Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku

Krzysztof Guzik, Paweł Prysak

Streszczenie


W artykule przedstawiono porównanie efektywności inwestycji w portfele inwestycyjne w warunkach dozwolonej i zabronionej krótkiej sprzedaży z zastosowaniem relacji ograniczonej ceny ryzyka (OCR). Relacja OCR w zadanym zbiorze osiemnastu akcji ustala częściowy porządek zgodny z porządkiem całkowitym zadanym przez współczynnik efektywności Sharpe'a (WS). Wynika on z zależności: jeżeli akcja A jest w relacji OCR z akcją B, to WSA < WSB. Z perspektywy współczynnika Sharpe'a w danym łańcuchu relacji OCR element maksymalny jest elementem najbardziej efektywnym.
Z uzyskanych w ten sposób elementów maksymalnych utworzono portfele: Pmin (portfel minimalnego ryzyka), P (portfel efektywny o zadanej stopie zwrotu 5%) oraz portfel PWS (portfel o udziałach zgodnych z wartościami współczynnika WS). Portfele te zostały porównane z portfelami utworzonymi ze wszystkich badanych inwestycji według tych samych reguł co portfele P, Pmin, PWS. Okazuje się, że w kolejnych okresach ustalonego horyzontu czasowego rentowność portfeli utworzonych z elementów maksymalnych była wyższa niż rentowność portfeli utworzonych ze wszystkich inwestycji bazowych.

Słowa kluczowe


krzywa Markowitza, portfel efektywny, strategia inwestycyjna, krótka sprzedaż, elementy maksymalne relacji częściowego porządku

Pełny tekst

PDF

Literatura


Guzik K. [2002], Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków (praca doktorska niepublikowana).

Guzik K., Smaga E. [2008], Istotność składników portfela, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 780.

Guzik K., Smaga E. [2013], Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Hull J.C. [2011], Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.

Jajuga K., Jajuga T. [1998], Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.

Jajuga K. [2007], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Luenberger D.G. [2003], Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Markowitz H. [1959], Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, „Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 7 (4).

Piasecki K. [2005], Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0937.0104