Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym

Małgorzata Tyrańska, Tomasz Małkus

Streszczenie


W artykule zwrócono uwagę, że źródłem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa może być obszar współpracy z operatorem logistycznym. Aby przedsiębiorstwo mogło sprawnie funkcjonować, należy zidentyfikować miejsce powstawania tego rodzaju ryzyka oraz ustalić siłę jego oddziaływania. Istnieje możliwość identyfikowania oraz redukowania negatywnych skutków ryzyka współpracy z operatorem logistycznym przez stosowanie metodyki zarządzania ryzykiem, która umożliwi wskazanie i diagnozę miejsca powstawania ryzyka, określenie jego poziomu oraz doboru właściwych metod postępowania służących do jego ograniczania lub niwelowania. Proponowana procedura pozwala zidentyfikować negatywne zjawiska, umożliwia właściwy przepływ informacji oraz ułatwia ich koordynację. Metodyka zarządzania ryzykiem ma na celu wskazanie tych aspektów współpracy z operatorem logistycznym, które są niezgodne ze standardami i kryteriami ustalonymi wcześniej dla zapewnienia elastycznej współpracy oraz ograniczenia możliwości wzrostu jej kosztów.


Słowa kluczowe


ryzyko, czynniki ryzyka, metodyka zarządzania ryzykiem, operator logistyczny

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bahli B., Rivard S. [2003], The Information Technology Outsourcing Risk: A Transaction Cost and Agency Theory-based Perspective, „Journal of Information Technology”, vol. 18, nr 3, https://doi.org/10.1080/0268396032000130214.

Bendor-Samuel B. [1997], Make Sure That Your Outsourcer Delivers on Promises, „Business Communications Review”, vol. 27, nr 8.

Bizon-Górecka J. [2001], Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz.

Buła P. [2015], System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jako element nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Corbett M. [2004], The Outsourcing Revolution. Why It Makes Sense and How to Do It Right, Kaplan Publishing, New York.

Gonzalez R., Gasco J., Llopis J. [2009], Information Systems Outsourcing Reasons and Risks: An Empirical Study, „International Journal of Human and Social Sciences”, vol. 4, nr 3.

Knemeyer M., Corsi T.M., Murphy P.R. [2003], Logistics Outsourcing Relationships: Customer Perspectives, „Journal of Business Logistics”, vol. 24, nr 1, https://doi.org/10.1002/j.2158-1952.2003.tb00033.x.

Kozina A. [2004], Techniki negocjacji fuzji i przejęć przedsiębiorstw [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów.

Małkus T. [2013], Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym [w:] Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu, Badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, A. Stabryła i in., Kraków.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.Urz. UE L117.

Stabryła A., Cabała P., Sołtysik M. [2015], Ryzyko i wykonalność projektu [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Stuglik A. [2010], Incoterms – formuły ułatwiające eksport, www.twojakancelaria.com.pl (data dostępu: 29.10.2016).

Szymonik A. [2014], Ryzyko w systemach logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 119, Łódź.

Tyrańska M. [2008], Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 772.

Tyrańska M., Walas-Trębacz J. [2007], Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, Gdańsk.

Vademecum bezpiecznego spedytora [2013], www.pisil.pl (data dostępu: 29.10.2016).

Weerakkody V., Irani Z. [2010], A Value and Risk Analysis of Offshore Outsourcing Business Models: An Exploratory Study, „International Journal of Production Research”, vol. 48, nr 2, https://doi.org/10.1080/00207540903175160.

Williamson O. [1985], The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1107