Formuły obliczeniowe w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według krajowych regulacji prawnych – propozycje zmian

Barbara Kawa

Streszczenie


Cel: podanie w wątpliwość zasadności użycia znaków ,,+” i ,,–” w niektórych pozycjach określonego ustawą o rachunkowości wzoru rachunku przepływów pieniężnych.

Metodyka badań: Realizacja postawionego w artykule celu wymagała zastosowania metody dedukcji oraz metody indukcji w odniesieniu do struktury i treści rachunku przepływów pieniężnych.

Wyniki badań: W pracy wykazano, że w rachunku przepływów pieniężnych, w którym przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są prezentowane metodą pośrednią, pozycja „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej” jest zawsze wyznaczana jako suma pozycji „Zysk (strata) netto” oraz pozycji „Korekty razem”. W artykule wskazano również, że w rachunku przepływów pieniężnych, niezależnie od metody prezentacji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, pozycja „Przepływy pieniężne netto razem” stanowi zawsze sumę przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Podobnie pozycja „Środki pieniężne na koniec okresu” jest zawsze sumą pozycji „Środki pieniężne na początek okresu” oraz pozycji „Przepływy pieniężne netto razem”. W pracy przedstawiono także propozycję innego sposobu grupowania korekt dokonywanych w metodzie pośredniej prezentacji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Wnioski: Niektóre formuły obliczeniowe, określone ustawą o rachunkowości i zawarte we wzorze rachunku przepływów pieniężnych, wymagają ponownego rozważenia i wprowadzenia zaproponowanych zmian. Obejmują one następujące pozycje:
–  rachunek przepływów pieniężnych, w którym przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są prezentowane metodą pośrednią: poz. A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: I + II (zamiast: I +/– II),
–  rachunek przepływów pieniężnych niezależnie od metody prezentacji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej: poz. D. Przepływy pieniężne netto razem: A.III + B.III + C.III (zamiast: A.III +/– B.III +/– C.III); poz. G. Środki pieniężne na koniec okresu:
F + D (zamiast: F +/– D).

Wkład w rozwój dyscypliny: wskazanie na konieczność poprawnego używania znaków ,,+” i ,,–” w rachunku przepływów pieniężnych, a w konsekwencji na konieczność zmian formuł obliczeniowych zawartych w ustawowym wzorze rachunku przepływów pieniężnych w celu wyeliminowania w nim nieścisłości. Proponowane zmiany na gruncie teorii i regulacji prawnych wpłyną na poprawę jakości sprawozdań finansowych.


Słowa kluczowe


formuły obliczeniowe, rachunek przepływów pieniężnych, krajowe regulacje rachunkowości, sprawozdanie finansowe

Pełny tekst

PDF

Literatura


Dimitrijevic D. (2015), The Detection and Prevention of Manipulations in the Balance Sheet and Cash Flow Statement, „Economic Horizons”, vol. 17, nr 2, https://doi.org/10.5937/ekonhor1502137D.

Gos W. (2000), Sporządzanie sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią, „Rachunkowość”, nr 9.

Gos W. (2001), Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, ,,Rozprawy i Studia”, t. 399, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Gos W. (2010), Organizacja ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 56, nr 112.

Karniewska-Mazur M. (2012), Rachunek przepływów pieniężnych – czas na zmiany, „Rachunkowość”, nr 3.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”, https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/20171106_KSR_nr_1_nowelizacja.pdf/b0281da0-4875-3e8c-87cf-3422a239f40c (data dostępu: 2.05.2019).

Krzywda D. (2010), Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 56, nr 112.

Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce (2013), red. K. Wajszczuk, Difin, Warszawa.

Śnieżek E., Wiatr M. (2016), Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią, „Rachunkowość”, nr 1.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2019, poz. 351.

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (w:) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2016), IASB, SKwP, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0982.0403