Rachunkowość w realizacji potrzeb ekonomiczno-społecznych w aspekcie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia z projektów szkoleniowych w systemie ochrony zdrowia

Wioletta Baran

Streszczenie


Cel: Weryfikacja możliwości oddziaływania rachunkowości na potrzeby ekonomiczno-społeczne, w tym zarządcze, podmiotów leczniczych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, na przykładzie projektów szkoleniowo-badawczych.

Metodyka badań: Rachunkowość została opisana w aspekcie zrównoważonego rozwoju zarówno dzięki możliwościom informacyjnym, jak i edukacyjnym czy aplikacyjnym (narzędziowym) tego systemu. Możliwości oddziaływania rachunkowości zaprezentowano, wykorzystując metodę projektową oraz metody obserwacji uczestniczącej, analizy krytycznej i syntezy.

Wyniki badań: Dopasowanie monitorowanych i kontrolowanych działań w projektach szkoleniowo-badawczych do potrzeb podmiotów leczniczych pozwoliło na osiągnięcie oczekiwanego wpływu na otoczenie ekonomiczno-społeczne. Dowodzi to elastyczności systemu rachunkowości, a tym samym możliwości jego wykorzystania w tworzeniu podstaw decyzyjnych dla działań podejmowanych także na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wnioski: Wykorzystanie działania sprzężenia zwrotnego, właściwego dla funkcjonowania systemów informacyjnych, w tym systemu rachunkowości, sprawia, że edukacyjne i aplikacyjne możliwości rachunkowości stanowią realną odpowiedź na wzrost potrzeb ekonomiczno-społecznych interesariuszy. Edukacja w rachunkowości wpisuje się w edukację o wysokiej jakości, tj. edukację łączącą wiedzę i umiejętności, elastycznie odpowiadającą na potrzeby ekonomiczno-społeczne, w tym zarządcze podmiotów leczniczych.

Wkład w rozwój dyscypliny: Prawidłowo zidentyfikowane potrzeby ekonomiczno-społeczne każdego rodzaju podmiotów, w tym podmiotów non profit, determinują kształt efektywnego systemu rachunkowości. O efektywności systemu rachunkowości decyduje jednoczesne wykorzystanie jego uniwersalnych cech, a przede wszystkim możliwości informacyjnych, edukacyjnych i aplikacyjnych. Efektywność systemu będzie zatem oznaczać jego skuteczne wykorzystanie w kontekście przygotowywania użytecznych informacji do podejmowania decyzji na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Słowa kluczowe


rachunkowość, zrównoważony rozwój, edukacja, zdrowie

Pełny tekst

PDF

Literatura


Baran W., Raulinajtys-Grzybek M., Karwowski M. (2020), Merytoryczna pojemność rachunkowości zarządczej a raportowanie zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 3(987), https://doi.org/10.15678/znuek.2020.0987.0304.

Barrett A.M., Chawla-Duggan R., Lowe J., Nikel J., Ukpo E. (2016), The Concept of Quality in Education: A Review of the ‘International’ Literature on the Concept of Quality in Education, „EdQual Working Paper”, nr 3.

Bąk M., Orzeszko T. (2017), Zrównoważony rozwój rachunkowości – analiza zjawisk i determinanty kreujące, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 479, https://doi.org/10.15611/pn.2017.479.01.

Berman S.L., Wicks A.C., Kotha S., Jones T.M. (1999), Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance, „Academy of Management Journal”, vol. 42(5), https://doi.org/10.5465/256972.

CIMA. Code of Ethics for Professional Accountants (2015), https://www.cimaglobal.com (data dostępu: 2.04.2022).

Czapla M., Kazimierczak-Grygiel E. (2011), Strategie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, „Neodidagmata. Wydawnictwo Naukowe UAM”, nr 31/32.

Dobija M. (2010), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 59(115).

Dyllick T., Hockerts K. (2002), Beyond the Business Case for Corporate Sustainability, „Business Strategy and the Environment”, nr 11(2), https://doi.org/10.1002/bse.323.

Fatyga B. (2005), Edukacja nieformalna w Polsce: historia i formy współczesne (w:) Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, red. J. Kaczanowska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.

Global Management Accounting Principles (2014), American Institute of CPAs, Chartered Institute of Management Accountants, Durham, London.

Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants (2020), International Federation of Accountants (IFAC), New York, https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-English-2020-IESBA-Handbook_Web-LOCKED.pdf (data dostępu: 5.04.2022).

Harper H.V. (2016), Risk-Related Activism: The Business Case for Monitoring Nonfinancial Risk, „Journal of Corporation Law”, nr 41, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2478121.

Hockerts K. (2001), What Does Corporate Sustainability Actually Mean from a Business Strategy Point of View?, Paper presented at the Greening of Industry Network Conference, Bangkok.

Horngren C.T., Harrison W.T. jr, Bamber L.S. (2005), Accounting, Prentice Hall Inc., New Jersey.

Kioupi V., Voulvoulis N. (2019), Education for Sustainable Development: A Systematic Framewor for Connecting the SDGs to Educational Outcomes, „Sustainability”, nr 11(21), 6104; https://doi.org/10.3390/su11216104.

Kumar K. (2010), Quality in Education: Competing Concepts, „Contemporary Education Dialogue”, nr 7(1), https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0973184913411197.

Laurie R., Nonoyama-Tarumi Y., Mckeown R., Hopkins Ch. (2016), Contributions of Education for Sustainable Development (ESD) to Quality Education: A Synthesis of Research, „Centre for Environment Education”, vol. 10(2), https://doi.org/10.1177/0973408216661442 .

Lotz-Sisitka, H. (2013), Conceptions of Quality and ‘Learning as Connection’: Teaching for Relevance, „Southern African Journal of Environmental Education”, nr 29.

Mochizuki Y. (2019), Rethinking Schooling for the 21st Century: UNESCO-MGIEP’s Contribution to SDG 4.7., „The Journal of Record” vol. 12(2), https://doi.org/10.1089/sus.2019.29160.

Pollman E. (2019), Corporate Social Responsibility, ESG, and Compliance, „Loyola Law School, Los Angeles Legal Studies Research Paper”, nr 2019-35, https://doi.org/10.2139/ssrn.3479723.

Raulinajtys-Grzybek M., Baran W. (2022), Ocena wpływu projektów Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na jakość działalności naukowej oraz otoczenie ekonomiczno-społeczne, Warszawa, styczeń 2022 r., materiały niepublikowane.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów (2020), Dz.U. 2020, poz. 2045.

Shaping the Education of Tomorrow; Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development, Abridged (2012), UNESCO, Paris, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/919unesco1.pdf (data dostępu: 16.04.2022).

Sobańska I., Walińska E. (2018), Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 96(218), https://ztr.skwp.pl/api/files/view/347951.pdf (data dostępu: 5.05.2022).

Spivack M. (2021), Applying Systems Thinking to Education: The RISE Systems Framework. 2021/028, https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-RI_2021/028.

Stubbs W., Higgins C. (2014), Integrated Reporting and Internal Mechanisms of Change, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 27, nr 7, https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1279.

Truant E., Culasso F., Argento D. (2019), Disclosing Strategies and Business Models in the Integrated Report, „Symphonya Emerging Issues in Management”, vol. 1, https://doi.org/10.4468/truant.culasso.argento.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (1994), Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.

Wyciślak S. (2013), Efekt zarażania a działalność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Zyznarska-Dworczak B. (2019), Rachunkowość zrównoważona w ujęciu kognitywno-teoretycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0997.0303