Porównanie kondycji rynku mieszkaniowego największych polskich miast w różnych fazach cyklu koniunkturalnego

Iwona Foryś, Barbara Batóg

Streszczenie


Celem artykułu jest porównanie rynków mieszkaniowych 17 największych miast w Polsce ze względu na ich zróżnicowanie w czasie. Badany poziom zróżnicowania uwzględnienia analizę odległości od punktu odniesienia, za który przyjęto rynek warszawski. Takie podejście pozwala na ocenę zmniejszania się lub zwiększania dystansu dzielącego największe miasta od stolicy, a unormowanie odległości na analizę zjawiska w czasie. W badaniu wyznaczono odległości między województwami (obiektami). Wykorzystano odległość Canberra, ponieważ uwzględnia poziom zmiennych opisujących obiekty oraz liniowe modele trendu. Wyznaczono również dynamiczne mierniki rozwoju dla miast z zastosowaniem metody TOPSIS.
Badania przeprowadzono w latach 2006–2015, analizując ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym z uwzględnieniem form budownictwa. Przyjęty okres pozwala na analizę zjawiska w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Uzyskane wyniki powinny być istotną wskazówką dla kształtujących politykę mieszkaniową państwa, zwłaszcza jeśli chodzi o miasta znacznie różniące się od Warszawy, takie jak Bydgoszcz, Łódź, Katowice czy Opole.


Słowa kluczowe


rynek nieruchomości mieszkaniowych, cykl koniunkturalny, porównania regionalne, odległość Canberra

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bahadir B., Mykhaylova O. [2014], Housing Market Dynamics with Delays in the Construction Sector, „Journal of Housing Economics”, vol. 26, https://doi.org/10.1016/j.jhe.2014.09.005.

Batóg B., Foryś I. [2013], Modele cen nieruchomości mieszkaniowych na rynku lokalnym [w:] Zastosowanie metod ilościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Boelhouwer P., Vries P. [2005], Local House Price Developments and Housing Supply, „Property Management”, vol. 23, nr 2, https://doi.org/10.1108/02637470510589968.

Foryś I. [2010], The Cox Proportional Hazards Model in the Analysis of Property Transactions, „Folia Oeconomica Stetinesia”, vol. 8(16), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, https://doi.org/10.2478/v10031-009-0017-3.

Foryś I. [2011], Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Rozprawy i Studia, t. 793, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Foryś I. [2013], Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003–2013, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 826, Studia i Prace WNEiZ, nr 37, t. 1, red. B. Kryk, Szczecin.

Foryś I., Batóg B. [2016], Porównanie struktury mieszkań w obrocie w wybranych miastach północno-zachodniej Polski , „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 9(957), https://doi.org/ 10.15678/ZNUEK.2016.0957.0904.

Gatnar E., Walesiak M. [2004], Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Gibler K.M., Zahirovich-Herbert V. [2014], The Effect of New Residential Construction on Housing Prices, „Journal of Housing Economics”, vol. 26, https://doi.org/10.1016/j.jhe.2014.06.003.

Gordon A.D. [1999], Classification, Chapman and Hall / CRC, USA.

Hwang C.L., Yoon K. [1981], Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications. A State-of-the-Art Survey, Springer-Verlag, Berlin.

Johnston J. [1991], Econometric methods, McGraw-Hill International Editions.

Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mach Ł. [2014], Próba budowy homogenicznych grup województw w obszarze lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. XV/3.

Młodak A. [2006], Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

Pawłowski Z. [1978], Ekonometria, PWE, Warszawa.

Suarez J. L. [2009], European Real Estate Markets, Palgrave Macmillan, New York.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0971.1106