Administrative Decisions Addressed to Insurance Intermediaries Issued by the EIOPA – A Macro-prudential Supervision Instrument for Consumer Protection

Monika Szaraniec

Streszczenie


Tytuł artykułu: Decyzje administracyjne skierowane do pośredników ubezpieczeniowych wydane przez EIOPA jako instrument ochrony konsumenta (klienta) w ramach nadzoru makroostrożnościowego

Artykuł ma na celu omówienie nowych, władczych kompetencji nadzorczych EIOPA w odniesieniu do pośredników ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń na wewnętrznym rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, które stanowią ochronę klientów (konsumentów) usług ubezpieczeniowych. Kompetencje te chronią klienta, w tym konsumenta, usług ubezpieczeniowych w obecnie obowiązującym prawie, a ochrona ta ma charakter dwuszczeblowy na poziomie nadzoru mikroostrożnościowego, tj. na poziomie krajowym i na poziomie UE. Decyzje wydane przez EIOPA mogą być kierowane zarówno do krajowych organów nadzoru, jak i do samych podmiotów nadzorowanych. Decyzje skierowane do nadzorowanych podmiotów mają pierwszeństwo przed wszystkimi wcześniejszymi decyzjami przyjętymi przez właściwe organy krajowe w tym samym zakresie.


Słowa kluczowe


nadzór mikroostrożnościowy, konsument, klient jako słabsza strona usługi ubezpieczeniowej, EIOPA, Komisja Nadzoru Finansowego, zakład ubezpieczeniowy, pośrednik ubezpieczeniowy

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Fedorowicz M. (2013), Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej [EU financial market supervision], Difin, Warszawa.

Fedorowicz M. (2016), Prawne ujęcie nadzoru makroostrożnościowego w świetle krajowych projektów ustaw o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w ramach przedsejmowego etapu legislacyjnego [Legal recognition of macro-prudential supervision in the light of national legislation on macro-prudential oversight of the financial system within the pre-parliamentary legislative stage] (in:) Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka [The law of the financial market. The doctrine, institutions, practice], ed. A. Jurkowska-Zeidler, A. Olszak, Wolters Kluwer, Warszawa.

Fedorowicz M. (2011), Współpraca między Europejskimi Urzędami Nadzoru Finansowego a Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w UE [Cooperation between the European Financial Supervision Authorities and the Financial Supervision Authority in the field of financial market supervision in the EU] (in:) E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska (eds), Nadzór nad rynkiem finansowym. Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne [Supervision of the financial market. Current trends and issues for discussion], Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.

Gnela B. (2013), Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym [Consumer contracts in Polish civil law and private international law], Wolters Kluwer, Warszawa.

Hertig G., Lee R., McCahery J. (2010), Empowering the ECB to Supervise Banks, ECFR, no 2.

Łańcucki J. (2015), Ochrona konsumentów w sektorze ubezpieczeń w regulacjach unijnych. Determinanty skuteczności przyjętych rozwiązań [EU regulations and consumer protection in the insurance sector. Determinants of the effectiveness of the solutions adopted], “Prawo Asekuracyjne”, no 4(85).

Michór A. (2011a), Administracyjnoprawne formy ingerencji europejskich organów nadzoru na rynku finansowym Unii Europejskiej [Administrative and legal forms of interference by the European supervisory authorities on the financial market of the European Union], “Ekonomia i Prawo”, vol. 7, no 1, https://doi.org/10.12775/eip.2011.019.

Michór A. (2011b), Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym [The new European architecture of banking market supervision], “Bezpieczny Bank”, vol. 43, no 1.

Nieborak T. (2010), Europejski zintegrowany nadzór finansowy – aspekty instytucjonalno-prawne [European integrated financial supervision – institutional and legal aspects] (in:) E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska (eds), Bezpieczeństwo rynku finansowego [The security of the financial market], Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersyet Wrocławski, Wrocław.

Piotrowska A. (2013), Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych – zagadnienia wybrane [Macroprudential supervision of the insurance market and in emergency situations – selected issues] (in:) B. Gnela, M. Szaraniec (eds), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych [The development of business insurance], Warszawa.

Stanisławiszyn P. (2011), Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 roku [The prospects for changes in the European regulations on financial supervision in 2011] (in:) J. Szambelańczyk (ed.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego [Regulatory challenges in the context of the experience of the global financial crisis], SGH, Warszawa.

Szaraniec M. (2015), Reżimy ochronne ubezpieczonego w umowie na cudzy rachunek [Protection regimes of the insured in contracts concluded on account of other parties] (in:) B. Gnela, K. Michałowska (eds), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego [Modern challenges of consumer law], C.H. Beck, Warszawa.

Szaraniec M. (2016), The Role of Recommendations and Guidelines of the Financial Supervision Commission (KNF) in Combating Irregularities on the Banking and Insurance Market in Poland, “Studia Iuridica Cassoviensia”, no 1.

Szaraniec M. (2017), Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne [Economic activities of insurance intermediaries. Public law aspects], Difin, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1201