Zmiany wydajności pracy i kosztów pracy w Polsce a konkurencyjność gospodarki Polski

Joanna Wyrobek

Streszczenie


Celem artykułu było prześledzenie zmian wydajności pracy i kosztów pracy w świetle ich potencjalnego wpływu na pozycję konkurencyjną Polski w okresie 2004–2012. Podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: jak szybko zmieniała się wydajność pracy w Polsce w ujęciu realnym, jakie było tempo zmian jednostkowego kosztu pracy w ujęciu realnym, czy realne zmiany wydajności pracy były przynajmniej tak samo wysokie jak tempo wzrostu jednostkowego kosztu pracy (co podnosiłoby atrakcyjność polskiej gospodarki dla inwestorów zagranicznych poszukujących lokalizacji dla swoich zakładów produkcyjnych) oraz jaka jest pozycja wydajności pracy i kosztu pracy w Polsce w stosunku do innych gospodarek światowych. Szczególny nacisk położono na porównanie Polski do Czech, Słowacji i Węgier jako krajów o podobnym stopniu rozwoju gospodarczego i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, ale także innych krajów świata.
Z badań wynika, że wzrost wydajności pracy w Polsce był wyższy niż wzrost jednostkowego kosztu pracy, co powinno mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Polski, a także że Polska nie należy już do krajów o najniższych wynagrodzeniach, co oznacza, że obecna konkurencyjność nie opiera się wyłącznie na taniej sile roboczej, ale na kombinacji niskich kosztów pracy i stosunkowo wysokiej wydajności pracy.


Słowa kluczowe


wydajność siły roboczej, koszt jednostkowy siły roboczej, konkurencyjność, wynagrodzenia, inwestycje międzynarodowe

Pełny tekst

PDF

Literatura


Belka M. [2014], Poland’s Eurozone Tests, Project Syndicate, http://www.project-syndicate.org/commentary/marek-belka-examines-the-hurdles-that-polish-policymakers-must-surmount-prior-to-euro-membership (dostęp: 20.09.2015).

Blaug M. [1992], The Methodology of Economics, Or, How Economists Explain, Cambridge University Press, Cambridge.

Bossak J. [2001], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, t. I, SGH, Warszawa.

Domański B. [1997], Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [w:] Geografia, człowiek, gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii UJ, Kraków.

Garnick D.H. [1970], Differential Regional Multiplier Models, „Journal of Regional Science”, vol. 10, nr 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9787.1970.tb00033.x.

Jasiński L.J. [2001], Konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej a ewolucja prowadzonych przez nią polityk [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, t. II, SGH, Warszawa.

Koszty pracy [2013], NBP, http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntry (dostęp: 15.12.2013).

Kozioł L. [2004], Istota i ocena produktywności, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie”, nr 5.

Misala J. [2001], Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, t. I, SGH, Warszawa.

OECD: Labour Costs [2013], http://stats.oecd.org/glossary (dostęp: 15.12.2013).

Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W. [2008], Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowe wyzwania, red. D. Ilnicki, K. Janc, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Rybiński K. [2007], Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna, Difin, Warszawa.

Rydz E., Szymańska W. [2006], Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 9, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków.

Samuelson P.A. [1994], Facets of Balassa-Samuelson Thirty Years Later, „Review of International Economics”, vol. 2, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9396.1994.tb00041.x.

Strupczewski G. [2013], Ryzyko i zarządzanie ryzykiem [w:] Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wiedermann K. [2007], Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość–Edukacja, nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceutical S.A. w Poznaniu [2004], red. T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Zioło Z. [2008], Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 10, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0307