Analiza wybranych wskaźników sfery cyfrowej i finansowej w polskim sektorze bankowym w latach 2014–2018

Piotr Cirin

Streszczenie


Cel: Ustalenie poziomu wybranych wskaźników zmian w sferze aktywności cyfrowej klientów oraz wskaźników finansowych w sektorze bankowym.

Metodyka badań: W artykule przeprowadzono analizę wybranych wskaźników finansowych polskiego sektora bankowego za lata 2014–2018 w zestawieniu z wybranymi wskaźnikami charakteryzującymi zachowania klientów banków w środowisku cyfrowym. Wykorzystując skumulowany wskaźnik średniorocznego wzrostu (CAGR) badanych zjawisk, stwierdzono wysoki poziom korelacji, przeprowadzono też analizę na podstawie modelu regresji liniowej. Analizę wzbogacono, określając stan realizowanych strategii finansowania działalności z wykorzystaniem modelu wewnętrznej stopy zwrotu oraz modelu stopy wzrostu zrównoważonego.

Wyniki badań: Stwierdzono silną korelację dodatnią między wybranymi skumulowanymi wskaźnikami średniorocznego wzrostu (CAGR) sfery cyfrowej i finansowej oraz duże znaczenie wskaźników sfery cyfrowej. Polski sektor bankowy w badanym okresie realizował umiarkowanie konserwatywną strategię finansowania, zaobserwowano niższy wzrost przychodów niż aktywów i spadek wartości wskaźników ROE i ROA.

Wnioski: Dalsza cyfryzacja polskiego sektora bankowego wymaga większych środków finansowych. Dynamika zmian zachowań w sferze cyfrowej jest nieproporcjonalnie wyższa niż osiąganych wyników finansowych. Realizowane umiarkowane strategie finansowania działalności są nieadekwatne do zmian wybranych zachowań klientów w sferze cyfrowej. Proces dostosowania banków do postaw cyfrowych klientów należy uznać za kapitałochłonny. Postępuje kompresja marży, przychody rosną wolniej od aktywów.

Wkład w rozwój dyscypliny: Zintegrowana analiza czynników behawioralnych i wyników finansowych w ujęciu sektorowym (sektor bankowy), zapewniająca możliwość prognozowania na podstawie zdefiniowanej funkcji regresji liniowej przyszłych wybranych wskaźników w sferze cyfrowej i finansowej, możliwość przewidywania zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania w badanym sektorze.

Słowa kluczowe


transformacja cyfrowa, bankowość, zarządzanie strategiczne, strategia finansowania, analiza behawioralna, dojrzałość cyfrowa, optymalizacja cen, zarządzanie cenami

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adamczewski P. (2018), Ku dojrzałości cyfrowej organizacji inteligentnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 161.

Alińska A. (2019), Omnikanałowość jako strategia obsługi klientów bankowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 20, z. 1.

Beckford J. (2016), The Intelligent Organization. Realizing the Value of Information, Routledge, London–New York.

Bolibok P., Matras-Bolibok A. (2016), Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, t. 6, nr 2.

Buko J. (2017), Znaczenie cyfryzacji dla inkluzji finansowej na przykładzie Polski, „Ekonomiczne Problemy Usług”, vol. 126, nr 1/2, https://doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-02.

Buszko M., Krupa D., Chojnacka M. (2019), Young People and Banking Products and Services in Poland: The Results of Empirical Studies, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, vol. 18, nr 2, https://doi.org/10.12775/eip.2019.012.

Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (2016), red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.

DeYoung R. (2005), The Performance of Internet-based Business Models: Evidence from the Banking Industry, „The Journal of Business”, vol. 78, nr 3, https://doi.org/10.1086/429648.

Dietz M., Lemerle M., Mehta A., Sengupta J., Zhou N. (2017), Remaking the Bank for an Ecosystem World, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/remaking-the-bank-for-an-ecosystem-world# (data dostępu: 31.12.2019).

Druszcz P. (2017), Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sektora bankowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. 79, nr 1, https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.17.

Evdokimova Y., Shinkareva O., Bondarenko A. (2019), Digital Banks: Development Trends (w:) Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on New Industrialization: Global, National, Regional Dimension (SICNI 2018), Atlantis Press.

Gill M., VanBoskirk S. (2016), The Digital Maturity Model 4.0. Benchmarks: Digital Transformation Playbook, https://forrester.nitro-digital.com/pdf/Forrester-s%20Digital%20Maturity%20Model%204.0.pdf (data dostępu: 31.12.2019).

Global FinTech Adoption Index 2019. As FinTech Becomes the Norm, You Need to Stand out from the Crowd (2019), https://fintechauscensus.ey.com/2019/Documents/ey-global-fintech-adoption-index-2019.pdf (data dostępu: 31.12.2019).

Grabowska-Powaga A. (2017), Wpływ cyfryzacji na kształtowanie się relacji społecznych i kapitału społecznego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 487, https://doi.org/10.15611/pn.2017.487.09.

Gupta R., Vyas R. (2019), “Banking: Bricks-Mortar to Clicks-Mortar”, A Literature Review, „Journal of the Gujarat Research Society”, vol. 21, nr 15.

Higgins R.C., Kerin R.A. (1983), Managing the Growth-Financial Policy Nexus in Retailing, „Journal of Retailing”, vol. 59, nr 3.

Jagodzińska-Komar E. (2019), Cyfrowi liderzy w sektorze bankowym w Europie i na Bliskim Wschodzie, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, t. 29.

Jones H., Johnson P., Gruszczynska A. (2012), Digital Literacy: Digital Maturity or Digital Bravery?, „Enhancing Learning in the Social Sciences”, vol. 4, nr 2, https://doi.org/10.11120/elss.2012.04020001.

Jordan B.D., Ross S.A., Westerfield R.W. (1999), Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Jurek J. (2016), Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kane G.C. (2017), Digital Maturity, Not Digital Transformation, „MIT Sloan Management Review”, https://sloanreview.mit.edu/article/digital-maturity-not-digital-transformation/ (data dostępu: 31.12.2019).

Kasiewicz S., Kurkliński L. (2017), Ryzyko klienta i kultura ryzyka a rozwój bankowości cyfrowej, „Bezpieczny Bank”, nr 3(68).

Kisielnicki J. (2013), Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.

Kurklinski L. (2018), Zagrożenia egzystencjalne obecnego modelu polskiej bankowości spółdzielczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531, https://doi.org/10.15611/pn.2018.531.26.

Lechman E. (2017), The Diffusion of Information and Communication Technologies, Routledge, New York.

Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M. (2014), Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, Instytut Ekonomiczny, Warszawa.

McIntyre A., Skan J. (2019), Does Digital Leadership in Banking Really Matter?, https://www.accenture.com/us-en/insights/banking/does-digital-banking-leadership-matter (data dostępu: 31.12.2019).

Mekinjić B. (2019), The Impact of Industry 4.0 on the Transformation of the Banking Sector, „Journal of Contemporary Economics”, vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.7251/joce1901006m.

Nowacka A., Szewczyk-Jarocka M. (2017), Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 127, https://doi.org/10.18276/epu.2017.127-17.

Phillips R.L. (2018), Pricing Credit Products, Stanford University Press, Stanford.

Pitera R. (2017), Współczesne problemy i zagrożenia cyberbezpieczeństwa w sektorze usług bankowości elektronicznej, „Przegląd Nauk o Obronności”, nr 4, https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0120.

Pszczółkowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Pyka I. (2014), Nowe regulacje bankowe a stabilność finansowa polskiego sektora bankowego, „Studia Ekonomiczne”, nr 186.

Remane G., Hanelt A., Wiesboeck F., Kolbe L. (2017), Digital Maturity in Traditional Industries – an Exploratory Analysis, Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (ECIS 2017), Guimarães, Portugal, June 5-10.

Rifkin J. (2016), Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Schwaninger M. (2009), Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Berlin-Heidelberg.

Simon H., Fassnacht M. (2019), Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sroka K., Suchanek M. (2017), Cyfryzacja usług administracji publicznej, „Studia Administracyjne”, nr 9.

Surma J. (2017), Cyfryzacja życia w erze Big Data: człowiek, biznes, państwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Systemic Management for Intelligent Organizations (2012), red. S.N. Grösser, R. Zeier, Springer, Berlin.

Waltz E. (2003), Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Artech House, Norwood.

Westerman G., Tannou M., Bonnet D., Ferraris P., McAfee A. (2012), The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform Their Peers in Every Industry, MIT Sloan Management, Capgemini Consulting, https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/The_Digital_Advantage__How_Digital_Leaders_Outperform_their_Peers_in_Every_Industry.pdf (data dostępu: 31.12.2019).

Włoch R., Śledziewska K. (2018), Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego, DELab UW, Warszawa.

Żabińska J. (2016), Cyfryzacja jako determinanta zmian w strukturze europejskiego sektora bankowego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 18.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0983.0506