkowo zapisać lub wyeksportować do formatów wektorowych (ai, eps, pdf, ps, xls) lub zapisać jako metadane i dołączyć jako pliki uzupełniające do pliku głównego artykułu obejmującego cały tekst (krok 4 procesu zgłoszenia artykułu do publikacji w systemie OJS). Zalecane programy do sporządzania grafiki: Excel, Statistica, Pajek, UCI net.
 4. W formatach rastrowych (psd, tif, jpg) należy zapisywać tylko zdjęcia oraz zrzuty ekranowe.
 5. Zalecany maksymalny format rysunków i tabel: 12,4 cm x 16 cm, czcionka w opisach – 9 pkt.

Wzory matematyczne

Prace z dużą liczbą wzorów należy przygotować następująco:

 • wzory jednopoziomowe należy wpisać z klawiatury,
 • wzory rozbudowane, wielopoziomowe należy zamieszczać z użyciem edytora wzorów typu MathType.