Metody analizy i oceny ryzyka stosowane w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminnym

Urszula Kąkol, Marcin Marczewski

Streszczenie


W artykule poruszono zagadnienia zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, co jest istotne wobec rosnącego znaczenia problematyki szybkiej reakcji jednostek administracji terytorialnej na zaistnienie sytuacji kryzysowej oraz prawidłowej oceny możliwości jej wystąpienia. Celem artykułu jest identyfikacja metod analizy i oceny ryzyka stosowanych oraz możliwych do zastosowania w ramach zarządzania kryzysowego na poziomie gminy. Przedstawione zostały potrzeby jednostek administracji terytorialnej w zakresie dokonywania oceny ryzyka. Zaprezentowano wyniki przeglądu stosowanych i możliwych do zastosowania metod pod kątem ich praktycznej użyteczności. Zostały również przedstawione najlepsze praktyki analizy i oceny ryzyka na świecie.


Słowa kluczowe


zarządzanie kryzysowe, metody analizy ryzyka, metody oceny ryzyka, dokumentacja zarządzania kryzysowego

Pełny tekst

PDF

Literatura


All Hazards Risk Assessment Methodology Guidelines 2012–2013 [2012], Public Safety Canada, https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ll-hzrds-ssssmnt/ll-hzrds-ssssmnt-eng.pdf (data dostępu: 18.07.2016).

Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony, Dz.U.UE.L.2008.345.75.

Ficoń K. [2011], Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, BEL Studio, Warszawa.

Introduction and User Guide DEMA’s Model for Risk and Vulnerability Analysis [2006], Danish Emergency Management Agency, http://brs.dk/eng/inspection/contingency_planning/rva/Pages/vulnerability_analysis_model.aspx (data dostępu: 18.07.2016).

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2013–2015 [2013], Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa.

Method of Risk Analysis for Civil Protection [2011], Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance, Bonn, http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/EN/booklets_leaflets/Method_of_%20Risk_Analysis.pdf?__blob=publicationFile (data dostępu: 18.07.2016).

Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP [2015], red. W. Skomra, BEL Studio, Warszawa.

Multi Hazard Identification and Risk Assessment. A Cornerstone of the National Mitigation Strategy [1997], The Federal Emergency Management Agency’s, https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/7251 (data dostępu: 18.07.2016).

A National Risk Assessment for Ireland [2012], Office of Emergency Planning, https://emergencyplanning.ie/media/docs/A%20National%20Risk%20Assessment%20for%20Ireland%20Published.pdf (data dostępu: 18.07.2016).

Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego [2015], red. A. Abgarowicz, CNBOP-PIB, Józefów.

Procedura opracowania raportu cząstkowego [2010], Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym [2016], red. A. Kosieradzka, J. Zawiła-Niedźwiecki, Edu-Libri, Kraków–Legionowo.

Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk [2015], red. D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1104