Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0986.0204

Słowa kluczowe:

analiza finansowa, analiza dyskryminacji, kondycja finansowa, kluby piłkarskie

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest zbadanie możliwości oceny kondycji finansowej klubów piłkarskich za pomocą metod stosowanych w analizie finansowej oraz modeli przewidujących zagrożenie upadłością.

Metodyka badań: Badania składały się z trzech etapów: analizy wstępnej (nakreślenie ogólnego obrazu sytuacji finansowej klubów), analizy wskaźnikowej (pogłębienie oceny) oraz analizy dyskryminacyjnej (weryfikacja).

Wyniki badań: Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie oceny kondycji finansowej badanych jednostek łącznie ze wskazaniem podmiotów zagrożonych upadłością.

Wnioski: Analiza finansowa opisuje sytuację polskich klubów piłkarskich w sposób wystarczający do sformułowania oceny ich kondycji finansowej i majątkowej.

Wkład w rozwój dyscypliny: Inspiracja do dalszego rozwijania badań sytuacji finansowej i majątkowej klubów piłkarskich z punktu widzenia różnych grup odbiorców.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (2013), red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.

Balina R., Bąk M.J. (2016), Analiza dyskryminacyjna jako metoda predykcji bankructwa przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów branżowych, Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów.

Borowiecki R., Wysłocka E. (2012), Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

Dębski D. (2006), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP, Warszawa.

Ekstraklasa raport 2018/2019 (2019), www.ekstraklasa.org (data dostępu: 30.05.2020).

Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej, „Rachunkowość”, nr 5.

Korol T. (2013), Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.

Kościółek S. (2017), Klasyfikacja i analiza finansowa klubów piłkarskich o statusie OPP w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 346.

Kurleto M. (2016), Przedsiębiorstwa i organizacje sportowe – uwarunkowania prawne (w:) Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka, red. M. Bednarczyk, K. Nessel, CeDeWu.pl, Warszawa.

Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 2.

Meritum rachunkowości. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2006), red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa.

Nesterowicz R. (2016), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 8, https://doi.org/10.15584/pir.2016.8.5.

Nowak E. (2017), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.

Pomykalska B., Pomykalski P. (2017), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rutkowska J. (2006), Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 683.

Tłuczak A. (2013), Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 2.

Wierzba D. (2000), Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie”, nr 9.

Wilczyńska M. (2018), Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2(92).

Wyszyński A. (2017), Sytuacja finansowa klubów Ekstraklasy w ujęciu metody DEA, „Gospodarka Narodowa”, vol. 288, nr 2.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-30

Numer

Dział

Artykuły