Perceived Product Value as a Determinant of the Purchase of Traditional Food Products

Dominika Jakubowska, Bogdan Pachołek

Streszczenie


Tytuł artykułu: Postrzegana wartość produktu jako determinanta zakupu tradycyjnych produktów żywnościowych

Cel: Celem artykułu była identyfikacja kluczowych wyznaczników wartości tradycyjnych produktów żywnościowych, które determinują ich nabywanie przez konsumentów.

Metodyka badań: Aby osiągnąć cel badań, przeprowadzono badanie marketingowe techniką wywiadów pośrednich z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI). Populację badawczą (N = 294) stanowiły osoby w wieku 18–30 lat, deklarujące dokonywanie zakupu i spożywanie produktów tradycyjnych z różnych kategorii.

Wyniki badań: Wyniki badań wykazały, że postrzegana wartość tradycyjnych produktów żywnościowych jest sumą użyteczności oferowanych nabywcom, na którą składają się: wartość identyfikacyjna, wartość ekonomiczna, wartość funkcjonalna oraz wartość informacyjna.

Wnioski: Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że tradycyjne produkty żywnościowe są zarówno nośnikiem, jak i dostarczycielem wartości. Producenci żywności powinni znać oczekiwania swoich klientów, ponieważ rzeczywistą wartość przynoszą nabywcy lojalni, czyli klienci usatysfakcjonowani ze współpracy i powtarzający zakup produktu.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone badania wzbogacają wiedzę na temat postrzeganej wartości produktu jako determinanty zakupu tradycyjnych produktów żywnościowych.


Słowa kluczowe


postrzegana wartość produktu, decyzje nabywcze, percepcja konsumenta, zachowanie, atrybuty produktu

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Ankiel M., Grzybowska-Brzezińska M. (2020), Informative Value of Packaging as a Determinant of Food Purchase, “Marketing of Scientific and Research Organizations”, vol. 36(2), https://doi.org/10.2478/minib-2020-0015.

Ankiel M., Sojkin B., Grzybowska-Brzezińska M. (2020), Packaging as a Source of Information on the Product in Food Purchasing Decisions: The Case of Poland, “European Research Studies Journal”, vol. 23, special issue 1, https://doi.org/10.35808/ersj/1765.

Azimi S., Andonova Y., Schewe C. (2022), Closer Together or Further Apart? Values of Hero Generations Y and Z during Crisis, “Young Consumers”, vol. 23(2), https://doi.org/10.1108/YC-03-2021-1300.

Bryła P. (2015), Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2017), Zachowania młodych konsumentów na rynku m-zakupów, “Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, no. 120, https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.120.47.

Fernández-Ferrín P., Calvo-Turrientes A., Bande B., Artaraz-Miñón M., Galán-Ladero M. (2018), The Valuation and Purchase of Food Products That Combine Local, Regional and Traditional Features: The Influence of Consumer Ethnocentrism, “Food Quality and Preference”, vol. 64, https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.09.015.

Grębowiec M. (2010), Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, “Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, vol. 10(25), no. 2.

Grzybowska-Brzezińska M. (2013), Preferencje konsumentów w kształtowaniu atrybutów produktu żywnościowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Halagarda M., Suwała G., Popek S. (2018), Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers towards Traditional Fruit Juice Products (in:) Proceedings of 18th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, May 25 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic, I. Černá (ed.), Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague.

Jakubowska D. (2021), Market Differentiation Potential of Traditional Food Quality Labels: Consumer and Producer Expectation, “Entrepreneurship and Sustainability Issues”, vol. 9(4), https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.1(14).

Kaiser H. F., Rice J. (1974), Little Jiffy, Mark IV, “Educational and Psychological Measurement”, vol. 34(1), https://doi.org/10.1177/001316447403400115.

Kaplan R. S., Norton D. P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kotler P., Keller K. (2009), Framework for Marketing Management, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Kowalczuk I. (2011), Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów, Rozprawy Naukowe i Monografie nr 382, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kozłowski W., Rutkowska A. (2021), Interdyscyplinarne konteksty wartości. Jednostka – społeczeństwo – biznes, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Krzywiński T., Tokarczyk G. (2012), Tradycyjne wyroby mięsne wysokiej jakości. Wielkanocny stół Polaków, “Przemysł Spożywczy”, vol. 3(66).

Lewicka-Strzałecka A. (2015), Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta, “Marketing i Rynek”, no. 10.

Medeiros J. F. de, Ribeiro J. L. D., Cortimiglia M. N. (2016), Influence of Perceived Value on Purchasing Decisions of Green Products in Brazil, “Journal of Cleaner Production”, vol. 110, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.100.

Nguyen N., Vu P. A., Hoai T. T., Cao T. K. (2015), An Exploratory Investigation into Customer Perceived Value of Food Products in Vietnam, “International Business Research”, vol. 8(12), http://dx.doi.org/10.5539/ibr.v8n12p1.

Ostrowska I. (2010), Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunki do marki na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych, Rozprawy i Studia vol. 871(788), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Pieniak Z., Verbeke W., Vanhonacker F., Guerrero L., Hersleth M. (2009), Association between Traditional Food Consumption and Motives for Food Choice in Six European Countries, “Appetite”, vol. 53(1), https://doi.org/10.1016/j.appet.2009.05.019.

Poczta-Wajda A. (2010), Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych. Materiały wspomagające korzystanie z oprogramowania statystycznego i ekonometrycznego, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Pyrzyńska E., Halagarda M., Kędzior W. (2018), Traditional and Regional Meat Products – Preferences of Polish Consumers (in:) Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, May 25 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic, I. Černá (ed.), Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague.

Ratajczyk P. (2009), Produkt jako nośnik wartości, “Ekonomiczne Problemy Usług”, no. 42.

Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs, Official Journal of the European Union, L 343/1, 14 December 2012.

Sadílek T. (2019), Consumer Preferences regarding Food Quality Labels: The Case of Czechia, “British Food Journal”, vol. 121(10), https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2019-0150.

Sadílek T. (2020), Examining Attitudes toward Food Quality Labels: Evidence from Czechia, “Journal of Food Products Marketing”, vol. 26(3), https://doi.org/10.1080/10454446.2020.1745347.

Salgado L., Camarena D. M. (2022), Symbiosis between Innovation and Tradition Applied in the Northwestern Mexico Food Market: An Exploratory Analysis, “British Food Journal”, vol. ahead-of-publication, no. ahead-of-publication, https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2021-0404.

Shrestha N. (2021), Factor Analysis as a Tool for Survey Analysis, “American Journal of Applied Mathematics and Statistics”, vol. 9(1), https:/doi.org/10.12691/ajams-9-1-2.

Silvestri C., Aquilani B., Piccarozzi M., Ruggieri A. (2020), Consumer Quality Perception in Traditional Food: Parmigiano Reggiano Cheese, “Journal of International Food & Agribusiness Marketing”, vol. 32(2), https://doi.org/10.1080/08974438.2019.1599754.

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska, Kraków.

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R (2009), M. Walesiak, E. Gatnar (eds), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Su J., Tong X. (2018), An Empirical Study on Chinese Adolescents’ Fashion Involvement, “International Journal of Consumer Studies”, vol. 44(3), https://doi.org/10.1111/ijcs.12564.

Żakowska-Biemans S. (2012), Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, “Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, vol. 3(82).




DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0997.0306