Analiza rynku nieruchomości jako element diagnozy sfery gospodarczej w programach rewitalizacji w Polsce

Aleksandra Jadach-Sepioło

Streszczenie


Rynek nieruchomości rzadko jest analizowany w diagnozach sporządzanych na potrzeby opracowania programów rewitalizacji, mimo że niskie ceny nieruchomości i ich ograniczona płynność to jedne z głównych objawów niskiej atrakcyjności zdegradowanego obszaru. Potencjalny wzrost wartości nieruchomości może być też jednym z podstawowych powodów włączenia się w działania rewitalizacyjne przez właścicieli nieruchomości.
Celem artykułu jest przedstawienie potencjału analizy rynku nieruchomości w kontekście badania sfery gospodarczej na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych w programach rewitalizacji.


Słowa kluczowe


rynek nieruchomości, rewitalizacja, diagnoza, sfera gospodarcza

Pełny tekst

PDF

Literatura


Belniak S. (2009), Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Bryx M. (1999), Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, Monografie i Opracowania, nr 452, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Bryx M. (2009), Infrastruktura rynku nieruchomości jako wsparcie procesów rewitalizacji – luka instytucjonalna i regulacyjna (w:) Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, red. M. Bryx, Rewitalizacja Miast Polskich, nr 7, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Bryx M. (2013), Rynek nieruchomości a procesy rewitalizacji miast (w:) Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, red. M. Bryx, CeDeWu, Warszawa.

Gorgoń J. (2007), Znaczenie przekształceń terenów miejsko-przemysłowych w procesie rewitalizacji miast (w:) Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Biblioteka Urbanisty, nr 10, Urbanista, Warszawa.

Jadach-Sepioło A. (2009), Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast (w:) Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, red. W. Rydzik, Rewitalizacja Miast Polskich, nr 6, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Jadach-Sepioło A., Krystek-Kucewicz B. (2016), Dobór wskaźników zjawisk kryzysowych – stan zaawansowania procesu delimitacji obszarów rewitalizacji w polskich miastach, „Problemy Rozwoju Miast”, nr 4.

Kamrowska-Załuska D. (2014), Zrównoważona odnowa przestrzeni miejskiej, „Studia KZPK PAN”, vol. 158.

Karadimitriou N., de Magalhães C., Verhage R. (2017), Planning, Risk and Property Development. Urban Regeneration in England, France and the Netherlands, Routledge, London–New York.

Kozłowski S., Wojnarowska A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Polko A. (2005), Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Przywojska J. (2016), Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny, Akademia Samorządowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz.Urz. UE, L 371 z 27.12.2006.

Słupik S. (2008), Realizacja społecznej polityki mieszkaniowej jako czynnik zapobiegający wykluczeniu społecznemu (w:) Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Szmytkowska M. (2008), Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1023, 1529, 1566.

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa (2008), Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0303