Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach 2005-2012

Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Katarzyna Zeug-Żebro

Streszczenie


Zjawisko bezrobocia obserwuje się w sytuacji, w której ludność zdolna do pracy oraz deklarująca gotowość i chęć jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Rosnący od 2009 r. poziom bezrobocia stanowi jeden z najbardziej istotnych i trudnych do rozwiązania problemów polskiej gospodarki. Wynika on między innymi z przekształceń gospodarczych, wzrastającego postępu techniczno-organizacyjnego w sferze produkcji, upadku całych gałęzi przemysłu, a także z braku odpowiednich kwalifikacji, braku doświadczenia zawodowego, niewielkiej mobilności ludności oraz wysokim kosztom dojazdu do pracy. Ze względu na długoterminowość tego zjawiska można obserwować negatywny wpływ na standard życia ludności, dynamikę rozwoju gospodarczego oraz nastroje społeczne. Celem artykułu jest ocena zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach 2005-2012. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS-u (www. stat.gov.pl).

Słowa kluczowe


miary taksonomiczne, stopa bezrobocia, klasyfikacja obiektów, analiza przestrzenna

Pełny tekst

PDF

Literatura


Cieślak M. [1974], Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego i określenia potrzeb na kadry kwalifikowane, „Przegląd Statystyczny", z. 1.

Dragan A. [2012], Programy walki z bezrobociem na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych państwach - Polsce, Finlandii, Irlandii i Niemczech, Kancelaria Senatu, Warszawa.

Hellwig Z. [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny", nr 15(4).

Hellwig Z. [1981], Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa.

Krakowiak-Bal A. [2005], Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3.

Kwiatkowski E. [2002], Bezrobocie: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kuc M. [2012], The Implementation of Synthetic Variable for Constructing the Standard of Living Measure in European Union Countries, Oeconomia Copernicana, nr 3, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.

Panek T. [2009], Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Strahl D. [1978], Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny", z. 2.

Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0411