Dzietność a aktywność zawodowa kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014

Magdalena Rękas

Streszczenie


 

Utrwalenie się procesu odtwarzania pokoleń na poziomie poniżej prostej zastępowalności pokoleń (wyraźny spadek wskaźników dzietności do niskich poziomów), a jednocześnie wydłużania się życia ludzkiego i wzrost aktywności zawodowej kobiet w krajach Unii Europejskiej to cechy zjawiska określanego mianem nowej demografii Europy. Zjawisko to istotnie wpływa na aktualną politykę gospodarczą krajów unijnych, ale stanowi także ważny problem związany z kształtowaniem przyszłego wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów unijnych. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza zależności między dzietnością a aktywnością zawodową kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014. W artykule przeprowadzono przegląd teorii dotyczących wpływu posiadania dziecka na aktywność zawodową kobiet oraz analizę danych statystycznych Eurostatu z wykorzystaniem prostych metod statystycznych i współczynnika korelacji Pearsona. W odniesieniu do Polski wykorzystano wyniki raportu Bilans kapitału ludzkiego w Polsce (2015) obrazującego wpływ liczby dzieci na aktywność zawodową kobiet. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w zdecydowanej większości krajów UE wskaźnik zatrudnienia kobiet jest silnie związany z poziomem dzietności, a w przypadku Polski dodatkowo istotne znacznie dla aktywności zawodowej kobiet ma liczba dzieci – im wyższa jest liczba dzieci, tym niższa aktywność zawodowa kobiet.


Słowa kluczowe


dzietność, aktywność zawodowa, kobiety na rynku pracy, podaż pracy kobiet

Pełny tekst

PDF

Literatura


Becker G. [1965], A Theory of the Allocation of Time, „Economic Journal”, vol. 25, nr 299, https://doi.org/10.2307/2228949.

Becker G. [1981], A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge.

Bilans kapitału ludzkiego w Polsce [2015], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, www.bkl.parp.gov.pl.

Czarnik S., Turek K. [2015], Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, PARP, Warszawa.

Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej [2003], red. A. Dijkstra Geske, J. Plantega, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Giddens A. [2010], Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gronau R. [1980], Home Production – A Forgotten Industry, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 62, nr 3, https://doi.org/10.2307/1927108.

Grzenda W. [2012], Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem Bayesowskiego modelu regresji Poissona, „Przegląd Statystyczny”, nr 2.

Kotowska I., Jóźwiak J. [2012], Nowa demografia Europy a rodzina, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 28, Warszawa.

Moffitt R. [1984], Profiles of Fertility, Labour Supply and Wages of Married Women: A Complete Life-Cycle Model, „Review of Economic Studies”, vol. 51, nr 2, https://doi.org/10.2307/2297691.

Ott N. [1995], Fertility and Division of Work in the Family [w:] Out of Margin: Feminis Perspectives on Economics, ed. E. Kuiper, J. Sap, Routledge, London–New York.

Rękas M. [2013], Sytuacja zawodowa ludności w Polsce w latach 2010–2012 z uwzględnieniem płci i wieku [w:] Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej, red. D. Kotlorz, A. Przybyłka, Studia Ekonomiczne nr 196, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

Rosen A. [1993], An Equilibrium Search, Matching Model of Discrimination, FIEF, Trade Union Institute for Economic Research, Stockholm.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0205