Specyfika branżowa spółek akcyjnych w Polsce a prognozowanie ich upadłości

Sergiusz Herman

Streszczenie


Do upadłości przedsiębiorstw dochodzi w każdej rozwiniętej gospodarce rynkowej. Ze względu na negatywne konsekwencje tego zjawiska zaczęto podejmować próby przewidywania (prognozowania) jego wystąpienia. Jednym z kierunków badań poświęconych temu zagadnieniu jest konstruowanie modeli prognostycznych, w których zostaje uwzględniona specyfika branżowa badanych przedsiębiorstw. W polskiej literaturze przedmiotu rzadko opisuje się konstruowanie modeli dotyczących poszczególnych branż. W artykule dokonano przeglądu badań związanych z tą problematyką. Głównym celem przeprowadzenia opisanego w pracy badania empirycznego było porównanie wartości błędu predykcji modeli odnoszących się do poszczególnych branż oraz modeli ogólnych (nieuwzględniających specyfiki branżowej badanych spółek). Dodatkowym celem było ustalenie determinant upadłości spółek akcyjnych w analizowanych branżach gospodarki. W przeprowadzonej analizie wykorzystano dane finansowe 180 spółek akcyjnych, zastosowano metodę wielokrotnego repróbkowania (bootstrapping) oraz wielowymiarową analizę dyskryminacyjną.


Słowa kluczowe


upadłość, prognozowanie, analiza dyskryminacyjna, specyfika branżowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Altman E. I. [1983], Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding, and Dealing with Bankruptcy, Wiley, New York.

Braga-Neto U.M., Dougherty E.R. [2004], Is Cross-validation Valid for Small-sample Microarray Classification?, „Bioinformatics”, vol. 20, nr 3, https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btg419.

Efron B. [1983], Estimating the Error Rate of a Prediction Rule: Improvement on Cross-validation, „Journal of the American Statistical Association”, vol. 78, nr 382, https://doi.org/10.1080/01621459.1983.10477973.

Efron B., Tibshirani R. [1997], Improvements on Cross-validation: The 632+ Bootstrap Method, „Journal of the American Statistical Association”, vol. 92, nr 438, https://doi.org/10.1080/01621459.1997.10474007.

Grzegorzewska E. [2011], Zagrożenie upadłością a cykl życia przedsiębiorstw rolniczych [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Hadasik D. [1998], Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Hand D. J. [1981], Discrimination and Classification, Wiley, Chichester.

Herman S. [2016], Analiza porównawcza wybranych metod szacowania błędu predykcji klasyfikatora, „Przegląd Statystyczny”, t. 63, z. 4.

Herman S. [2017], Industry Specifics of Joint-stock Companies in Poland and Their Bankruptcy Prediction [w:] The 11th Professor Aleksander Zelias Internetional Conference on Modelling and Forecasting of Socio-economic Phenomena. Conference Proceedings, red. M. Papież, S. Śmiech, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.

Hołda A. [2006], Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Hołda A. [2009], Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 796.

Juszczyk S. [2010], Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 5.

Juszczyk S., Balina R. [2014], Prognozowanie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w wybranych branżach, „Ekonomista”, nr 1.

Kim J. [2009], Estimating Classification Error Rate: Repeated Cross-validation, Repeated Hold-out and Bootstrap, „Computational Statistics & Data Analysis”, vol. 53, nr 11, https://doi.org/10.1016/j.csda.2009.04.009.

Kitowski J. [2012], Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse”, t. 10, nr 4, cz. 1.

Korol T. [2005], Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw [w:] Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. 93, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Molinaro A.M., Simon R., Pfeiffer R.M. [2005], Prediction Error Estimation: A Comparison of Resampling Methods, „Bioinformatics”, vol. 21, nr 15, https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bti499.

Pawełek B., Grochowina D. [2017], Podejście wielomodelowe w prognozowaniu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 468, https://doi.org/10.15611/pn.2017.468.17.

Pociecha J., Baryła M., Pawełek B. [2015], Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 384, https://doi.org/10.15611/pn.2015.384.25.

Potoczna M., Wiśniewska O. [2013], Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej oraz modelu logitowego do prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw [w:] Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, red. S. Wawak, Mfiles.pl, Kraków.

Prusak B. [2011], Zalety i ograniczenia modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością [w:] Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, red. S. Morawska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Ripley B. D. [1996], Pattern Recognition and Neural Networks, Cambridge University Press, Cambridge.

Rybicki P. [2002], Ocena ryzyka upadku przedsiębiorstwa, „Manager”, nr 7.

Wehberg S., Schumacher M. [2004], A Comparison of Nonparametric Error Rate Estimation Methods in Classification Problems, „Biometrical Journal”, vol. 46, nr 1, https://doi.org/10.1002/bimj.200410011.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0971.1103