Elastyczność rynku pracy w Polsce w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych

Marcin Kawalec

Streszczenie


Elastyczność rynku pracy jest rozumiana jako zdolność rynku pracy do płynnego dostosowywania się do zmiennych warunków gospodarczych. Sprawne funkcjonowanie rynku pracy i jego elastyczność zależą od zdolności do szybkiego reagowania popytu na pracę oraz podaży pracy na zmiany zachodzące w gospodarce. W kontekście teorii optymalnych obszarów walutowych rola elastyczności rynku pracy jest jeszcze większa, ma ona stanowić bowiem alternatywę wobec elastyczności kursów walutowych w wypadku amortyzowania szoków w unii walutowej. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy aktualnego poziomu elastyczności rynku pracy w Polsce, w szczególności w kontekście kryteriów teorii optymalnych obszarów walutowych. Najważniejszym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że poziom elastyczności rynku pracy w Polsce nie jest dostateczny. W związku z tym elastyczność rynku pracy w Polsce nie może stanowić alternatywy dla elastyczności kursu walutowego w dostosowaniach makroekonomicznych.


Słowa kluczowe


elastyczność rynku pracy, teoria optymalnych obszarów walutowych, strefa euro, unia walutowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bayoumi T., Eichengreen B. (1997), Ever Closer to Heaven? An Optimum Currency Area Index for European Countries, „European Economic Review”, vol. 41, nr 3–5, https://doi.org/10.1016/S0014-2921(97)00035-4.

Borowiec J. (2011), Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Bukowski S.I. (2007), Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa.

Corsetti G. (2008), A Modern Reconsideration of the Theory of Optimal Currency Areas, European Economy – Economic Papers No 308, Brussels, https://doi.org/10.2765/41116.

Ertman A. (2011), Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w wybranych krajach europejskich oraz USA w świetle metody TOPSIS, „Oeconomia Copernicana”, vol. 2, nr 3.

Frankel J.A., Rose A.K. (1996), Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, NBER Working Paper Series, No 5700, Cambridge, MA, https://doi.org/10.3386/w5700.

Grubel H.G. (1970), The Theory of Optimum Currency Areas, „The Canadian Journal of Economics”, vol. 3, nr 2, https://doi.org/10.2307/133681.

Hajn Z. (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne (w:) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa.

Ingram J.C. (1969), Comment: The Currency Area Problem (w:) Monetary Problems of the International Economy, red. R.A. Mundell, A.K. Swoboda, The University of Chicago Press, Chicago–London.

Jadamus-Hacura M., Melich-Iwanek K. (2015), Elastyczność współczesnych rynków pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 220.

Kawalec M. (2014), Założenia teoretyczne a funkcjonowanie unii walutowej (w:) Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Difin, Warszawa.

Kawalec M. (2015), Optymalny obszar walutowy strefy euro – proces czy stan (w:) Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy, red. H. Tendera-Właszczuk, Difin, Warszawa.

Kenen P.B. (1969), The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View (w:) Monetary Problems of the International Economy, red. R.A. Mundell, A.K. Swoboda, The University of Chicago Press, Chicago–London.

Kielec K., Miłaszewicz D. (2016), Powstanie europejskiej unii walutowej jako optymalnego obszaru walutowego, „Studia i Prace WNEiZUS”, nr 44, https://doi.org/10.18276/sip.2016.44/1-03.

Kryńska E. (2001), Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2.

Krugman P.R., Obstfeld M. (2000), International Economics: Theory and Policy, Addison Wesley, Boston, MA.

Kucharski M. (2012), Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Kwiatkowski E. (2003), Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy (w:) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa.

McKinnon R.I. (1963), Optimum Currency Area, „The American Economic Review”, vol. 53, nr 4.

Meade J.E. (1957), The Balance-of-payments Problems of a European Free Trade Area, „The Economic Journal”, vol. 67, nr 267, https://doi.org/10.2307/2227357.

Mundell R.A. (1961), A Theory of Optimum Currency Areas, „The American Economic Review”, vol. 51, nr 4.

Ostoj I. (2006), Elastyczność rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 38.

Scitovsky T. (1958), Economic Theory and Western European Integration, Allen and Unwin, London.

Skórska A. (2007), Przeciwdziałanie bezrobociu (w:) Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Sum K. (2011), Teoria optymalnych obszarów walutowych, „International Journal of Management and Economics”, nr 29.

Tchorek G. (2014), Teoretyczne podstawy integracji walutowej (w:) Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, NBP, Warszawa.

Trzeciakowski R. (2017), Indeks Elastyczności Zatrudnienia 2018: polski kodeks pracy w ogonie krajów UE i OECD. Dlaczego polscy pracownicy mają gorzej?, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa.

Wiśniewski Z. (2004), Rynki pracy w przyszłości – deregulacja a zatrudnienie (w): Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0509