Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania start-upów

Jan Rymarczyk

Streszczenie


Crowdfunding jest innowacyjną metodą finansowania, która polega na pozyskiwaniu środków finansowych za pośrednictwem internetu w celu realizacji projektów zarówno o charakterze filantropijnym, jak i komercyjnym. Dotychczas odgrywał on niewielką rolę w porównaniu z innymi, innowacyjnymi formami finansowania, z pominięciem tradycyjnych pośredników. Wynika to z jego względnie krótkiej historii funkcjonowania, słabej znajomości jego zalet i ograniczeń oraz braku w wielu krajach odpowiednich uregulowań prawnych i przekonania o jego skuteczności. Odnosi się to szczególnie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Kraje te ze względu na pozostawanie przez długi czas w izolacji od światowej gospodarki rynkowej tylko stopniowo i z opóźnieniem adaptują jej instrumenty, w tym innowacyjne metody finansowania. Wynika z tego potrzeba upowszechnienia wiedzy na ten temat i wykazania, że crowdfunding może mieć istotne znaczenie dla rozwoju szczególnie młodych firm – start-upów, jako komplementarne, a niekiedy także substytucyjne źródło ich finansowania. Tezę tę autor artykułu udowadnia, posługując się empirycznymi, teoretycznymi i ogólnologicznymi metodami badawczymi, wykorzystując dostępna literaturę przedmiotu, raporty organizacji międzynarodowych i internet.


Słowa kluczowe


crowdfunding, internet, start-up, innowacja finansowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Beck R. (2014), Crowdinvesting, Börsenmedien AG, Kulmbach.

Crowdfunding for SMEs (2016), red. R. Bottiglia, F. Pichler, Palgrave Macmillan, London.

Crowdfunding in Europe. State of the Art in Theory and Practice (2016), red. D. Brüntje, O. Gajda, Springer.

Dziuba D.T. (2015), Przesłanki badań w zakresie ekonomiki crowdfundingu, „Roczniki Analiz Ekonomicznych SGH”, nr 36.

Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A. (2016), The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption, „Journal of the Association for Information Science and Technology”, vol. 67, nr 9, https://doi.org/10.1002/asi.23552.

Kalabota M. (2014), Crowdinvesting, GRiN Verlag, München.

Kalinowski Ł. (2015), „Crowdfunding” – nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej. Wyzwania prawne, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 3(15).

Koch R. (2012), Crowdinvesting und Peer-to-Peer Lending, Ikosom, Berlin.

Mitręga-Niestrój K. (2013), Crowdfunding – Worldwide and Polish Exeperiences, „Annales Univeritatis Marie Curie-Skłodowska”, vol. XLVII, nr 4.

New Approaches to SME and Enetrpreneurship Financing. Broadening the Range of Instruments (2015), OECD, Paris.

Niam Y., Shamika R. (2017), The Current and Future State of the Sharing Economy, Brookings India Impact Series No. 032017.

Onnée S., Renault S. (2016), Crowdfunding, Principles, Trends and Issues (w:) Research Handbook on Digital Transformations, red. X. Ollejos, M. Zhegu, Edward Elgar, Cheltenham.

Post D. (2017), Crowdinvesting als Finanzierungsmethode. Chances und Risiken aus Sicht eines Investors, GRiN Verlag, München.

„Rzeczpospolita” (2018), nr 4.

Schwethelm Ch. (2014), Crowdinvesting als Finanzierungsalternative für mittelständischer Unternehmen und kritische Analyse aus Unternehmenssicht, Verwaltungs – und Wirtschaftsakademie und Berufsakademie, Göttingen.

Schwienbacher A., Larraldde B. (2010), Crowdfunding of Small Enterpreneurial Ventures (w:) Handbook of Enterpreneurial Finance, Oxford University Press, Oxford.

Wilson K.E., Testoni M. (2014), Improving the Role of Equity Crowdfunding in Europe’s Capital Markets, „Bruegel Policy Contribution”, nr 9.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0980.0206