Trade Heterogeneity in the EU: Insights from the Emergence of COVID-19 Using Time Series Clustering

Dwijendra Nath Dwivedi, Abhishek Anand

Streszczenie


Tytuł artykułu: Heterogeniczność handlu w UE – ustalenia dotyczące wpływu COVID-19 z wykorzystaniem metody grupowania szeregów czasowych

Cel: Celem artykułu jest ocena wyników segmentacji krajów UE-27 opartej na kwartalnych stopach wzrostu eksportu oraz importu, dokonanej z użyciem metody grupowania szeregów czasowych.

Metodyka badań: Zastosowano algorytm grupowania szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzia TS Nodes programu SAS Enterprise Miner. Aby ocenić wpływ pandemii COVID-19, wzięto pod uwagę skupienia krajów wyodrębnione na podstawie stóp wzrostu eksportu i importu dla dwóch okresów: przed pandemią COVID-19 oraz w jej trakcie.

Wyniki badań: Ustalono, że skupienia krajów UE-27 wyodrębnione na podstawie stóp wzrostu eksportu oraz stóp wzrostu importu różnią się. Ponadto nastąpiła znacząca zmiana wyników grupowania krajów po pojawieniu się COVID-19 w porównaniu z wynikami dla okresu sprzed pandemii. W przypadku grupowania wykorzystującego stopy wzrostu eksportu krajem odstającym okazał się Cypr,  a w przypadku segmentacji na podstawie stóp wzrostu importu była nim Malta.

Wnioski: Nasilenie i skutki pandemii COVID-19 różniły się w poszczególnych krajach UE, co znalazło odzwierciedlenie w ich zróżnicowanym wpływie na strukturę handlu poszczególnych krajów, ocenianym na podstawie stóp wzrostu eksportu oraz importu. Zaprezentowana w artykule analiza skupień pomaga wyjaśnić podobieństwa i różnice w strukturze handlu krajów członkowskich UE występujące podczas pandemii COVID-19, co może służyć skutecznemu wdrażaniu i harmonizowaniu szczegółowych polityk handlowych UE w krajach członkowskich.

Wkład w rozwój dyscypliny: Opracowanie stanowi wkład w badania z zakresu handlu UE dzięki wykorzystaniu do jego analizy metody grupowania szeregów czasowych w odniesieniu do krajów UE-27. Wzbogaca jednocześnie coraz popularniejszy nurt badań poświęconych wpływowi pandemii COVID-19 na handel międzynarodowy przez propozycję określenia ram czasowych dla analizy skupień w postaci okresu zdefiniowanego przez pandemię COVID-19 i zbadanie czynników wpływających na segmentację.


Słowa kluczowe


COVID-19, handel międzynarodowy, Unia Europejska, eksport, import, szeregi czasowe, UNCTAD, grupowanie

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Alessandria G., Kaboski J. P., Midrigan V. (2010), The Great Trade Collapse of 2008–09: An Inventory Adjustment, “IMF Economic Review”, vol. 58(2), https://doi.org/10.1057/imfer.2010.10.

Badinger H., Breuss F. (2004), What Has Determined the Rapid Post-War Growth of Intra-EU Trade?, “Review of World Economics”, vol. 140(1), https://doi.org/10.1007/BF02659709.

Baier S., Bergstrand J. (2005), Do Free Trade Agreements Actually Increase Members’ International Trade?, “Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper Series”, no 2005-3, https://doi.org/10.2139/ssrn.670982.

Bown C. P. (2020), COVID-19: Demand Spikes, Export Restrictions, and Quality Concerns Imperil Poor Country Access to Medical Supplies (in:) COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work, R. E. Baldwin, S. J. Evenett (eds), CEPR Press, London, https://voxeu.org/content/covid-19-and-trade -policy-why-turning-inward-won-t-work.

Cheng X., Cao Q., Liao S. S. (2020), An Overview of Literature on COVID-19, MERS and SARS: Using Text Mining and Latent Dirichlet Allocation, “Journal of Information Science”, https://doi.org/10.1177/0165551520954674.

Countries Using the Euro (2021), https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_en (accessed: January 2021).

Damiani A., Small EU Countries Had More COVID-related Deaths per Million since Pandemic Started, Eurostat, https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/small-eu-countries-had-more-covid-related-deaths-per-million-since-pandemic-started/ (accessed: April 2021).

The EU’s Position in World Trade in Figures (Infographic) (2021), https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-Fig.s-infographic (accessed: January 2021).

The EU in Brief (2016), European Union, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en (accessed: 25.01.2021).

Gopinath G. (2020), Limiting the Economic Fallout of the Coronavirus with Large Targeted Policies (in:) Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, R. Baldwin, B. Weder di Mauro (eds), a VoxEU eBook, CEPR Press, London, https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes (accessed: 23.01.2021).

Hayakawa K., Mukunoki H. (2021), The Impact of COVID-19 on International Trade: Evidence from the First Shock, “Journal of Japanese and International Economies”, vol. 60, https://doi.org/10.1016/j.jjie.2021.101135.

Hervé A. (2021), The European Trade Policy at the Time of COVID-19: Adaptation or Change of Paradigm?, “European Issues”, no 581.

Intra-EU Trade in Goods – Main Features (2021), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Intra-EU_trade_in_goods_-_main_features&oldid=452727, (accessed: January 2021).

Lane P. R. (2006), The Real Effects of European Monetary Union, “The Journal of Economic Perspectives”, vol. 20(4), https://doi.org/10.1257/jep.20.4.47.

Li C., Lin X. (2021), COVID-19 and Trade: Simulated Asymmetric Loss, “Journal of Asian Economics”, vol. 75, https://doi.org/10.1016/j.asieco.2021.101327.

Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, R. Baldwin, B. Weder di Mauro (eds), VoxEU.org eBook, CEPR Press, London, https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes (accessed: 20.01.2021).

Nakkeeran K., Gala S., Chakraborty G. (2012), Application of Time Series Clustering Using SAS Enterprise Miner TM for a Retail Chain, SAS Global Forum 2012.

Schubert S., Lee T. (2011), Time Series Data Mining with SAS Enterprise Miner, SAS Global Forum 2011, https://support.sas.com/rnd/app/data-mining/enterprise-miner/papers/index.html (accessed: 28.01.2021).

Sobieralski J. B. (2020), COVID-19 and Airline Employment: Insights from Historical Uncertainty Shocks to the Industry, “Transportation Research Interdisciplinary Perspectives”, vol. 5, https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100123.

Soete S., Van Hove J. (2017), Dissecting the Trade Effects of Europe’s Economic Integration Agreements, “Journal of Economic Integration”, vol. 32(1), https://doi.org/10.11130/jei.2017.32.1.193.

WTO (2020), Export Prohibitions and Restrictions, Information note, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf (accessed: 20.05.2020).

Zimmermann H. (2019), Brexit and the External Trade Policy of the EU, “ERIS – European Review of International Studies”, vol. 6(1–2019), https://doi.org/10.3224/eris.v6i1.02.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0993.0301