Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej

Krzysztof Jonas

Streszczenie


Celem artykułu jest wskazanie rozbieżności między prawem bilansowym i podatkowym w zakresie ustalania wyniku finansowego (dochodu podatkowego) oraz przedstawienie roli odroczonego podatku dochodowego w kompensowaniu obciążeń podatkowych, tak aby były zgodne z nadrzędnymi zasadami rachunkowości. W artykule zastosowano metodę analizy rachunków zysków i strat opublikowanych przez dwa podmioty losowo wybrane z listy największych przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r. Zbadano relacje, jakie pojawiłyby się, gdyby podmiot ustalał i nie ustalał odroczonego podatku dochodowego, a także jak kształtowałby się wskaźnik zysku w obu sytuacjach. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy sformułowano wstępny wniosek o istotnym wpływie odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie się zysku netto. Wniosek ten wymagać będzie jednak zweryfikowania na dużo większej próbie badawczej.


Słowa kluczowe


odroczony podatek dochodowy, metoda zobowiązań bilansowych, sprawozdawczość finansowa, rentowność

Pełny tekst

PDF

Literatura


Hołda A. (2013), MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2, „Podatek dochodowy”, Dz. Urz. Ministra Finansów z 28.07.2010, nr 7, poz. 31.

Maślanka T. (2014), Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw (w:) Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, red. Z. Dresler, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Maślanka T. (2015), Analiza płynności sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu (w:) Z. Dresler, J. Wyrobek, Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Kraków.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12, Dz. Urz. UE L. 320/53 z 29.11.2008, ze zm.

Olchowicz I. (2009), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.

Olchowicz I., Tłaczała A. (2008), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i między­narodowych standardów, Difin, Warszawa.

Rachunkowość finansowa i podatkowa (2005), red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j., Dz.U. 2016, poz. 2032, ze zm.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j., Dz.U. 2016, poz. 1888, ze zm.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j., Dz.U. 2016, poz. 1047.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmiania ustawy o rachunkowości, t.j., Dz.U. nr 113, poz. 1186.

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1333.

Walińska E. (1997), Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, FRRwP, Warszawa.

Walińska E. (2003), Rachunkowość podatków odroczonych, FRRwP, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0209