Budowanie wartości w sieciach organizacyjnych

Beata Barczak

Streszczenie


Uczestnictwo w sieci oraz umiejętność efektywnego wykorzystania informacji i wiedzy, która się w niej znajduje, jest źródłem wartości. Przyjmując za punkt wyjścia powyższe założenie, w artykule przedstawiono problem tworzenia wartości w sieciach organizacyjnych. Omówiono pojęcie wartości ze względu na ocenę efektywności sieci, mechanizmy i czynniki tworzenia wartości w sieciach organizacyjnych. Zwrócono również uwagę na zagadnienie synergii w sieciach organizacyjnych oraz na znaczenie procesów zarządzania wiedzą i uczenia się dla tworzenia wartości w sieciach.

Słowa kluczowe


wartość, sieci, efekt synergii, efektywność sieci, zarządzanie wiedzą i procesy uczenia się

Pełny tekst

PDF

Literatura


Brandenburger A.W., Stuart H.W. [1996], Value based Business Strategies, „Journal of Economics and Management Strategy", vol. 5, http://dx.doi.org/10.1111/j.1430-9134.1996.00005.x.

Dowbor W. [2012], Znaczenie zarządzania wiedzą w klastrowych sieciach wartości [w:] Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Doyle P. [2003], Marketing wartości. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.

Dyduch W. [2006], Problematyka pomiaru efektywności organizacji [w:] Zarządzanie. Kierunki badań, red. D. Kisperska-Moroń, II Forum Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.

Hagel III J., Brown J,S. [2006], Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo One Press, Gliwice.

Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk.

Kaźmierski J. [2011], Klastry jako źródło efektów synergetycznych i instrument zarządzania regionalnego, Acta Universitatis Lodzinsis, Oeconomica, nr 251.

Krzyżanowski L. [1994], Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.

Łobejko S. [2010], Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

Mathews J.A. [2002], A Resource-Based View of Schumpeterian Economic Dynamics. „Journal of Evolutionary Economics", nr 106.

Möller K. Svahn S. [2002], Role of Knowledge in the Value Creation in Business Nets, www.cbm.net/papers.

Piekarz H. [1986], Synergia w strukturze organizacyjnej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234.

Piekarz H. [1988], Efekt złożony jako podstawa pomiaru stopnia zorganizowania, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 278.

Piekarz H. [1991], Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102.

Piekarz H., Stabryła A. [1990], Podstawy techniki ustalania efektu organizacyjnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 323.

Rupik K. [2008], Efektywność planowania marketingowego w organizacjach sieciowych, „Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3.

Suszyński C. [1992], Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Sveiby K.E. [2005], Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, E-mentor, nr 2.

Tworzenie wartości w klastrze [2012], red. M. Frankowska, PARP, Warszawa.

Wójcik-Karpacz A. [2012], Ocena efektywności więzi przedsiębiorstwa z odbiorcami - wyniki badań empirycznych, „Nauki o Zarządzaniu Management Sciences", nr 1(10).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0304