Rynek energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej - analiza statystyczna

Katarzyna Frodyma

Streszczenie


Dynamiczny rozwój cywilizacyjny wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Wykorzystywanie tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, wiąże się nie tylko ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska, ale powoduje także wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Alternatywę dla nieodnawialnych nośników energii, jakimi są paliwa kopalniane, stanowią odnawialne źródła energii. Głównym celem artykułu jest ocena zmian zachodzących na rynku energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej. Na podstawie tych dostępnych danych przeprowadzono liniowe uporządkowanie krajów ze względu na udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Omówione zostały zmiany w strukturze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Kraje podzielono na grupy ze względu na strukturę produkcji energii ze źródeł odnawialnych.


Słowa kluczowe


energia ze źródeł odnawialnych, porządkowanie liniowe, grupowanie, współczynnik tau-Kendalla, miara Randa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Badyda K. [2013], Energetyka wiatrowa. Aktualne trendy rozwoju w Polsce, „Energetyka", nr 5/2013.

Czechowicz Z. [2012], Rozproszone źródła energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, „Energetyka" nr 2/2012.

Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.Urz. UE, L 140/16, 5.06.2009.

Energia odnawialna w Polsce w 2012 [2012], http://gramwzielone.pl/uploads/files/ENERGIA%20ODNAWIALNA%20W%20POLSCE%202012_10_21.pdf.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. [2013], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Karpińska M., Dul Ł. [2014], Kierunki polityki energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej w latach 2007-2030, „Energetyka", nr 3/2014.

Kaufmann L., Rousseeuw P.J. [1990], Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York.

Sadowski T., Świderski G., Lewandowski W. [2008], Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce i w krajach UE, „Energetyka", nr 4/2008.

Walesiak M. [2005], Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Walesiak M. [2006], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. drugie rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0941.0505