Miasto – w stronę ponowoczesnej wielokulturowości

Przemysław Kisiel

Streszczenie


W artykule podjęto próbę charakterystyki zjawiska wielokulturowości we współczesnym mieście. Punktem wyjścia analizy jest stwierdzenie, że różnorodność kulturowa jest naturalną cechą przestrzeni miasta. Natomiast współczesne procesy dyfuzji kulturowej, globalizacji oraz fragmentaryzacji i rekompozycji kultury mają znaczący wpływ na wytwarzanie się ponowoczesnej wielokulturowości miasta, której podstawę stanowi tożsamość kulturowa na poziomie jednostki. W wyniku analizy wyróżniono i scharakteryzowano podstawowe typy ponowoczesnej wielokulturowości: wielokulturowość immanentną, wielokulturowość instrumentalną oraz wielokulturowość turystyczną.


Słowa kluczowe


miasto, wielokulturowość, kultura, ponowoczesność

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bauman Z. [1995], Wieloznaczność nowoczesna, Nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa.

Bauman Z. [2000], Globalizacja, PIW, Warszawa.

Bloor K. [2010], The Definitive Guide to Political Ideologies, AuthorHouseUK Ltd, Bloomington.

Bokszański Z. [2001], Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Funna, Wrocław.

Golka M. [2010], Imiona wielokulturowości, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa.

Guriewicz A. [1998], Cóż to jest… czas? [w:] Antropologia kultury, cz. I, red. A. Mencwel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Huntington S.P. [2011], Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.

Kołakowski L. [2009], Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Lepszy L. [1895], Cech malarski w Polsce, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, t. 2, nr 1–4.

Mathews G. [2005], Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, PIW, Warszawa.

Mikułowski Pomorski J. [2006], Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny. Rekompozycja poprzez fragmentaryzację, „Euro-Limes”, nr 1(6), http://janek.uek.krakow.pl/~limes/index.html (data dostępu: 15.07.2009).

Ptaśnik J. [1949], Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, PIW, Warszawa.

Robertson R. [1995], Glocalization: Time-Space and Homogenity-Heterogenity [w:] Global Modernities, eds M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson, SAGE Publication Ltd., London.

Siciński A. [1978], Wprowadzenie [w:] Styl życia: przemiany we współczesnej Polsce, red. A. Siciński, PWN, Warszawa.

Siciński A. [2002], Styl życia [w:] Encyklopedia socjologii, t. IV, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Sistare C.T. [2004], Cultural Fragmentation [w:] Civility and Its Discontents. Essays on Civic Virtue, Toleration and Cultural Fragmentation, ed. C.T. Sistare, University Press of Kansas, Lawrence, Kansas.

Welsch W. [1998], Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998.

Welsch W. [1999], Transculturality – The Puzzling Form of Cultures Today [w:] Spaces of Culture: City, Nation, World, eds M. Featherstone, S. Lash, SAGE Publications Ltd., London.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0304