Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania

Ewa Szymanik

Streszczenie


Celem artykułu jest ukazanie konkurencyjności polskiego eksportu produktów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej. W analizie konkurencyjności wykorzystano wskaźniki RCA, IIT oraz udziały w eksporcie. Zagadnienie to nabiera znaczenia zwłaszcza w kontekście możliwości rozszerzenia wymiany. Badania prowadzono, aby zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania istniejącej spójności ekonomicznej badanych gospodarek w tej dziedzinie. Wnioski z badań potwierdzają istnienie takich możliwości, lecz konieczna jest likwidacja barier infrastrukturalnych oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń związanych z poprawą konkurencyjności. Mogłoby to przynieść znaczący wzrost konkurencyjności, gdyż wszyscy członkowie Grupy mieli podobne warunki początkowe, natomiast różne drogi rozwoju doprowadziły do nieco innych wyników gospodarczych.Słowa kluczowe


Grupa Wyszehradzka, konkurencyjność eksportu, spójność gospodarek, Unia Europejska

Pełny tekst

PDF

Literatura


Brodzicki T. [2013], Potencjał konkurencyjny państw Grupy Wyszehradzkiej – zmiany strukturalne w wymianie handlowej [w:] Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Daszkiewicz N., Olczyk M. [2008], Konkurencyjność podmiotów – ujęcie teoretyczne [w:] Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, red. N. Daszkiewicz, PWN, Warszawa.

Daszkiewicz N., Olczyk M. [2014], Competitiveness of the Visegrad Countries – Paths for Competitiveness Growth [w:] International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives, red. D. Kiendl-Wender, K. Wach, F.H. Joanneum, Graz.

Dębiec K. [2016], Polsko-czeska wymiana handlowy w 2015 r., https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/wymiana-handlowa/181176,polsko-czeska-wymiana-handlowa-w-2015-r-.html (data dostępu: 20.04.2016).

Flejterski S. [1984], Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, „Gospodarka Planowa”, nr 9.

Gorynia M., Łaźniewska E. [2010], Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.

Hübner D. [1993], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, „Ekonomista”, nr 4.

Jagiełło E.M. [2008], Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo „Poltext”, Warszawa.

Janus E. [2016], Wymiana handlowa z Węgrami, https://hungary.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/184884,wymiana-handlowa-z-wegrami.html (data dostępu: 20.04.2016).

Maciejewski M. [2014], Rola czynników wytwórczych w eksporcie państw Grupy Wyszehradzkiej na rynki pozaunijne [w:] Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa.

Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Raport końcowy [2011], Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.

Puślecki Z., Walkowski M. [2010], Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Radło M.J. [2008], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, red. W. Bieńkowski i in., Prace i Materiały Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa.

Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa, lata 2005–2015.

Sadecki A. [2013], Grupa Wyszehradzka – środkowoeuropejski przykład współpracy regionalnej [w:] Grupa Wyszehradzka – Chorwacja: źródła jedności i perspektywy rozwoju, red. A. Gil, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, r. 11, z. 1.

Szymanik E. [2016], Konkurencyjność przedsiębiorstwa – główne aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5(953), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0507.

Szymanik E. [2017], Konkurencyjność eksportu – nowe czynniki, „Przegląd Zachodni”, nr 2 (w druku).

Wierzbołowski J. [1995], Państwo jako aktywny uczestnik kształtowania międzynarodowej konkurencyjności [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspektywy, red. M. Lubiński, T. Smuga, Raporty. Studia nad Konkurencyjnością, nr 35, IRiSS, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0202