Zatrudnienie w województwach Polski w 2020 roku – pierwszy rok pandemii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0998.0402

Słowa kluczowe:

reguła „trzech dwójek”, zatrudnienie, województwa Polski, sekcje działalności, COVID-19

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na poziom zatrudnienia (stopę zatrudnienia) w grupach sekcji gospodarki i według płci w województwach Polski.

Metodyka badań: Wykorzystana została metoda „trzech dwójek”, która pozwala przewidzieć oszacowanie tendencji zmian w zatrudnieniu w okresie do 2019 r. i sporządzić prognozy na 2020 r. Następnie za pomocą pewnych miar porównano te prognozy z wartościami rzeczywistymi, zaobserwowanymi w 2020 r. Prognozy sporządzono z zastosowaniem modelu trendu, modelu autoregresji oraz wskaźników dynamiki. W metodzie „trzech dwójek” wykorzystuje się błędy prognozy standaryzowane średnim błędem dopasowania.

Wyniki badań: Przeprowadzone badania dotyczyły zatrudnienia w województwach ogółem oraz w pięciu grupach sekcji działalności gospodarczej: 1) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 2) przemysł i budownictwo, 3) handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja, 4) działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości, 5) pozostałe usługi. Dane o liczbie pracujących zostały odniesione do liczby ludności w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn 18–64 lat, a dla kobiet 18–59 lat). Oceniono zmiany w dynamice stopy zatrudnienia ogółem i w grupach sekcji oraz według płci w 2020 r. w relacji do prognoz z trendów z lat 2013–2019.

Wnioski: Rynek pracy w różnym stopniu zareagował na sytuację związaną z pandemią COVID-19. Zaproponowana metoda „trzech dwójek” umożliwiła ocenę interwencji i zmian obserwowanych w dotychczasowych trendach zatrudnienia. W połowie województw istotne zmiany w dynamice stopy zatrudnienia ogółem wynikały ze zmian w dynamice stopy zatrudnienia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W trzech województwach (lubelskie, podlaskie, zachodniopomorskie) znaczącym zmianom w dynamice stopy zatrudnienia ogółem towarzyszyły istotne zmiany w dynamice stopy zatrudnienia kobiet. W województwach mazowieckim i pomorskim nie odnotowano znaczących zmian w dynamice stopy zatrudnienia ogółem oraz dla kobiet i dla mężczyzn, a w dolnośląskim i opolskim znaczne zmiany dotyczyły dynamiki stopy zatrudnienia kobiet. Należy podkreślić, że nie wszystkie znaczące zmiany to spadki.

Wkład w rozwój dyscypliny: Pierwsza analiza w takim ujęciu i zaproponowanie modyfikacji metody „trzech dwójek”. Identyfikacja zmian w dynamice stopy zatrudnienia ogółem, według płci i w grupach sekcji w pierwszym roku pandemii.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adzic S., Al-Mansour J. (2021), The Negative Impact of Covid-19 on Firms: Insights from Serbia, „Eastern European Economics”, vol. 59(5), https://doi.org/10.1080/00128775.202.1953387.

Alon T., Coskun S., Doepke M., Koll D., Tertilt M. (2022), From Mancession to Shecession: Women’s Employment in Regular and Pandemic Recessions, „NBER Macroeconomics Annual”, vol. 36, https://doi.org/10.1086/718660.

Alon T., Doepke M., Olmstead-Rumsey J., Tertilt M. (2020), This Time It’s Different: The Role of Women’s Employment in a Pandemic Recession, National Bureau of Economic Research, Working Paper no. 13562, https://doi.org/10.3386/w27660.

Andrew A., Cattan S., Costa Dias M., Farquharson C., Kraftman L., Krutikova S., Phimister A., Sevilla A. (2020), How Are Mothers and Fathers Balancing Work and Family under Lockdown?, Institute for Fiscal Studies (IFS), Briefing Note no. 290.

Ang J.P., Dong F. (2022), The Effects and Counter-Effects of Unemployment and Stringency Responses to COVID-19: An International Analysis Using Simultaneous Equations Models, „Applied Economics”, vol. 54(11), https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1975634.

Atkeson A. (2020), What Will Be the Economic Impact of COVID-19 in the US? Rough Estimates of Disease Scenarios, National Bureau of Economic Research, Working Paper no. 26867, https://doi.org/10.3386/w26867.

Béland L., Brodeur A., Wright T. (2020), COVID-19, Stay-at-Home Orders and Employment: Evidence from CPS Data, IZA Discussion Papers no. 13282, Institute of Labor Economics (IZA), Bonn, https://doi.org/10.2139/ssrn.3608531.

Bieszk-Stolorz B., Dmytrów K. (2022), Assessment of the Similarity of the Situation in the EU Labour Markets and Their Changes in the Face of the COVID-19 Pandemic, „Sustainability”, vol. 14(6), https://doi.org/10.3390/su14063646.

Blundell J., Machin S. (2020), Self-employment in the Covid-19 Crisis. A CEP Covid-19 Analysis, Centre for Economic Performance, Paper no. 003, London School of Economics and Political Science, London.

Borland J. (2020), Female and Male Employment during Recessions in Australia, „Labour Market Snapshot”, nr 62.

Cai M., Luo J. (2020), Influence of COVID-19 on Manufacturing Industry and Corresponding Countermeasures from Supply Chain Perspective, „Journal of Shanghai Jiaotong University (Science)”, vol. 25(4), https://doi.org/10.1007/s12204-020-2206-z.

Callegari B., Feder Ch. (2022), The Long-term Economic Effects of Pandemics: Toward an Evolutionary Approach, „Industrial and Corporate Change”, vol. 31(3), https://doi.org/10.1093/icc/dtab064.

Carlsson-Szlezak P., Reeves M., Swartz P. (2020), What Coronavirus Could Mean for the Global Economy, „Harvard Business Review”, https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy (data dostępu: 19.08.2022).

Celbiş M.G, Wong P-H., Kourtit K., Nijkamp P. (2022), Impacts of the COVID-19 Outbreak on Older-Age Cohorts in European Labor Markets: A Machine Learning Exploration of Vulnerable Groups, „Regional Science Policy & Practice”, https://doi.org/10.1111/rsp3.12520.

Chen S., Igan D., Pierri N., Presbitero A.F. (2020), Tracking the Economic Impact of COVID-19 and Mitigation Policies in Europe and the United States, IMF Working Paper no. 20, https://doi.org/10.5089/9781513549644.001.

Deb P., Furceri D., Ostry J.D., Tawk N. (2020), The Economic Effects of COVID-19 Containment Measures, „Covid Economics”, nr 24.

Doerr S., Gambacorta L. (2020), Covid-19 and Regional Employment in Europe, „BIS Bulletin”, nr 16.

Fana M., Torrejón Pérez S., Fernández-Macías E. (2020), Employment Impact of Covid-19 Crisis: From Short Term Effects to Long Terms Prospects, „Journal of Industrial and Business Economics”, vol. 47(3), https://doi.org/10.1007/s40812-020-00168-5.

Gavriluță N., Grecu S-P., Chiriac H.C. (2022), Sustainability and Employability in the Time of COVID-19. Youth, Education and Entrepreneurship in EU Countries, „Sustainability”, vol. 14(3), https://doi.org/10.3390/su14031589.

Golder U., Rumaly N., Shahriar A.H.M., Alam M.J., Biswas A.A., Islam M.N. (2022), The Impact of COVID-19 on the Volatility of Bangladeshi Stock Market: Evidence from GJR-GARCH Model, „Journal of Asian Finance, Economics and Business”, vol. 9(4), https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no4.0029.

Harris J.L., Sunley P., Evenhuis E., Martin R., Pike A., Harris R. (2020), The Covid-19 Crisis and Manufacturing: How Should National and Local Industrial Strategies Respond?, „Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit”, vol. 35(4), https://doi.org/10.1177/0269094220953528.

Hezam I.M. (2021), COVID-19 and Unemployment: A Novel Bi-level Optimal Control Model, „Computers, Materials and Continua”, vol. 67(1), https://doi.org/10.32604/cmc.2021.014710.

Hughes K.D., Saunders Ch., Denier N. (2022), Lockdowns, Pivots & Triple Shifts: Early Challenges and Opportunities of the COVID-19 Pandemic for Women Entrepreneurs, „Journal of Small Business & Entrepreneurship”, vol. 34(5), https://doi.org/10.1080/08276331.2022.2042657.

Kong E., Prinz D. (2020), Disentangling Policy Effects Using Proxy Data: Which Shutdown Policies Affected Unemployment during the COVID-19 Pandemic?, „Journal of Public Economics”, vol. 189, https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104257.

Kraus S., Clauss T., Breier M., Gast J., Zardini A., Tiberius V. (2020), The Economics of COVID-19: Initial Empirical Evidence on How Family Firms in Five European Countries Cope with the Corona Crisis, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, vol. 26(5), https://doi.org/10.1108/ijebr-04-2020-0214.

Lenoël C., Young G. (2021), Modelling the Impact of Covid-19 on the UK Economy: An Application of a Disaggregated New-Keynesian Model, NIESR Discussion Paper no. 531.

Lopes A.S., Carreira P. (2021), COVID-19 Impact on Job Losses in Portugal: Who Are the Hardest-hit?, „International Journal of Manpower”, vol. 43(5), https://doi.org/10.1108/IJM-06-2021-0384.

Lopes A.S., Sargento A., Carreira P. (2021), Vulnerability to COVID-19 Unemployment in the Portuguese Tourism and Hospitality Industry, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, vol. 33(5), https://doi.org/10.1108/ijchm-11-2020-1345.

Magno F., Cassia F. (2021), Firms’ Responses to the COVID-19 Crisis in the Tourism Industry: Effects on Customer Loyalty and Economic Performance, „An International Journal of Tourism and Hospitality Research”, vol. 33(2), https://doi.org/10.1080/1303291.2021.1916551.

Malliet P., Reynès F., Landa G., Hamdi-Cherif M., Saussay A. (2020), Assessing Short-term and Long-term Economic and Environmental Effects of the COVID-19 Crisis in France, „Environmental Resource Economic”, vol. 76(4), https://doi.org/10.1007/s10640-020-00488-z.

Marinovic Matovic I., Lazarevic A. (2021), Business Revenue and Job Retention during Covid-19 Crisis in Manufacturing Sector in Serbia, „Business Excellence and Management”, vol. 11, Special issue 2, https://doi.org/10.24818/beman/2021.s.i.2-09.

Markowska M., Sokołowski A. (2021), Impact of COVID-19 on Employment Level and Structure in European Union Countries, referat wygłoszony na V międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: nowe wyzwania w dobie niepewności geopolitycznej”, Kraków, 23–24 września 2021.

Meinen P., Serafini R. (2021), The Economic Impact of the Pandemic – Drivers of Regional Differences, „Economic Bulletin Boxes”, no. 1, European Central Bank, https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202101_03~0a3fc84b10.en.html (data dostępu: 18.08.2022).

Moscarini G., Postel-Vinay F., Fujita S. (2020), The Labour Market Policy Response to COVID-19 Must Save Aggregate Matching Capital, VOX CEPR Policy Portal, 30 March.

Munawar H.S., Khan S.I., Ullah F., Kouzani A.Z., Mahmud M.A.P. (2021), Effects of COVID-19 on the Australian Economy: Insights into the Mobility and Unemployment Rates in Education and Tourism Sectors, „Sustainability”, vol. 13(20), https://doi.org/10.3390/su132011300.

Radzi A.R., Rahman R.A., Almutairi S. (2022), Modeling COVID-19 Impacts and Response Strategies in the Construction Industry: PLS–SEM Approach, „International Journal Environmental Research Public Health”, vol. 19(9), https://doi.org/10.3390/ijerph19095326.

Raimo N., Martínez-Córdoba P.-J., Benito B., Vitolla F. (2021), The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Labor Market: An Analysis of Supply and Demand in the Spanish Municipalities, „Sustainability”, vol. 13(23), https://doi.org/10.3390/su132312996.

Rubio-Valdehita S., Rodríguez-López A.M., Marín A. (2021), Concern about the Effects of the Pandemic Caused by COVID-19 in the Retail Sector in Spain. Differences between Men and Women (w:) Proceedings of the 3rd International Electronic Conference on Environmental Research and Public Health – Public Health Issues in the Context of the COVID-19 Pandemic, 11–25 January 2021, https://doi.org/10/3390/ECERPH-3-09035.

Slade M.E. (2022), Many Losers and a Few Winners: The Impact of COVID-19 on Canadian Industries and Regions, „Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique”, vol. 55(1), https://doi.org/10.1111/caje.12539.

Sodhi H.S. (2020), Effect of Corona Virus on the Manufacturing and Supply Chain Industry across World, „Industrial Engineering Journal”, vol. 13(6), https://doi.org/10.26488/iej.13.6.1251.

Sokołowski A. (2013), Bezpośrednie estymatory modalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Song L., Zhou Y. (2020), The COVID-19 Pandemic and Its Impact on the Global Economy: What Does It Take to Turn Crisis into Opportunity?, „China & World Economy”, vol. 28(4), https://doi.org/10.1111/cwe.12349.

Stojcic N. (2020), The Impact of Covid-19 Pandemic on the Export Competitiveness of Manufacturing Firms in Croatia, „Economic Thought and Practice”, vol. 29(2).

Strauss I., Isaacs G., Rosenberg J. (2021), The Effect of Shocks to GDP on Employment in SADC Member States during COVID-19 Using a Bayesian Hierarchical Model, „African Development Review”, vol. 33(1), https://doi.org/10.1111/1467-8268.12524.

Webster A., Khorana S., Pastore F. (2022), The Effects of COVID-19 on Employment, Labor Markets, and Gender Equality in Central America, „IZA Journal of Development and Migration”, vol. 13(1), https://doi.org/10.2478/izajodm-2022-0001.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Numer

Dział

Artykuły