Realne zarządzanie wynikiem finansowym a cykl życia organizacji na przykładzie przedsiębiorstw przemysłowych

Michał Comporek

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest ukazanie zakresu i ścieżek realnego (rzeczowego) zarządzania wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach przemysłowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, znajdujących się w zdywersyfikowanych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa.

Metodyka badań: Do estymacji skali realnego zarządzania zyskiem (stratą) netto wykorzystano formuły analityczne autorstwa S. Roychowdhury’ego. Fazy cyklu życia organizacji wydzielono z kolei na podstawie założeń V. Dickinson. Do oceny zależności między badanymi zmiennymi wykorzystano m.in. testy Kruskala-Wallisa oraz Manna-Whitneya-Wilcoxona.

Wyniki badań: Szczególna intensyfikacja praktyk rzeczowego kształtowania wyniku finansowego notowana była w podmiotach gospodarczych znajdujących się w fazach wprowadzenia lub schyłku. Wdrażanie wspomnianych działań następowało głównie poprzez manipulacje wolumenem sprzedaży, łagodzenie polityki gospodarowania należnościami z tytułu dostaw i usług, oferowanie nadzwyczajnych upustów cenowych czy nadprodukcję.

Wnioski: Poziom i charakter rzeczowego kształtowania wyniku finansowego w sposób statystycznie istotny różnią się ze względu na fazę cyklu życia, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

Wkład w rozwój dyscypliny: Zrealizowane badania wydają się istotne z perspektywy dalszego poszukiwania czynników determinujących zjawisko realnego zarządzania wynikiem finansowym na polskim rynku kapitałowym.


Słowa kluczowe


realne zarządzanie wynikiem finansowym, cykl życia organizacji, model Roychowdhury’ego, model Dickinson, spółki przemysłowe

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adizes I. (1979), Organizational Passages – Diagnosing and Treating Lifecycle Problems of Organizations, „Organizational Dynamics”, vol. 8(1), https://doi.org/10.1016/0090-2616(79)90001-9.

Ali A., Zhang W. (2015), CEO Tenure and Earnings Management, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 59(1), https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.11.004.

Bansal M., Ali A., Choudhary B. (2021), Real Earnings Management and Stock Returns: Moderating Role of Cross-sectional Effects, „Asian Journal of Accounting Research”, vol. 6(3), https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0107.

Bartov E. (1993), The Timing of Asset Sales and Earnings Manipulation, „The Accounting Review”, vol. 68(4).

Becker C.L., DeFond M.L., Jiambalvo J., Subramanyam K.R. (1998), The Effect of Audit Quality on Earnings Management, „Contemporary Accounting Research”, vol. 15(1), https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1998.tb00547.x.

Bedard J., Chtourou S.M., Courteau L. (2004), The Effect of Audit Committee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, vol. 23(2), https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.2.13.

Bereskin F.L., Hsu P-H., Rotenberg W. (2018), The Real Effects of Real Earnings Management: Evidence from Innovation, „Contemporary Accounting Research”, vol. 35(1), https://doi.org/10.1111/1911-3846.12376.

Bulan L.T., Yan Z. (2010), Firm Maturity and the Pecking Order Theory, „International Journal of Business and Economics”, vol. 9(3), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1760505.

Bushee B.J. (1998), The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior, „The Accounting Review”, vol. 73(3).

Campa D. (2019), Earnings Management Strategies during Financial Difficulties: A Comparison between Listed and Unlisted French Companies, „Research in International Business and Finance”, vol. 50, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.07.001.

Comporek M. (2020), Analiza porównawcza zastosowania modeli Roychowdhury’ego i Gunny w estymacji realnego zarządzania zyskiem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4(988), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0988.0403.

Dichev I.D., Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S. (2013), Earnings Quality: Evidence from the Field, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 56(1–2), suppl. 1, https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.05.004.

Dickinson V. (2011), Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle, „The Accounting Review”, vol. 86(6), http://dx.doi.org/10.2308/accr-10130.

Ferentinou A.C., Anagnostopoulou S.C. (2016), Accrual-based and Real Earnings Management before and after IFRS Adoption, „Journal of Applied Accounting Research”, vol. 17(1), https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2014-0009.

Ghaleb B., Kamardin H. (2018), Real Earnings Management: A Review of Literature and Future Research, „Asian Journal of Finance & Accounting”, vol. 10(1), https://doi.org/10.5296/ajfa.v10i1.13282.

Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S. (2005), The Economic Implications of Corporate Financial Reporting, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 40, https://doi.org/10.3386/w10550.

Greiner L.E. (1972), Evolution and Revolution as Organizations Grow, „Harvard Business Review”, vol. 7–8.

Gunny K.A. (2010), The Relation between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks, „Contemporary Accounting Research”, vol. 27(3), https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01029.x.

Hanks S. (1990), An Empirical Examination of the Organizational Life Cycle in High Technology Firms, Doctoral dissertation, Graduate School of Business, University of Utah.

Hermanson D.R., Ackert L.F., Popova V.K., Qu H. (2021), Real Earnings Management: Insights for Financial Professionals, „Management Accounting Quarterly”, vol. 22(4).

Järvinen T., Myllymäki E-M. (2015), Real Earnings Management before and after Reporting SOX 404 Material Weaknesses, „Accounting Horizons”, vol. 30(1), https://doi.org/10.2308/acch-51310.

Jovanovic B. (1982), Selection and the Evolution of Industry, „Econometrica”, vol. 50(3), https://doi.org/10.2307/1912606.

Khurana I.K., Pereira R., Zhang E. (2018), Is Real Earnings Smoothing Harmful? Evidence from Firm-specific Stock Price Crash Risk, „Contemporary Accounting Research”, vol. 35(1), https://doi.org/10.1111/1911-3846.12353.

Kim J., Kim Y., Zhou J. (2017), Languages and Earnings Management, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 63(2–3), https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.04.001.

Kim S.H., An Y. (2018), The Effect of Ownership-control Disparity on the Chinese Firm’s Real Activity Earnings Management, „Pacific Accounting Review”, vol. 30(4), https://doi.org/10.1108/PAR-01-2018-0003.

Koronacki J., Mielniczuk J. (2001), Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lester D.L., Parnell J.A., Carraher A. (2003), Organizational Life Cycle: A Five-stage Empirical Scale, „The International Journal of Organization Analysis”, vol. 11(4), https://doi.org/10.1108/eb028979.

Puto A., Brendzel-Skowera K. (2011), Przegląd wybranych modeli rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 1.

Quinn R.E., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, „Management Science”, vol. 29(1), https://doi.org/10.1287/mnsc.29.1.33.

Roychowdhury S. (2006), Earnings Management through Real Activities Manipulation, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 42(3), https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002.

Schipper K. (1989), Commentary on Earnings Management, „Accounting Horizons”, vol. 3(4–5).

Spence A.M. (1979), Investment Strategy and Growth in a New Market, „The Bell Journal of Economics”, vol. 10(1), https://doi.org/10.2307/3003316.

Śnieżek E., Wiatr M. (2017), Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych. Ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Vorst P. (2016), Real Earnings Management and Long-term Operating Performance: The Role of Reversals in Discretionary Investment Cuts, „Accounting Review”, vol. 91(4), https://doi.org/10.2308/accr-51281.

Wang S., D’Souza J.M. (2006), Earnings Management: The Effect of Accounting Flexibility on R&D Investment Choices, Johnson School Research Paper Series No. 33–06, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.878345 .

Wernerfelt B. (1985), The Dynamics of Prices and Market Shares over the Product Life Cycle, „Management Science”, vol. 31(8), https://doi.org/10.1287/mnsc.31.8.928.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0997.0301