Ocena i wybór optymalnego wariantu opakowania produktów spożywczych

Jacek Postrożny

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest wybór najlepszej (optymalnej) konfiguracji (zestawienia) folii opakowaniowej oraz medium wewnątrz opakowania (mieszanki gazu ochronnego).

Metodyka badań: Aby osiągnąć cel, zastosowano zmodyfikowaną metodę Yagera umożliwiającą wybór optymalnego wariantu z wykorzystaniem subiektywnych kryteriów względnych.

Wyniki badań: Zastosowanie zmodyfikowanej metody Yagera pozwoliło na określenie optymalnej konfiguracji folii opakowaniowej oraz medium wewnątrz opakowania.

Wnioski: Zaprezentowana metoda może być wykorzystywana na większą skalę jako przydatne narzędzie do oceny i wyboru wariantu, który najlepiej spełnia przyjęte, określone przez ekspertów kryteria oceny z uwzględnieniem ich ważności. Ponadto zmodyfikowana metoda Yagera ma zastosowanie wtedy, gdy eksperci nie posiadają dostatecznej wiedzy pozwalającej na jednoznaczną ocenę wariantów pod względem poszczególnych kryteriów.

Wkład w rozwój dyscypliny: Należy rozważyć uzupełnienie zaprezentowanej metody wspomagającej podejmowanie decyzji o podejście opierające się na pozostałych grupach kryteriów: deterministyczne, rozmyte oraz probabilistyczno-statystyczne.


Słowa kluczowe


wielokryterialne wspomaganie decyzji, optymalny wybór wariantu, optymalizacja, opakowania żywności

Pełny tekst

PDF

Literatura


Breiing A., Knosala R. (1997), Bewerten technischen Systeme. Theoretische und methodische Grundlagen bewertungstechnischer Entscheidungshilfen, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.

Eschenauer H., Koski J., Osyczka A. (1990), Multicriteria Design Optimization. Procedures and Applications, Springer-Verlag, Berlin.

Kacprzyk J. (1986), Zbiory rozmyte w analizie systemowej, PWN, Warszawa.

Knosala R. (1991), Objektivierung des Bewertungsprozesses beim Konstruieren, „Konstruktion”, vol. 43.

Krawczyk S. (2001), Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa), t. 1, C.H. Beck, Warszawa.

Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2003), Postęp techniczny w opakowalnictwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Opakowania żywności (1998), red. B. Czerniawski, J. Michniewicz, Agro Food Technology, Czeladź.

Osyczka A. (2002), Evolutionary Algorithms for Single and Multicriteria Design Optimization, Physica-Verlag, Heidelberg–New York.

Płonka S. (1998), Metody oceny i wyboru optymalnej struktury procesu technologicznego, „Zeszyty Naukowe. Budowa i Eksploatacja Maszyn”, Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej, z. 31.

Płonka S. (2017a), Algorytmy wielokryterialnej optymalizacji struktury procesów wytwarzania, „Inżynieria Maszyn”, r. 22, z. 1.

Płonka S. (2017b), Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania części maszyn, Wydawnictwo WNT, Warszawa.

Płonka S., Drobina R., Jędrzejczyk D., Postrożny J. (2019), Selection of Optimal Thermochemical Treatment of Steel Guides of Yarn, „Fibres & Textiles in Eastern Europe”, vol. 27, nr 6(138), https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4464.

Płonka S., Lorek R. (2016), Multicriteria Optimization of Manufacturing Processes Taking into Account the Validity Criteria, „Journal of Machine Engineering”, vol. 16(4).

Pomietlorz-Loska M., Postrożny J. (2020), Wielokryterialna ocena i wybór optymalnego usługodawcy logistycznego (w:) Technologie, procesy i systemy produkcyjne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.

Rydzkowski T., Michalska-Pożoga I. (2013), Wpływ pakowania w atmosferze modyfikowanej na jakość sensoryczną pieczarek przechowywanych w warunkach chłodniczych, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, nr 1.

Saaty T.L. (2001), Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process. The Organization and Prioritization of Complexity, RWS Publications, Pittsburgh, PA.

Towaroznawstwo żywności przetworzonej (2003), red. F. Świderski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0997.0308