Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa

Marcin Salamaga

Streszczenie


Celem artykułu jest próba wskazania modeli teoretycznych oraz metod ich estymacji, które możliwie najdokładniej odzwierciedlają empiryczny rozkład dochodów mieszkańców Krakowa. W badaniach brano pod uwagę rozkłady teoretyczne najczęściej wykorzystywane w analizie płac i dochodów, jak: rozkład Singha‑Maddali, Fiska, log-normalny czy gamma. Przedmiotowe rozkłady badano pod względem precyzji oszacowania miar położenia, zmienności i nierówności dochodowych w zależności od przyjętej metody estymacji parametrów. W obliczeniach wykorzystano dane o indywidualnych dochodach krakowian w 2013 r., pochodzące z badania panelowego przeprowadzonego w ramach „Diagnozy społecznej”. Wyniki badań wskazują, że najbardziej dokładne oszacowanie rozkładu dochodów i jego charakterystyk liczbowych można osiągnąć, stosując model Singha‑Maddali, a rekomendowaną metodą szacowania parametrów teoretycznych modeli jest metoda największej wiarygodności.

Słowa kluczowe


rozkład dochodów, metoda największej wiarygodności, współczynnik Giniego, model Singha-Maddali

Pełny tekst

PDF

Literatura


Aitchison J., Brown J.A.C. [1957], The Lognormal Distribution with Special Reference to Its Use in Economics, Cambridge University Press, Cambridge.

Anderson T.W. [1962], On the Distribution of the Two-Sample Cramer-von Mises Criterion, „The Annals of Mathematical Statistics”, vol. 33(3), http://dx.doi.org/10.1214/aoms/1177704477.

Atkinson A.B. [1970], On Measurement of Inequality, „Journal of Economic Theory”, vol. 2(3), http://dx.doi.org/10.1016/0022-0531(70)90039-6.

Clementi F., Gallegati M., Kaniadakis G. [2010], A Model of Personal Income Distribution with Application to Italian Data, „Empirical Economics”, vol. 39(2), http://dx.doi.org/10.1007/s00181-009-0318-2.

Czapiński J., Panek T. [2007], Diagnoza Społeczna 2000–2007. Warunki i jakość życia Polaków, Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania w Warszawie, http://www.ads.org.pl/opis-szczeg.php?id=58.

D’Agostino R.B., Stephens M.A. [1986], Goodness-of-fit Techniques, Basel, Marcel Dekker Inc., New York.

Fisk P.R. [1961], The Graduation of Income Distributions, „Econometrica”, vol. 29(2), http://dx.doi.org/10.2307/1909287.

Kakwani N.C. [1980], Income Inequality and Poverty: Methods of Estimation and Policy Applications, Oxford University Press, New York–Oxford–London.

Kleiber C., Kotz S. [2003], Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Yersey.

Kot S.M. [1999a], Empiryczna weryfikacja rozkładów płac w Polsce [w:] Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, red. S.M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kot S.M. [1999b], Teorie genezy rozkładów płac [w:] Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, red. S.M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kot S.M. [2000], Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.

McDonald J.B., Ransom M.R. [1979], Functional Forms, Estimation Techniques and the Distribution of Income, „Econometrica”, vol. 47(6), http://dx.doi.org/10.2307/1914015.

Ostasiewicz K. [2013], Adekwatność wybranych rozkładów teoretycznych dochodów w zależności od metody aproksymacji, „Przegląd Statystyczny”, vol. 60(4).

Sen A.K. [1973], On Ignorance and Equal Distribution, „American Economic Review”, vol. 63(5).

Singh S.K., Maddala G.S. [1976], A Function for Size Distribution of Incomes, „Econometrica”, vol. 44(5), http://dx.doi.org/10.2307/1911538.

Ulman P. [2011], Sytuacja osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 199, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0305