Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego

Marzena Piszczek

Streszczenie


Jednym z najważniejszych obszarów zarządczych związanych z kreowaniem rozwoju jest zapewnienie źródeł finansowania. Wymaga to efektywności w bieżącym zarządzaniu dostępnymi środkami, a także umiejętności pozyskiwania najtańszego finansowania zewnętrznego. Istotne bariery finansowego zasilania jednostek samorządu terytorialnego determinują poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji w formie kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych. Zmiany dokonujące się w otoczeniu w różny sposób wpływają na sytuację finansową samorządu, a tym samym mają bezpośredni wpływ na możliwości finansowania rozwoju.
Celem artykułu jest analiza źródeł finansowania rozwoju przez samorząd terytorialny. Okres badawczy obejmuje lata 2012–2016, co pozwoliło na ocenę tendencji zmian analizowanych miar i kategorii w czasie.


Słowa kluczowe


rozwój lokalny, rozwój regionalny, samorząd, źródła finansowania rozwoju

Pełny tekst

PDF

Literatura


Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2016 r. (2016), red. B. Korbus, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa

Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E. (1999), System dochodów jednostek samorządu terytorialnego, ISS, Warszawa.

Dług lokalny w teorii i praktyce (2007), red. M. Kosek-Wojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Domański T. (1999), Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa.

Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse i procedury, DUO-TON, F.U.H.P., Szczecin.

Gałuszka K. (2005), Ocena efektywności finansowania rozwoju lokalnego (w:) Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań–Wrocław.

Jastrzębska M. (2016), Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, „Finanse Komunalne”, nr 6.

Kornberger-Sokołowska E. (2015), Wskaźnik zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, „Finanse Komunalne”, nr 1–2.

Kożuch A. (2006), Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie”, nr 4.

Misiąg W. (2004), Budżet gminy dla praktyków, Wzory i przykłady uchwał, Municipium, Warszawa.

Perło D. (2004), Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.

Pietrzyk I. (2002), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Piszczek M. (2017), Zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego (w:) Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, red. M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Sierak J. (2017), Regionalne zróżnicowanie wielkości i dynamiki dochodów gmin i miast na prawach powiatu – analiza wskaźnikowa dla lat 2000–2014, „Finanse Komunalne”, nr 1–2.

Surówka K. (2016), Pozyskiwanie środków unijnych a problem zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w okresie 2007–2013 – wnioski dla władz samorządowych w nowej perspektywie, „Finanse Komunalne”, nr 9.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, Dz.U. nr 155, poz. 1014.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. poz. 1966.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. poz. 855, ze zm.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0107